Антена

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за радиотехническото устройство. За анатомичния орган вижте антена (анатомия).

Телевизионна кула с антени на "Копитото"-Витоша

Антената е радиотехническо устройство за преобразуване на електромагнитни вълни в електрически ток и обратно, което се използва за излъчване и приемане на сигнали. Формата, размерите и конструкцията на антените са разнообразни и зависят от дължината на вълната на излъчваните и приеманите сигнали и от предназначението на антената. Най-общо антената може да е изпълнена като отрязък от метален проводник или комбинация от такива проводници, метални рупори, отразяващи метални огледала с различна форма, вълноводи с метални стени и коаксиални линии, в които са изрязани процепи и други. Ако антената се постави в електромагнитно поле, то индуцира между контактите ѝ електродвижеща сила и в нея протича променлив ток. Затова в най-общия случай антената е пасивно устройство. Всяка пасивна антена може да работи в режими на предаване и приемане, в които има едни и същи характеристики и параметри. Ако към нея непосредствено е включено активно устройство, получава се активна антена, която е само предавателна или приемна и няма обратими свойства.

Характеристики на антените[редактиране | редактиране на кода]

Антената се характеризира с насочени, фазови и поляризационни свойства. В съответствие с това основните характеристики на антените са:

 • Характеристика на насоченост (ХН). Това е функция, която определя изменението на амплитудата на напрегнатостта на полето, създавано от антената, в равноотдалечени точки от излъчвателя във всички посоки, т.е. по повърхността на сфера с център излъчвателя. Тъй като на различно разстояние от излъчвателя (различен радиус на сферата) амплитудата на полето е различна, използва се нормирана ХН - всички стойности на измереното поле се разделят на максималната. Така стойностите на нормираната ХН не надвишават единица.

Графичното изображение на ХН се нарича диаграма на насоченост (ДН). В пространството тя представлява тримерно изображение. Двете взаимно перпендикулярни сечения на това пространствено тяло представляват ДН в хоризонтална и вертикална равнина. Тя може да се изобразява:

  • в полярна координатна система: ъгъл, определящ посоката на наблюдение и радиус-вектор, определящ амплитудата на полето или мощността в тази посока;
  • правоъгълна координатна система: - по абцисната ос - ъгълът, определящ посоката на наблюдение, а по ординатната (в линеен или логаритмичен мащаб) - амплитудата на полето или мощността в тази посока.

Видове ДН - тороидална, игловидна, ветрилообразна (веерна), със специален профил (косекансна)

 • Фазова характеристика (съответно фазова диаграма)
 • Поляризационна характеристика (съответно поляризационна диаграма)

Параметри на антените[редактиране | редактиране на кода]

Анимация на излъчване на радиовълни от вертикален симетричен полувълнов вибратор, показваща линиите на електричното поле. Антената се захранва в средата от предавател с променлив ток, изобразено чрез смяна на полярността в двата края на дипола чрез знаците (+) положителна и (−) отрицателна.
 • Входно съпротивление (входен импеданс) и коефициент на стоящата вълна
 • Съпротивление на излъчване
 • Съпротивление на загубите
 • Мощност на излъчване
 • Мощност на загубите
 • Пълна мощност
 • Коефициент на полезно действие
 • Коефициент на насочено действие (насоченост) D
 • Ширина на ДН в хоризонтална и вертикална равнина
 • Коефициент на усилване G
 • Ниво на страничните листи в диаграмата на насоченост
 • Коефициент на разсейване
 • Действаща височина
 • Ефективна площ A
 • Коефициент на използване на отвора (апертурата)
 • Ефективност g
 • Лента на пропускане (максимална и минимална работна честота, коефициент на покритие)
 • Шумова температура

Видове антени[редактиране | редактиране на кода]

Антените се класифицират по различни признаци — принцип на действие, режим на работа, конструкция, материал, състав, насоченост, честотен обхват, поляризация, начин на захранване.

Според принципа на действие[редактиране | редактиране на кода]

 • Антени със стояща вълна на тока – вибраторни антени, многовибраторни синфазни антени, процепни антени
 • Антени с бягаща вълна на тока – директорни антени (Антени тип вълнови канал или Яги-антени), спирални антени, антени с повърхностни вълни (диелектрични антени и антени с периодична структура)
 • Апертурни антени – вълноводни излъчватели, рупорни антени, огледални антени, лещови антени.

Според режима на работа[редактиране | редактиране на кода]

Анимация на приемане на радиовълни от хоризонтален симетричен полувълнов вибратор. Изобразената вълна показва изменението на напрегнатостта на електричното поле (E, зелен цвят). Антената е свързана с приемника, чието входно съпротивление е означено с R. Показано е изменението на тока по двете рамена на вибратора: полярността - със знаците (+) положителна и (−) отрицателна, а посоката - с черни стрелки. Амплитудата на индуктираното напрежение V в антената е изобразена с червена вълна.
Символ за изобразяване на антена в електронните схеми.
 • Предавателни
 • Приемни
 • Приемо-предавателни

Според конструкцията[редактиране | редактиране на кода]

 • Линейни антени
 • Плоски антени
 • Пространствени антени
 • Проводникови антени - вибраторни (диполни и телескопични) и жични
 • Логопериодична антена
 • Антени-кули
 • Антени-мачти
 • Рамкови антени, Антени "Двоен квадрат"
 • Феритни антени
 • Микролентови антени
 • Печатни антени
 • Съставни антени (пач-антени)
 • Антени с обработка на сигналите (смарт-антени)

Според материала[редактиране | редактиране на кода]

 • Метални
 • Диелектрични
 • Хибридни

Според състава[редактиране | редактиране на кода]

 • Едноелементни антени
 • Антенни системи (решетки)
  • Едномерни
  • Двумерни
  • Тримерни

Според честотния обхват[редактиране | редактиране на кода]

 • Настроени антени
 • Широколентови антени (широкоспектърни)
 • Свръхширокодиапазонни антени

Според насочеността[редактиране | редактиране на кода]

 • Ненасочени антени (точкова, изотропна антена) - D = 1
 • слабонасочени 1 < D < 10
 • среднонасочени 10 < D < 100
 • силнонасочени (остронасочени) антени D > 100

Според начин на захранване[редактиране | редактиране на кода]

 • Активни антени.
 • Пасивни антени.

Галерия[редактиране | редактиране на кода]

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]