Средноаритметична стойност

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Средноаритметично на числа е сборът им, разделен на броя им, т. е. .

Равнозначно се използват понятията „средноаритметично число“, „средноаритметична стойност“, „средноаритметична оценка“, „средноаритметично претеглено“, „средноаритметично тегло“.

Примери[редактиране | редактиране на кода]

 • Ако има три числа, събират се и се дели сбора на 3: .
 • Ако има четири числа, събират се и се дели сбора на 4: .
 • Ако има пет числа, събират се и се дели сбора на 5: .
 • Ако месечният доход на души е , тогава средноаритметичното е:

Общи сведения[редактиране | редактиране на кода]

Средноаритметичното е една от най-широко използваните числови характеристики за средна стойност. Предложено е още от питагорейците (заедно със средногеометричното и среднохармоничното). [1] То се пресмята лесно и в повечето случаи е приемлива мярка за средната стойност на съвкупност от числови данни. В изключителни случаи обаче е възможно средноаритметичното да даде напълно неадекватна представа за стойностите в дадено числово множество. Това става, когато някои числа в множеството са екстремални (т. е. много големи или много малки). Съществуват статистически методи за откриване на екстремални стойности. Препоръчително е средноаритметичното да бъде изчислявано след премахване на екстремалните стойности; така то става много по-надеждна мярка за средна стойност. Алтернативата е да се използва някоя друга мярка, която е нечувствителна към екстремални стойности, например средномедианното число.

Специални случаи на средноаритметичната стойност са средна стойност на генералната съвкупност и средна стойност на извадката (извадките).

В случай, че броят на елементите на набора от числа на стационарен случаен процес е безкраен, математическото очакване на случайна променлива играе ролята на средно аритметично.

Средноаритметичната стойност се използва основно в математиката и статистиката. Прилага се и в икономиката, антропологията, историята и почти всяка академична област до известна степен. Например доходът на глава от населението е средният аритметичен доход на населението на една нация.

Освен средноаритметичното съществуват и други мерки за средна стойност: средногеометрично, средно аритметико-геометрично, среднохармонично, средностепенно, средноквадратично, средномедианна стойност, медиана, мода, и др.

Характеристика[редактиране | редактиране на кода]

Нека обозначим набора от числа X = (x1, x2, …, xn) – тогава средната стойност на извадка от него обикновено се обозначава с хоризонтална черта над променливата (, произнася се „ с черта“ ).

Средноаритметичното на целия набор от числа обикновено се означава с гръцката буква μ. За случайна променлива, за която е определена средната стойност, μ е средната вероятност или математическото очакване на случайната величина. Ако множеството X е съвкупност от произволни числа със средна вероятност μ, тогава за всяка извадка xi от тази съвкупност μ = E{xi} е математическото очакване на тази извадка.

На практика разликата между μ и е, че μ е типична променлива, защото може да се види извадката, а не цялата съвкупност. Затова, ако извадката е представена на случаен принцип (от гледна точка на теорията на вероятностите), тогава (но не μ) може да се третира като случайна променлива, която има разпределение на вероятностите на извадката (вероятностно разпределение на средната стойност).

И двете величини се изчисляват по един и същ начин:

Ако X е случайна променлива, тогава математическото очакване на X може да се разглежда като средно аритметично на стойностите при многократни измервания на X. Това е проявление на закона за големите числа. Следователно средната стойност на извадката се използва за оценка на неизвестното математическо очакване.

В елементарната алгебра се доказва, че средната стойност на + 1 числа е по-голяма от средната стойност на числа тогава и само тогава, когато новото число е по-голямо от старото средно; по-малка – тогава и само тогава, когато новото число е по-малко от старото средно; и равна на нея, ако и само ако новото число е средното. Колкото по-голямо е , толкова по-малка е разликата между новата и старата средна стойност.

Непрекъсната случайна променлива[редактиране | редактиране на кода]

Ако има интеграл от някаква функция на една променлива, тогава средноаритметичното на тази функция в отрязъка се намира чрез определен интеграл:

Тук за определяне на интервала се предполага, че като за да не е равен на 0 знаменателят.

