Джиро

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Джирото[1] е надпис за прехвърляне на ценните книги менителница[2], запис на заповед, чек и други. Джирото принадлежи към т. нар. абстрактни сделки – не е необходимо основание (кауза) за неговата действителност. Посредством джиро законният носител на правата ги прехвърля на друго лице. Джиросването се извършва чрез подпис[3] на притежателя върху гърба на ценната книга или на прикрепен лист, който се нарича алонж и поставяне на думата „джиросвам“ на гърба на документа. Страни по джирото са:

  • прехвърлителят – джирант и
  • приобретателят – джиратар.

Джирото има три функции:

  • прехвърлителна (транспортна) функция – чрез него правата по една ценна книга се прехвърлят върху друго лице;
  • гаранционна функция – чрез джирото се създава определена сигурност – джирантът отговаря солидарно с длъжника;
  • легитимационна (удостоверителна) функция – свежда се до това, че удовлетворен по вземането ще бъде именно притежателят на документа, а не някой друг. За да може някой да получи правата по ценната книга, той трябва да докаже непрекъснатата поредност на джирата.

Джирото може да бъде пълно (когато джирантът сочи поименно лицето, в полза на което прехвърля вземането) или бланково (когато джирантът само овластява онзи, на когото прехвърля ценната книга, сам да попълни джирото – било със своето име, с което джирото се превръща в пълно, било с името на друго лице).

Особени видове джиро са:

- следпротестно джиро – джиро след протест поради неплащане или след изтичане на срока за такъв протест;

- заложно джиро – чрез него се залага менителница. Заложното джиро трябва да съдържа уговорка „за гарантиране“, „за залог“, „за обезпечение“ или друг равнозначен израз. Последиците, които заложното джиро поражда е, че с него се осъществява правото на залог върху вземането, което менителницата материализира. Заложното джиро няма гаранционно действие.

- джиро за събиране или още пълномощно джиро – то съдържа уговорка „за събиране“, „за инкасо“, „по пълномощие“ или друг израз, който означава упълномощаване. Това джиро всъщност е упълномощителна сделка, която поражда само представителна власт и нищо друго. Пълномощният джиратар е пълномощник на джиранта.

Може да се срещне и под другото си наименование – индосамент.

Джиро в акционерното дружество[редактиране | редактиране на кода]

За прехвърляне на поименни акции[4] от акционерно дружеството (АД), джирото трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Но в устава могат да бъдат предвидени и други условия и ограничения за прехвърляне на поименни акции.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Чл. 466 Търговски закон
  2. Глава тридесета „МЕНИТЕЛНИЦА“, Търговски закон
  3. чл. 466 - 474 Търговски закон
  4. Чл. 185 (2) Търговски закон