Нелинейна оптика

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Нелинейна оптика (НЛО) е раздел от оптиката, който изследва явленията при разпространение на светлината в нелинейна среда. В такава среда диелектричната поляризация P не е линейна функция на електричното поле E на светлината. С други думи, атомните осцилатори не реагират линейно на падащите светлинни вълни. Обикновено такава нелинейност се наблюдава при много висок интензитет на светлината, например при лазерите[1].

В нелинейната оптика се изследват и използват многофотонни процеси, преобразуване на честотата на светлината, принудено предизвикани процеси като комбинационно разсейване на светлината и разсейване на Манделщам – Брилюен, самофокусиране, обръщане на вълновия фронт и др. Създадените въз основа на нелинейната оптика параметрични генератори (с пренастройване на честотата), оптични модулатори, оптични изправители и др. намират приложение в телекомуникациите и фотониката, обработката на информация, спектроскопията и оптичните схеми за изчислителната техника.

Научните изследвания в областта започват след откриването на генерацията на втора хармонична през 1961 под ръководството на Питър Франкън в Университета в Мичиган. Теоретичните основи на много нелинейни процеси са разгледани от Николас Блумберген в монографията „Nonlinear Optics“.

Определение за нелинейност[редактиране | редактиране на кода]

При разпространение на мощна светлинна вълна през дадена среда диелектричната проницаемост и диелектричната възприемчивост свързани чрез

вече не могат да бъдат разглеждани като константи на средата, а стават функция на големината на електромагнитното поле. Тогава поляризацията P на средата (която при такива силни електромагнитни полета се нарича нелинейна среда) придобива вида:

,

където е диелектричната проницаемост на вакуума.

За описанието и класификацията на нелинейните процеси е удобно горният израз да бъде преписан във вид на ред по степените на големината на електричното поле:

),

където са нови константи на средата наричани нелинейни възприемчивости или нелинейности от втори, трети, четвърти ред, съответно. Диелектричната възприемчивост е тензор от втори ранг, а са тензори от трети, четвърти, пети ранг, съответно.

Множеството оптични явления, които са предмет на нелинейната оптика, най-общо могат да се групират според степента на израза за зависимостта на P от големината на електричното поле E.

- квадратични нелинейни оптични ефекти, на базата на нелинейности. Тези ефекти могат да се наблюдават в среди без център на инверсия;

- кубични нелинейни оптични ефекти, на базата на нелинейности. Тези ефекти могат да се наблюдават във всички среди, както с център, така и без център на инверсия;

- нелинейни оптични ефекти от по-висок порядък на базата на (n> 3) нелинейности.

Квадратични нелинейни оптични явления[редактиране | редактиране на кода]

 • Генерация на втора хармонична (ГВХ), или удвояване на честотата, генерация на светлина с удвоена честота (половин дължина на вълната);
 • Генерация на сумарна честота (ГСЧ), генерация на светлина с честота, която е сума от две други честоти (ГВХ е частен случай на ГСЧ);
 • Генерация на разликова честота (ГРЧ), генерация на светлина с честота, която е разликата от две други честоти;
 • Оптичен параметричен усилвател, усилване на входен сигнал в присъствието на по-високочестотна напомпваща вълна, като в същото време се генерира допълнителна вълна с честота равна на разликата на честотите на напомпването и сигналната вълна (може да се приеме като ГРЧ);
 • Оптичен параметричен осцилатор, генерация на сигнална и допълнителна вълна използвайки параметричен усилвател в резонатор (само с напомпване – без сигнална вълна на входа);
 • Параметрична генерация, като параметричната осцилация, но без резонатор, вместо това се използва много високо усилване;
 • Оптично изправяне, генерация на постоянно електрично поле или на електрично поле с ниски честоти при облъчване на прозрачни среди с мощно лазерно лъчение;

Кубични нелинейни оптични явления[редактиране | редактиране на кода]

 • Генерация на трета хармонична (ГТХ), генерация на светлина с утроена честота (една трета от дължината на вълната). Наблюдава се в единична среда чрез директно утрояване на честотата на база на кубичната нелинейност на средата. За получаване на по-голяма ефективност се осъществява в среди с квадратична нелинейност на две стъпки: ГВХ следвана от ГСЧ на основната вълна и генерираната вече вълна с удвоена честота;
 • Спонтанно параметрично преобразуване, усилване на флуктуациите на вакуума в режим на слабо усилване;
 • Четиривълново смесване (ЧВС), използва се за преобразуване на честоти в среди с център на инверсия, например газообразни среди;
 • Фазова само модулация (SPM), ефект;
 • Само-фокусировка процес силно свързан с фазовата само модулация;
 • Индуцирана фазова модулация (XPM) ефект;
 • Оптически ефект на Кер, индуцирана промяна на коефициента на пречупване от мощно светлинно поле;
 • Керовска синхронизация на модовете (KML), метод за синхронизация на модовете на базата на ефекта на само-модулация. Използва се при лазерите, генериращи в пикосекундния и фемтосекундния времеви диапазон;
 • Обръщане на вълновия фронт (ОВФ) процес при който се светлинната вълна преобразува вълновия си фронт в комплексно спрегнат. Например, вдлъбнат фазов фронт вследствие на този кубичен процес става изпъкнал или обратното.
 • Двуфотонно поглъщане, ефект при който вследствие на едновременното поглъщане на два фотона атомите, молекулите, средите могат да преминат в по-високо енергетично състояние;
 • Генерация на перпендикулярно-поляризирана вълна, ефект, наблюдаван в кубични кристали, като например BaF2;

Често използвани материали за ГВХ[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Light – Nonlinear interactions // Енциклопедия Британика. Посетен на 11 декември 2018. (на английски)