Свойства[редактиране | редактиране на кода]

Средноаритметичната стойност има няколко свойства, които я правят интересна, особено като мярка за централна тенденция. Те включват:

 • Ако числата имат средноаритметично , тогава . Тъй като е разстоянието от дадено число до средната стойност, един от начините да се интерпретира това свойство е като се каже, че числата вляво от средната стойност са балансирани от числа вдясно. Средната стойност е единственото число, за което сумата на остатъците (отклоненията от оценката) е нула. Това също може да се тълкува като че средната стойност е транслационно инвариантна в смисъл, че за всяко реално число , .
 • Ако се изисква да се използва едно число като „типична“ стойност за набор от известни числа , тогава средноаритметичното на числата прави това най-добре, тъй като минимизира сумата на средноквадратичните отклонения от типичната стойност: сумата от . Средната стойност на извадката също е най-добрият единичен показател (предиктор), тъй като има най-ниската средноквадратичнна грешка. [2]
 • Средната аритметичната стойност е независима от мащаба на мерните единици, в смисъл че Така, например, изчисляването на средна стойност на литри и след това преобразуване в галони е същото като първо преобразуване в галони и след това изчисляване на средната стойност. Това също се нарича хомогенност от първи ред и означава, че средноаритметичното е еднородна функция.
 • Средната аритметична стойност на дадена извадка винаги е между най-голямата и най-малката стойност в тази извадка.
 • Средната аритметична стойност на произволно количество групи с еднакви по размер числа заедно е средната аритметична стойност на средните аритметични стойности на всяка група.

Някои проблеми при използването на средната стойност[редактиране | редактиране на кода]

 • Липса на робастност /устойчивост/ – при големи отклонения на пиковите стойности от средната, например среден доход ли тегло: за извадката (1, 2, 3, 2, 9, 2) средната аритметична стойност е 3,166, но пет от шестте стойности са под тази средна стойност.
 • Сложeн процент (виж Възвръщаемост на инвестициите)
 • Направления и цикличност на променливите. Например, ъглови градуси и радиани: средната посока на 1° и 359° не е средноаритметичната стойност 180°, а 0°. За да съвпадат те, трябва в такива случаи, когато всички променливи са само в I квадрант (0°÷90°) и IV квадрант (270°÷360°), т. е. с дисперсия около оста 0°, за променливите от IV квадрант да се използват отрицателни градуси в обратен ред на I квадрант: 270°÷360° = –90°÷0°. Ако променливите са само във II квадрант (90°÷180°) и III квадрант (180°÷270°), т. е. с дисперсия около оста 180°, трябва да се използват положителни градуси. Ако променливите са в 3 или 4 квадранта, за променливите от III и IV квадрант може да се използват отрицателни градуси в обратен ред на I и II квадрант: 270°÷360° = –180°÷0°. Но посоката ±180° остава нееднозначна и при сумирането ѝ с променливи с различни знаци се получават различни резултати за средноаритметичното, които определят с различна грешка вярната средна посока, ако е избрано +180° или –180°. Например, за извадката (20°, ±180°, –140°=220°):
(20°+180°–140°):3=20° /при +180°/; (20°–180°–140°):3=–100°=260° /при –180°/;
(20°+180°+220°):3=140° /при положителни градуси/.

Действителната средна посока, определена с геометрично сумиране, е 113,33°. Най-близък до нея е резултатът, получен при използване само на положителни градуси.

При преобладаващи променливи в I и IV квадрант спрямо II и III по-точен резултат дава използването на положителни и отрицателни градуси.

Пример: за група от 11 променливи , (=1÷11)

(20°, 40°, 60°, 80°, 280°=–80°, 300°=–60°, 320°=–40°, 340°=–20°, 100°, 200°=–160°, ±180°)
се получава:

Очевидно е, че от първите осем стойности средната посока е =0° поради симетрията. От останалите три е =(100+200+180):3=160°. Това е еквивалентно на група от 11 елемента, от които 8 са 0° и 3 са 160°. За балансирана извадка с по 3 елемента от двата вида
= (0+160):2=80°. Така се получава нова група от 11 елемента: 6 от 80° и останалите от предишната 5 от 0°. За балансирана извадка с по 5 елемента от двата вида = (0+80):2=40°. Това трансформира групата от 11 елемента до 10 нови елемента от 40° и останалия 1 от 0°, на които средноаритметичното е (10х40+0):11=36,36°. Това е действителната средна посока за първоначалната група, намерена посредством поетапна трансформация на елементите ѝ само чрез усредняването им с използване на средноаритметичните им стойности. Очевидно е, че най-малко се различава от нея първата еднократно усреднена стойност, използваща положителни и отрицателни градуси и величина +180°.

Средната посока на симетричните спрямо центъра не може да бъде определена точно и еднозначно като средноаритметична, а в някои случаи дори и като медиана и остава неопределена:

 • на 0° и 180° може да е ±90°;
 • на 0°(360°), 120° и 240° не е средноаритметичната 120°(240°);
 • на 0°(360°), 90°, 180° и 360° не е средноаритметичната 157,5°(222,5°) и др.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Cantrell, David W., «Pythagorean Means» Архив на оригинала от 2011-05-22 в Wayback Machine. from MathWorld
 2. Medhi, Jyotiprasad. Statistical Methods: An Introductory Text. New Age International, 1992. ISBN 9788122404197. с. 53–58.