Георги Балтаков

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Георги Балтаков
български учен
Роден
Научна дейност
Област геоморфология
Образование Софийски университет
Работил в Софийски университет

Проф. дгн Георги Балтаков е български учен – географ, геоморфолог. Той е преподавател в ГГФ на СУ, където води курсовете по Обща геоморфология, Кватернерна палеогеография, Климатична геоморфология, Палеогеография и Приложна география. От 2010 г. прекратява преподавателската си дейност, поради пенсиониране.

Образование и специализации[редактиране | редактиране на кода]

Георги Балтаков завършва Техникум по лесовъдство – Велинград, а висшето си образование придобива в ГГФ на СУ – Геоморфология и картография. Кандидат на географските науки (доктор) от 1981 и Доктор на географските науки 18 ноември 2003.

По-важни публикации[редактиране | редактиране на кода]

Учебници[редактиране | редактиране на кода]

 • Кватернерна геоморфология и палаогеография. С. Унив.изд. Климент Охридски, 1988.
 • Кватернерна палеогеография. Варна, Галактика, 2003 (в съавторство с Росица Кендерова).

Защитени дисертации[редактиране | редактиране на кода]

 • Морфоструктурно засебяване на Ихтиманското Средногорие (основни етапи и съвременни тенденции) Дисертация за придобиване на научната степен”кандидат на географските науки”.С.Софийски университет,1988.
 • Неогенска и кватернерна скулптурна геоморфогенеза на източните части на Балканския полуостров. Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на географскитенауки“С.Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – 2003.

Студии и статии[редактиране | редактиране на кода]

