Диференциалнотокова защита

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Дефектнотокова защита)
Направо към: навигация, търсене

Диференциалнотоковата защита (ДТЗ), защѝтен прекъсвач или прекъсвач за остатъчен ток (на английски: residual current device, RCD) е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното ѝ предназначение е да намали риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек). На разговорен език ДТЗ често се нарича и дефектнотокова защита. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.

Японска трифазна ДТЗ

Физиологично действие на тока[редактиране | редактиране на кода]

Няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни, за да създадат сериозна опасност. Човек може да бъде поразен от електрически ток при директен допир до тоководещи части, които нормално се намират под напрежение, или при индиректен допир, ако допре попаднала под напрежение част от метален корпус на електроуред в резултат на повреда на изолацията.

Сила на тока Физиологично действие на тока
0,5 mA усещания
10 mA свиване на мускулите
30 mA спиране на дихателната дейност
75 mA разстройване на сърдечния ритъм
100 mA спиране на сърдечната дейност

Ако човек неволно се докосне до части от електрическата инсталация, които нормално се намират под напрежение (директен допир), през неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка на десетки милиампери, което означава, че автоматичният прекъсвач или предпазителят няма да изключат (те сработват при токове от порядъка на десетки ампери) и следователно не могат да защитят човека в такъв случай. Единственото средство, което би могло да се ползва за защита (намаляване на риска, а не сигурна защита) в случая е диференциалнотоковата защита.

Праговата стойност, приета за защитата на човека от вредното действие на електрическия ток, е 30 mA. Следователно диференциалнотокова защита с чувствителност 30 mA е сигурно средство за защита на хората от поражение от електрически ток.

При нарушена изолация на проводниците протича т. нар. ток на земно съединение (от фазовия проводник към земята в мястото на повредата на изолацията). Тези токове, даже и да са малки, освен че предизвикват опасност за човека, също така разрушават с времето изолацията на проводниците, предизвиквайки нагряване. С времето това може да доведе до късо съединение и пожар поради преждевременното остаряване на изолацията.

Принцип на действие[редактиране | редактиране на кода]

Принцип на действие

Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (напреженовият проводник, L) и неутралата (нулевият проводник, N) на веригата, която трябва да се защитава. Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци, създавани от токовете във фазовия (фазовите) проводник (проводници) и в неутралата взаимно се унищожават. Появата на ток на утечка (това е токът, който протича между фазовия проводник и „земя“ при отсъствие на дефект в изолацията) нарушава това равновесие и във вторичната намотка се индуцира ток, пропорционален на утечния. Ако утечният ток надвиши 30 mA, индуцираният задейства ДТЗ.

ДТЗ не реагира при допир на фазовия проводник с нулевия (токовете в двата проводника остават еднакви, макар и много големи – това е късо съединение), затова задължително на токовия кръг, на който е свързана ДТЗ, трябва да има предпазител.

Устройство[редактиране | редактиране на кода]

Устройство на ДТЗ

Използва се електромеханично реле, което сравнява големината на индуцирания ток с предварително зададена граница: прагът на задействане, наричан още чувствителност на диференциално-токовата защита.

Постоянен магнит и въртящата се котва са свързани към изключващия механизъм. Електромагнит, захранван от индуцирания ток и напрегната пружина действат заедно за отпускане на котвата. Когато силата на привличане на постоянния магнит е по-голяма от тази на пружината и електромагнита, контактите са в затворено положение. Щом индуцираният ток стане достатъчно голям, за да превъзмогне силата на привличане на постоянния магнит, пружината завърта котвата, която от своя страна задейства механизма за отваряне на контактите и диференциално-токовата защита изключва веригата с повреда.

Действието на тази система е напълно независимо от захранващото напрежение. Според сега действащите наредби не се допуска използването в жилищни сгради на диференциално-токови защити, чиято работа се влияе от захранващото напрежение (т. нар. електронни ДТЗ).

