Списък на латински изрази

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия представлява списък с български превод на най-често използваните латински изрази и сентенции. Някои от тях пък са превод от гръцки афоризми, което е следствие от взаимстването на реториката и литературата от Древна Елада в Римската държава.

Съдържание
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V 

A[редактиране | редактиране на кода]

Латински израз Пряк превод Бележки
a bene placito по желание или както/когато пожелаете Тази фраза и нейната италинска (beneplacito) и испанска (beneplácito) разновидност са синоним с по-често срещното ad libitum.
a caelo usque ad centrum от небето до центъра Или от небето чак до центъра на земята. В правото може да се има предвид остарялата фраза cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos – максима за собственост над дадена земя („защото който притежава земята, тя е негово от небесата чак до земните недра“).
a capite ad calcem от глава до пети Обстойно, от горе до долу. Синонимна фраза на a pedibus usque ad caput.
a contrario напротив Еквивалентно на „au contraire“. Изразът argumentum a contrario означава „аргумент от противоположното“ – аргумент или доказателство, изведено чрез контраст или директна противоположност.
a Deucalione от Девкалион Отдавна, от преди много време. Идва от Гай Луцилий (Сатири, 6, 284)
a falsis principiis proficisci от погрешни принципи Законен термин за De Finibus на Цицерон, 4.53.
a fortiori от по-силния Може да се преведе като „дори още повече“ или „с дори по-силна причина“. Често се използва, за да се осъществи преход от не дотам сигурно твърдение към по-очевидно заключение.
a mari usque ad mare от море до море От Псалм 72:8, "Et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos terrae" („Той ще да има власт от море до море и от реката до края на земята.“). Национален девиз на Канада.
a pedibus usque ad caput от глава до пети Еквивалент на a capite ad calcem. Виж също и ab ovo usque ad mala.
a posse ad esse от способност до дело Използва се за разграничаване – „от това, което е възможно, до това, което е реално/изпълнено“.
a posteriori от последното Твърдение, което се базира на наблюдение (емпирично знание), обратното на a priori (априори). Използва се в математиката и логиката да се отбележи нещо, което става известно след излагане на доказателството. Във философията се използва за нещо, което може да се познае от емпиричен опит.
a priori от първото Предполагаемо, обратното на a posteriori. Използва се в математиката и логиката да се отбележи нещо, което се знае или се предполага преди да се изложи доказателство. Във философията се използва за нещо, което може да се знае без емпиричен опит. Във всекидневната реч се използва за обозначаване на нещо, което е известно преди дадена случка.
ab absurdo от абсурда Използва се за дискусия, в която единият от участниците се опитва да докаже правдивостта на своето твърдение чрез изобличаване абсурдността от позицията на своя опонент. Да не се бърка с reductio ad absurdum.
ab abusu ad usum non valet consequentia извод от злоупотреба до употреба не е валиден Правата, с които се злоупотребява, са все още валидни права (подобно на abusus non tollit usum).
ab aeterno от вечното Буквално „от вечно съществуващото“ или „от вечността“. Подобно на „от незапомнени времена“. В теологията често обозначава нещо – като например Вселената – което е създадено отвъд времето.
ab antiquo от древното От Древните времена
ab epistulis от буквите Нещо, което има общо с кореспонденцията.
ab extra от отвън Правен термин, означаващ информация, която се получава отвън, а не е известна от собствен опит (ab intra).
ab hinc или abhinc оттук нататък
ab imo pectore от най-дълбоко в гърдите Или „с цялото си сърце“, „с най-топли чувства“, „искрено“. Приписвано на Юлий Цезар.
ab inconvenienti от нещо неудобно/неприятно Новолатински израз за „базирано на неудобство“, „от неудобство“ или „по неволя“. Argumentum ab inconvenienti е аргумент, базиран на трудността да се проследи дадена мисловна линия и е апел към последствие – нещо да се смята за вярно, защото е следствие на друго вярно.
ab incunabulis от люлката „От начало“ или „от ранни години“.
ab initio от началото В литературата се използва за история, която е разказана от началото, а не in medias res (от средата). В науката се използва за първи принципи. Често се използва и за обозначаването на началото на тренировъчни курсове. Ab initio mundi означава „от началото на света“.
ab intestato от човек, комуто липсва завещание Става въпрос за човек, починал без да е оставил завещание и чиято собственост надвишава дълговете му. Обратното на ex testamento.
ab intra отвътре Обратното на ab extra.
ab irato от гневен човек Използва се в правото описва решение или действие, което е пагубно за тези, които засяга, и е направено въз основа на гняв или омраза, а не на разум. Формата irato е в мъжки род, но това не значи, че се използва само за мъже. Има се предвид човек, защото във фразата най-вероятно се изпуска „homo“, а не „vir.“
