Георги Балтаков

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Георги Балтаков
български учен
Роден
11 февруари 1942 г. (1942-02-11) (74 г.)
Научна дейност
Област География

Проф. дгн Георги Балтаков е български учен - географ, геоморфолог. Той е преподавател в ГГФ на СУ, където води курсовете по Обща геоморфология, Кватернерна палеогеография, Климатична геоморфология, Палеогеография и Приложна география. От 2010 г. прекратява преподавателската си дейност, поради пенсиониране.

Образование и специализации[редактиране | редактиране на кода]

Георги Балтаков завършва Техникум по лесовъдство - Велинград, а висшето си образование придобива в ГГФ на СУ - Геоморфология и картография. Кандидат на географските науки (доктор) от 1981 и Доктор на географските науки 18 ноември 2003.

По-важни публикации[редактиране | редактиране на кода]

Учебници[редактиране | редактиране на кода]

 • Кватернерна геоморфология и палаогеография. С. Унив.изд. Климент Охридски, 1988.
 • Кватернерна палеогеография. Варна, Галактика, 2003 (в съавторство с Росица Кендерова).

Защитени дисертации[редактиране | редактиране на кода]

 • Морфоструктурно засебяване на Ихтиманското Средногорие (основни етапи и съвременни тенденции) Дисертация за придобиване на научната степен”кандидат на географските науки”.С.Софийски университет,1988.
 • Неогенска и кватернерна скулптурна геоморфогенеза на източните части на Балканския полуостров. Дисертация за придобиване на научната степен “доктор на географскитенауки”С.Софийски университет “Св.Климент Охридски” - 2003.

Студии и статии[редактиране | редактиране на кода]