 • Типология на склоновите повърхнини в Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ, ГГФ, т.68,кн.2,геогр.1975,27 – 33.
 • Ендодинамична обусловеност на съвременните морфогенетични процеси в Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ, ГГФ, т.69,кн.2,геогр.,1975,31 – 39.
 • Екзогенни молфодинамични процеси в Ихтиманското Средногорие. Год.СУ, ГГФ, т.70, кн.2,геогр.,1976, 3042.
 • Съвременни морфодинамични процеси в малките водосбори на умерения пояс. – Год.СУ, ГГФ, т.72,кн.2,геогр.,1978,25 – 39.
 • Плиокватернерен етап в морфоструктурното развитие на Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ, ГГФ, т.71,кн.2,геогр.,1978,35 – 61.
 • Съвременни морфодинамични процеси в укрепените водосборина част от южните склонове и подножието на Средна Стара планина.- В: Проблеми на географията в НРБ, т.5. С.,Наука и изкуство,1978,11 – 25.
 • Морфоструктурно развитие на Средногорието. Год.СУ, ГГФ, т.73, кн.2,геогр.,1979. (В съавторство с Х.Спиридонов, А.Динев, Н.Петров и В.Калоянова).
 • Влияние на пасивната морфотектоника въпху формирането на съвременния релеф на Ихтиманското Средногорие. – Год.СУ,
 • Долината на река Джерман в Рила планина през късноледниково време. – Проблеми на географията,1984,кн.3,47 – 51.
 • Морфодинамична класификация на елементарните долонни сисетем във връзка с противоерозионното им укрепяване. Изв.Бълг.геогр.д-во,1984,кн.22(32) 19 – 26.
 • Форми на релефа свързани с механичната суфозия в Плана, Лозенска и Вакарелска планина. – Год.СУ, ГГФ, т.78, кн.2,геогр.,1984,3 – 13.
 • Морфодинамична класификация на ембрионалните ерозионни морфосистеми. Год.СУ, ГГФ, т.80,кн.2,геогр.,1986,20 – 28.
 • Микрогеоморфоложки изследвания при оценката на природните условия и ресурси. В: Технологични, енергетични и икономически проблеми на околната среда. Свищов, БЕД-ВФСИ“Д.Ценович“,1987,СВИЕКО-87,283 – 287.
 • Геометрична формализация на релефа във връзка с геоекологичното картиране. В: Технологични, енергетични и r икономически проблеми на околната среда. Свищов,
 • ВЕД-ВСФИ“Д.Ценович“СВИЕКО-87.Научни доклади.1987,354 – 360. \ В съавторство с А.Попов).
 • Some typical lateglacial geomorphic phenomena in Rila Mountain . In : Geographica Rhodopica,Vol.1. Kliment Ohridski Univ.Press,1989,Sofia,191 – 193.\In coll.with V.Mladenova.
 • Геоморфоложко картиране и палеогеографски реконструкции при археологически обекти.- Минно дело и геология,1999,кн.6 – 7 (В съавт.с Р.Кендерова и Е.Фитова).
 • Основни черти на палеогеографската адаптация при скулптурната морфогенеза на съвременния геоморфологичен комплекс в България.- Год.СУ, ГГФ, т.97,кн.2,геогр.,2001,118 – 130.
 • Петодика на палеогеографските изследвания при археологическите проучвания. В: География и туризъм. Доклади на научна конференция“Китен – 2000“С.,Унив.изд.“Св.Климент Охридски“,2002,37 – 44. (В сътр.с Р.Кендерова и А.Сарафов).
 • Composing a geomorphological map of the Pistiros Region for archeological purposes. In: Pistiros,Vol.II. Praha, King Charles Univ.Press,2002,303 – 306[In coll.with R.Kenderova and E.Fitova].
 • Субрецентна и съвременна аквално-гравитационна морфогенеза в Горна Арда(Средните Родопи). В: Проблеми и перспективи за развитие на Източните Родопи.Научна конференция, Ардино, септември 2001 г. С. Унив.изд.“Св.Климент Охридски“,2002,17 – 20.
 • Рудиментарен, ембрионален и навеян тип ледници в източната част на Балканския полуостров. Проблеми на географията,2002,кн.1 – 2,81 – 87.
 • Геоморфоложки и почвени изследвания при проучване на археологически обекти. В:Докл.Научн.конфер. в памет на Д.Яранов, т.2. Развитие и състояние на природната среда. с.Геогр.инст.БАН,2002,86 – 93(В съавт.Р.Кендерова, Б.Бориславов, А.Сарафов).
 • Глациална морфолитогенеза във високопланинския пояс на България от купулен тип ледници. – Проблеми на географията,2003, кн.1 – 2.
 • Плейстоценска и холоценска еволюция на бреговата зона на източните части на Балканския полуостров. – Год.СУ, ГГФ, т.96,кн.2,геогр.,2003.
 • Basic features of the Latecenozoic evolution of the Mesta valley system on Bulgarian territory. In: Geographica Rhodopica,Vol.1. Sofia, Kliment Ohridski Unib.Press,1989,14 – 17.\In coll.with I.Choleev|.
 • Lateglacial palaeoenvironment and some geomorphic phenomena in the southern parts of Rila Mountain\Rhodope Massif,Soudeasthern Bulgaria|- In:Geographica Rhodopica,Vol.2, Thessaloniki,Aristotle Univ.Press,1990,13 – 24.\ n coll.with E.Cherkezova|.
 • Бележки фърху скулптурната еволюция на южната периферия на Софийската котловина. – Год.СУ, ГГФ, т.81,кн.2,геогр.,1992,72 – 77.
 • Palaeoenvironmental hystory of the middle part of North Bulgaria during the Late Pleistocene and Holocene. In: Spatial Publication of the Geological Sociaty of Greece,1995,No4,1038 – 1040. ( In coll.with Simeon Kostyanev|.
 • Следи от късноплейстоценско заледяване в Западна Стара планина. – Гос.СУ, ГГФ, т.87,геогр., 1995,67 – 82(В съавт.с Мимоза Контева).
 • За развитието на карста в Старопланинския Искърски пролом. – Спис.?лг.геол.д-во, т.56,кн.3,1995,111 – 124( В съавт.с Д.Ангелова, А.Бендерев, И.Илиев, Т.Ненов).
 • Latecenozoic evolution of the Mesta\Nestos\ Valley System. ГодСУ, ГГФ, т.90,кн.2,геогр.,1996,.( In Coll.with I . Choleev, A . Psilovikos, E . Vavliakis ).
 • Geomorphological and palaeogeographical environmental conditions of the town of Pistiros ( 3 – 2 nd century B.C. ) – In: Pistiros I.Excavations Studies. Prague, Carles University Press,1996,181 – 186. ( n coll.with R.Kenderova and E.Fitova ).
 • Морфогенезис на Раклишкото склоново стъпало..-Проблеми на географията, 1998,кн.3 – 4, 92 – 97(В съавт.с Г.Алексиев и Р.Маринова).
 • Проф.Димитър Яранов(1909 – 1962). – Проблеми на географията,1999,кн.3 – 4, 166 – 175(В съавт.с Д.Стефанова).
 • Геоморфологична и неотектонска еволюция на Несебърската депресия. – Год.СУ, ГГФ, т.92,кн.2,геогр.,1999,53 – 74 (Вт.92,кн.2,геогр.,1999,53 – 74 (В съавт.с Ив.Чолеев).
 • Димитър Яранов – един забележителен учен с необикновена съдба. – Македонски преглед, т.25,кн.3,2002,5 – 30(В съавт.с Д.Стефанова).
 • Основни черти на палеогеографската адаптация при скулптурната морфогенеза на съвременния геоморфологичин комплекс. – Год.СУ, ГГФ, т.93,кн.2,геогр.,2001,у118-130.
 • Рудиментарен, ембрионален и навеян тип плейстоценски ледници в източната част на Балканския полуостров. – Проблеми на географията,2002,кн.1 – 2.
 • Относно палеогеографските изследвания на Средиземноморието и Балканския полуостров в творчеството на Димитър Яранов. – В: Докл. Научна конф.в памет на Д.Яранов, Варна-2002, т.1.Релеф, земна кора и минерални ресурси, С, Геогр.инст.БАН,2002,40 – 46.
 • Плейстоценска и холоценска еволюция на бреговата зона на източните части на Балканския полуостров.- Год.СУ, ГГФ, т.96,кн.2,геогр.,2003.
 • Глациална морфолитогенеза във високопланинския пояс на България от купулен тип ледници. – Проблеми на географията, 2003,кн. 1 – 2.
 • Субрецентна и съвременна ьквално-гравитационна морфогенеза в поречието на Горна Арда(Средните Родопи). – В: Проблеми и перспективи за развитието на Източните Родопи.Научна конференция, Ардино, септември 2001. С., Унив.изд.“Св.Климент Охридски“, 2002, 17 – 21.
 • Composing a geomorphological map of the Pistiros Area for archeological purposes.- Pistiros, Vol.II. Praha, King Charles University Pressq2003,303 – 306\In coll.with R.Kenderova and E.Fitova\.
     Портал „Македония“         Портал „Македония