ab origine от източника От основното, източника, началото, извора – оригиналност. Оттук идва думата абориген.
ab ovo usque ad mala от яйцето до ябълките От Сатирите на Хораций – означава от начало докрай и е базирано на римската кухня, в която по принцип яденето се започва с яйце и се завършва с плод (например ябълка). Оттам и ab ovo означава от началото, като понякога се добавя значение на завършеност, цялост.
ab uno disce omnes от един учете се всички От Енеида на Вергилий. Става въпрос за ситуация, в която единичен пример или наблюдение водят до универсална истина.
ab urbe condita (a.u.c.) от основаването на града Или „от основаването на Рим“, което според Тит Ливий се случва през 753 г. пр. Хр. В Древен Рим се използва за главна точка, от която се започва летоброенето до въвеждането на други системи. Може да се срещне и като anno urbis conditae (a.u.c.) (буквално „в годината на основаването на града“).
ab utili от полза Използва се в дискусии.
absens haeres non erit отсъстващият човек не ще бъде наследник Става въпрос за правния принцип, че който не присъства, най-вероятно няма да бъде наследник.
absente reo (abs. re.) [при] отсъствие на обвиняемия В случай, че ответникът отсъства.
absit iniuria (или injuria) verbis нека вредата липсва в [тези] думи Изразява желанието на говорещия да не накърни своите слушатели с думите си. Виж още absit invidia.
absit invidia нека лошото липсва Фразата е подобна на българската „да не са ти уроки“ – има се предвид не само желанието на не се нанесе обида, но и суеверното вярване, че враждебността действително може да навреди на другите. Разширява се до absit invidia verbo, тоест „нека лошото липсва в тази дума“ (absit iniuria verbis).
absit omen нека липсва знамение Или „нека няма лошо знамение“. Изразява надеждата някаква лоша случка да не предвещава друга по-мащабна и се обръща към божествена закрила.
absolutum dominium абсолютна доминация Тотална власт или суверенитет.
absolvo намирам за невинен Правен термин, използван от съдията, когато оправдава обвиняем.Te absolvo или absolvo te, тоест „прощавам ти“, изричано от римокатолическите свещеници по време на причастие или изповед. Използва се след Втория Ватикански събор.
abundans cautela non nocet прекалената внимателност не вреди
abusus non tollit usum неправилната употреба на премахва употребата Само защото нещо е използвано неправилно, то не значи, че не може да бъде използван коректно.
accipe hoc Вземи това Мото на 848 военноморски въздухшен ескадрон, Кралските военноморски сили.
accusare nemo se debet nisi coram Deo никой не бива да се самообвинява освен по волята на Бог Правна максима, с която се има предвид, че всеки обвинен човек има право да пледира невинен; че свитеделят не е задължен да дава отговор или да приема документ, който ще инкриминира и самия него. Подобна фраза е и nemo tenetur se ipsum accusare – „никой не трябва да обвиянва себе си“.
acta deos numquam mortalia fallunt действията на смъртните никога не мамят боговет Овидий – Тристиа 1.2.97: si tamen acta deos numquam mortalia fallunt, / a culpa facinus scitis abesse mea. – „И ако действията на смъртните никога не мамят боговете, / тогава знаете, че престъплението не присъстваше в моята вина.“
acta est fabula plaudite Пиесесата бе изиграна; аплодисменти! Чест завършек на Древноримските комедии. Светоний твърди в Дванадесетте цезари, че това са и последните думи на Октавиан Август. Използва се от Сибелиус към третото действие на Струнен квартет no. 2, за да може публиката му да разбере, че това е краят на творбата, защото по принцип квартетите имат четири части.
acta non verba Дела, а не думи
acta sanctorum Дела на светците Използва се и в ед.ч. – Acta Sancti (Делата на светеца). Изразът стои пред името на даден светец. Често срещано заглавие в агиографията.

B[редактиране | редактиране на кода]

C[редактиране | редактиране на кода]

D[редактиране | редактиране на кода]

E[редактиране | редактиране на кода]

F[редактиране | редактиране на кода]

G[редактиране | редактиране на кода]

H[редактиране | редактиране на кода]

I[редактиране | редактиране на кода]

L[редактиране | редактиране на кода]

M[редактиране | редактиране на кода]

N[редактиране | редактиране на кода]

O[редактиране | редактиране на кода]

P[редактиране | редактиране на кода]

Q[редактиране | редактиране на кода]

R[редактиране | редактиране на кода]

S[редактиране | редактиране на кода]

T[редактиране | редактиране на кода]

U[редактиране | редактиране на кода]

V[редактиране | редактиране на кода]

Латински израз Пряк превод Бележки
Vox populi vox Dei Глас народен – глас божи Пълният римски израз гласи „Vox unius, vox nullius, vox pópuli, vox Déi“, т.е. „Гласът на едного е глас на никого, глас народен – глас божи“.

Източници[редактиране | редактиране на кода]