 • Типология на склоновите повърхнини в Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ,ГГФ,т.68,кн.2,геогр.1975,27-33.
 • Ендодинамична обусловеност на съвременните морфогенетични процеси в Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ,ГГФ,т.69,кн.2,геогр.,1975,31-39.
 • Екзогенни молфодинамични процеси в Ихтиманското Средногорие. Год.СУ,ГГФ, т.70, кн.2,геогр.,1976, 3042.
 • Съвременни морфодинамични процеси в малките водосбори на умерения пояс. – Год.СУ, ГГФ, т.72,кн.2,геогр.,1978,25-39.
 • Плиокватернерен етап в морфоструктурното развитие на Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ, ГГФ,т.71,кн.2,геогр.,1978,35-61.
 • Съвременни морфодинамични процеси в укрепените водосборина част от южните склонове и подножието на Средна Стара планина.- В: Проблеми на географията в НРБ,т.5. С.,Наука и изкуство,1978,11-25.
 • Морфоструктурно развитие на Средногорието. Год.СУ, ГГФ,т.73, кн.2,геогр.,1979. (В съавторство с Х.Спиридонов, А.Динев,Н.Петров и В.Калоянова).
 • Влияние на пасивната морфотектоника въпху формирането на съвременния релеф на Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ,
 • Долината на река Джерман в Рила планина през късноледниково време. – Проблеми на географията,1984,кн.3,47-51.
 • Морфодинамична класификация на елементарните долонни сисетем във връзка с противоерозионното им укрепяване. Изв.Бълг.геогр.д-во,1984,кн.22(32) 19-26.
 • Форми на релефа свързани с механичната суфозия в Плана, Лозенска и Вакарелска планина. – Год.СУ, ГГФ,т.78, кн.2,геогр.,1984,3-13.
 • Морфодинамична класификация на ембрионалните ерозионни морфосистеми. Год.СУ, ГГФ,т.80,кн.2,геогр.,1986,20-28.
 • Микрогеоморфоложки изследвания при оценката на природните условия и ресурси. В: Технологични, енергетични и икономически проблеми на околната среда. Свищов,БЕД-ВФСИ”Д.Ценович”,1987,СВИЕКО-87,283-287.
 • Геометрична формализация на релефа във връзка с геоекологичното картиране. В: Технологични, енергетични и r икономически проблеми на околната среда. Свищов,
 • ВЕД-ВСФИ”Д.Ценович”СВИЕКО-87.Научни доклади.1987,354-360. \ В съавторство с А.Попов).
 • Some typical lateglacial geomorphic phenomena in Rila Mountain . In : Geographica Rhodopica,Vol.1. Kliment Ohridski Univ.Press,1989,Sofia,191-193.\In coll.with V.Mladenova.
 • Геоморфоложко картиране и палеогеографски реконструкции при археологически обекти.- Минно дело и геология,1999,кн.6-7 (В съавт.с Р.Кендерова и Е.Фитова).
 • Основни черти на палеогеографската адаптация при скулптурната морфогенеза на съвременния геоморфологичен комплекс в България.- Год.СУ,ГГФ,т.97,кн.2,геогр.,2001,118-130.
 • Петодика на палеогеографските изследвания при археологическите проучвания. В: География и туризъм.Доклади на научна конференция”Китен – 2000”С.,Унив.изд.”Св.Климент Охридски”,2002,37-44. (В сътр.с Р.Кендерова и А.Сарафов).
 • Composing a geomorphological map of the Pistiros Region for archeological purposes. In: Pistiros,Vol.II. Praha, King Charles Univ.Press,2002,303-306[In coll.with R.Kenderova and E.Fitova].
 • Субрецентна и съвременна аквално-гравитационна морфогенеза в Горна Арда(Средните Родопи). В: Проблеми и перспективи за развитие на Източните Родопи.Научна конференция,Ардино,септември 2001 г. С. Унив.изд.”Св.Климент Охридски”,2002,17-20.
 • Рудиментарен, ембрионален и навеян тип ледници в източната част на Балканския полуостров. Проблеми на географията,2002,кн.1-2,81-87.
 • Геоморфоложки и почвени изследвания при проучване на археологически обекти. В:Докл.Научн.конфер. в памет на Д.Яранов,т.2. Развитие и състояние на природната среда. с.Геогр.инст.БАН,2002,86-93(В съавт.Р.Кендерова,Б.Бориславов,А.Сарафов).
 • Глациална морфолитогенеза във високопланинския пояс на България от купулен тип ледници. – Проблеми на географията,2003, кн.1-2.
 • Плейстоценска и холоценска еволюция на бреговата зона на източните части на Балканския полуостров. – Год.СУ,ГГФ,т.96,кн.2,геогр.,2003.
 • Basic features of the Latecenozoic evolution of the Mesta valley system on Bulgarian territory. In: Geographica Rhodopica,Vol.1. Sofia, Kliment Ohridski Unib.Press,1989,14-17.\In coll.with I.Choleev|.
 • Lateglacial palaeoenvironment and some geomorphic phenomena in the southern parts of Rila Mountain\Rhodope Massif,Soudeasthern Bulgaria|- In:Geographica Rhodopica,Vol.2, Thessaloniki ,Aristotle Univ.Press,1990,13-24.\ n coll.with E.Cherkezova|.
 • Бележки фърху скулптурната еволюция на южната периферия на Софийската котловина. – Год.СУ,ГГФ,т.81,кн.2,геогр.,1992,72-77.
 • Palaeoenvironmental hystory of the middle part of North Bulgaria during the Late Pleistocene and Holocene. In: Spatial Publication of the Geological Sociaty of Greece,1995,No4,1038-1040. ( In coll.with Simeon Kostyanev|.
 • Следи от късноплейстоценско заледяване в Западна Стара планина. – Гос.СУ, ГГФ, т.87,геогр., 1995,67-82(В съавт.с Мимоза Контева).
 • За развитието на карста в Старопланинския Искърски пролом. – Спис.?лг.геол.д-во,т.56,кн.3,1995,111-124( В съавт.с Д.Ангелова,А.Бендерев,И.Илиев,Т.Ненов).
 • Latecenozoic evolution of the Mesta\Nestos\ Valley System. ГодСУ,ГГФ,т.90,кн.2,геогр.,1996,.( In Coll.with I . Choleev , A . Psilovikos , E . Vavliakis ).
 • Geomorphological and palaeogeographical environmental conditions of the town of Pistiros ( 3 – 2 nd century B.C. ) - In: Pistiros I.Excavations Studies. Prague , Carles University Press,1996,181-186. ( n coll.with R.Kenderova and E.Fitova ).
 • Морфогенезис на Раклишкото склоново стъпало..-Проблеми на географията, 1998,кн.3-4, 92-97(В съавт.с Г.Алексиев и Р.Маринова).
 • Проф.Димитър Яранов(1909 – 1962). – Проблеми на географията,1999,кн.3-4, 166-175(В съавт.с Д.Стефанова).
 • Геоморфологична и неотектонска еволюция на Несебърската депресия. – Год.СУ,ГГФ,т.92,кн.2,геогр.,1999,53-74 (Вт.92,кн.2,геогр.,1999,53-74 (В съавт.с Ив.Чолеев).
 • Димитър Яранов – един забележителен учен с необикновена съдба. – Македонски преглед,т.25,кн.3,2002,5-30(В съавт.с Д.Стефанова).
 • Основни черти на палеогеографската адаптация при скулптурната морфогенеза на съвременния геоморфологичин комплекс. – Год.СУ, ГГФ,т.93,кн.2,геогр.,2001,у118-130.
 • Рудиментарен, ембрионален и навеян тип плейстоценски ледници в източната част на Балканския полуостров. – Проблеми на географията,2002,кн.1-2.
 • Относно палеогеографските изследвания на Средиземноморието и Балканския полуостров в творчеството на Димитър Яранов. – В: Докл. Научна конф.в памет на Д.Яранов, Варна-2002, т.1.Релеф, земна кора и минерални ресурси , С, Геогр.инст.БАН,2002,40-46.
 • Плейстоценска и холоценска еволюция на бреговата зона на източните части на Балканския полуостров.- Год.СУ, ГГФ,т.96,кн.2,геогр.,2003.
 • Глациална морфолитогенеза във високопланинския пояс на България от купулен тип ледници. – Проблеми на географията, 2003,кн. 1-2.
 • Субрецентна и съвременна ьквално-гравитационна морфогенеза в поречието на Горна Арда(Средните Родопи). – В: Проблеми и перспективи за развитието на Източните Родопи.Научна конференция,Ардино,септември 2001. С.,Унив.изд.”Св.Климент Охридски”,2002,17-21.
 • Composing a geomorphological map of the Pistiros Area for archeological purposes.- Pistiros, Vol.II. Praha, King Charles University Pressq2003,303-306\In coll.with R.Kenderova and E.Fitova\.