Приложение[редактиране | редактиране на кода]

Преработка на 4-проводна инсталация в 5-проводна

Тя може да се използва само при инсталации, които са с отделени нулев (N) и заземителен (PE) проводник (схеми TN-S или TT). По-старите инсталации (схема TN-С), при които функциите на защитния и на неутралния проводник са обединени и се осъществяват от един (PEN) проводник, са изпълнени с две жила (или четири за трифазни консуматори) и при тях ДТЗ е неприложима. За да е ефективно използването на ДТЗ, до всеки защитаван от нея консуматор трябва да отиват:

  • три жила при еднофазен (монофазен) ток – земя (PE), нула (N) и един фазов проводник (L), и
  • пет жила при трифазен ток – земя (PE), нула (N) и три фазови проводника (R, S, T или L1, L2, L3).

Възможна е преработка на двупроводна (TN-С) инсталация в трипроводна (TN-S), като се прекара допълнителен заземителен (защѝтен, PE) проводник, свързан в началото си (в апартаментното табло, преди ДТЗ) с неутралата. След таблото обаче всички заземявания в защитаваната с ДТЗ инсталация трябва да се отделят от нулата и да се свържат към допълнителния проводник (вж схемата вдясно).

Схеми на свързване[редактиране | редактиране на кода]

Схеми на свързване
Еднофазна ДТЗ, разглобена

Според Наредба №3[1] диференциално-токова защита с чувствителност 30 mA задължително трябва да се използва и в следните случаи:

  • За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в които могат да се включват преносими електрически уреди. На практика това са всички контактни излази с общо предназначение в жилищни сгради, хотелски стаи, офис сгради, сервизни помещения и др.
  • За защита на токови кръгове, захранващи контакти в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения – бани, мокри помещения, помещения с влага и подобни.

За правилното функциониране на диференциалнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (неутрала, N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници, т. е. да имаме система TN-S или TT (три- или петпроводно изпълнение). След диференциалнотокова защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си.

Често допускана грешка, особено от техници, които нямат опит в свързването на ДТЗ е, че не се отчита една важна особеност на свързването в таблото: и в двете линии на устройството – фазова и нулева – токът трябва да тече в една посока – т.е. -страните им откъм захранване и откъм консуматор трябва да са еднакви. В противен случай ДТЗ се задейства при всяко включване и на изправен товар във веригата.

Понякога с цел икономия се свързва една диференциалнотокова защита на повече от един токов кръг (вместо по една диференциалнотокова защита за всеки токов кръг). В такъв случай номиналният ток на защитата трябва да е не по-малък от сумата на номиналните токове на предпазителите на отделните токови кръгове, а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ, трябва да е не повече от 30 mA (за да защитава от токов удар). Когато консуматорите имат твърде голям ток на утечка (при липса на повреда), няма да е възможно една диференциалнотокова защита да се свързва към повече от един токов кръг (ще изключва без да има повреда, а не се допуска ползване на ДТЗ, която изключва при ток на утечка повече от 30 mA, за защита от токов удар). Диференциалнотоковите защити, които изключват при по-голям ток на утечка (напр. 300 mA) обикновено се свързват към главния предпазител и защитават от пожар токовите кръгове, към които няма свързани диференциалнотокови защити (напр. много често, с цел икономия, хората в България свързват ДТЗ само на токовия кръг на бойлера).

Видове ДТЗ[редактиране | редактиране на кода]

Диференциалнотоковите защити биват два типа – клас AC и клас А:

  • Клас АС – за приложение във вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток.
  • Клас А – за приложение във вериги, „замърсени“ с хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминисцентно осветление и т.н.

Основни параметри[редактиране | редактиране на кода]

Основните параметри на ДТЗ са номиналният ток и максималният ток на утечка. Лесно се различават като надписи на корпуса, защото единият е в ампери (A), а другият – в милиампери (mA). За жилищни и офисни сгради обикновено номиналният ток е 16 A, 25 A или 40 А в зависимост от изпълнението на таблото и консуматорите, които захранва. Токът на утечка винаги е максимум 30 mA. Предлагат се и ДТЗ за 500 mA и 300 mA, но те НЕ са за защита на хората от токов удар, а се използват за намаляване риска от пожар и обикновено се свързват към главния предпазител.

Източници[редактиране | редактиране на кода]