Георги Балтаков

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Георги Балтаков
български учен
Роден
Починал

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област геоморфология
Образование Софийски университет
Работил в Софийски университет

Георги Кирилов Балтаков е български учен географ, геоморфолог.[1]

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е през 1942 година в родопското село Ковачевица, Неврокопска околия. Завършва Техникума по лесовъдство във Велинград, а след това Геоморфология и картография в Софийския университет. През 1981 г. защитава докторска дисертация на тема „Морфоструктурно засебяване на Ихтиманското Средногорие (основни етапи и съвременни тенденции)“ и става доктор на географските науки на 18 ноември 2003 г. с тема „Неогенска и кватернерна скулптурна геоморфогенеза на източните части на Балканския полуостров“.[1][2][3]

Преподава обща геоморфология, кватернерна палеогеография, приложна география, инженерна и екологична геоморфология, кватернерна геология. Води лекционни курсове по геоморфология и география на почвите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, филиал Смолян. Чете лекции в Хелзинкския университет, Финландия. В 2010 година се пенсионира.[1][2]

Членува в няколко научни организации: Българско геологическо дружество (председател на секцията по геоморфология); Българско екологическо дружествоСвищов (научен секретар); Българско географско дружество – член; Национална геоморфоложка комисия към Националния комитет по география – главен секретар.[1][2][3]

Член е и на Холоценската комисия към Международната асоциация за кватернерни изследвания към ЮНЕСКО и участва в два международни проекта на асоциацията като национален координатор и координатор за балканските страни. Провежда съвместни изследвания в Северна Гърция и е участва в организирането на два българско-гръцки симпозиума по проблемите на геологията и географията на Родопския масив.[1]

Умира на 6 февруари 2019 година в София.[1][2][3]

По-важни публикации[редактиране | редактиране на кода]

Учебници[редактиране | редактиране на кода]

 • Кватернерна геоморфология и палаогеография. С. Унив.изд. Климент Охридски, 1988.
 • Кватернерна палеогеография. Варна, Галактика, 2003 (в съавторство с Росица Кендерова).

Защитени дисертации[редактиране | редактиране на кода]

 • Морфоструктурно засебяване на Ихтиманското Средногорие (основни етапи и съвременни тенденции) Дисертация за придобиване на научната степен“кандидат на географските науки“. С. Софийски университет, 1988.
 • Неогенска и кватернерна скулптурна геоморфогенеза на източните части на Балканския полуостров. Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на географскитенауки“С.Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 2003.

Студии и статии[редактиране | редактиране на кода]

 • Типология на склоновите повърхнини в Ихтиманското Средногорие. – Год. СУ, ГГФ, т.68, кн.2, геогр.1975,27 – 33.
 • Ендодинамична обусловеност на съвременните морфогенетични процеси в Ихтиманското Средногорие. – Год. СУ, ГГФ, т.69, кн.2, геогр., 1975,31 – 39.
 • Екзогенни молфодинамични процеси в Ихтиманското Средногорие. Год. СУ, ГГФ, т.70, кн.2, геогр., 1976, 3042.
 • Съвременни морфодинамични процеси в малките водосбори на умерения пояс. – Год. СУ, ГГФ, т.72, кн.2, геогр., 1978,25 – 39.
 • Плиокватернерен етап в морфоструктурното развитие на Ихтиманското Средногорие. – Год. СУ, ГГФ, т.71, кн.2, геогр., 1978,35 – 61.
 • Съвременни морфодинамични процеси в укрепените водосборина част от южните склонове и подножието на Средна Стара планина. – В: Проблеми на географията в НРБ, т.5. С., Наука и изкуство, 1978,11 – 25.
 • Морфоструктурно развитие на Средногорието. Год. СУ, ГГФ, т.73, кн.2, геогр., 1979. (В съавторство с Х.Спиридонов, А.Динев, Н.Петров и В.Калоянова).
 • Влияние на пасивната морфотектоника въпху формирането на съвременния релеф на Ихтиманското Средногорие. – Год. СУ,
 • Долината на река Джерман в Рила планина през късноледниково време. – Проблеми на географията, 1984, кн.3,47 – 51.
 • Морфодинамична класификация на елементарните долонни сисетем във връзка с противоерозионното им укрепяване. Изв. Бълг.геогр.д-во, 1984, кн.22(32) 19 – 26.
 • Форми на релефа свързани с механичната суфозия в Плана, Лозенска и Вакарелска планина. – Год. СУ, ГГФ, т.78, кн.2, геогр., 1984,3 – 13.
 • Морфодинамична класификация на ембрионалните ерозионни морфосистеми. Год. СУ, ГГФ, т.80, кн.2, геогр., 1986,20 – 28.
 • Микрогеоморфоложки изследвания при оценката на природните условия и ресурси. В: Технологични, енергетични и икономически проблеми на околната среда. Свищов, БЕД-ВФСИ“Д.Ценович“, 1987, СВИЕКО-87, 283 – 287.
 • Геометрична формализация на релефа във връзка с геоекологичното картиране. В: Технологични, енергетични и r икономически проблеми на околната среда. Свищов,
 • ВЕД-ВСФИ“Д.Ценович“СВИЕКО-87. Научни доклади.1987, 354 – 360. \ В съавторство с А.Попов).
 • Some typical lateglacial geomorphic phenomena in Rila Mountain. In: Geographica Rhodopica,Vol.1. Kliment Ohridski Univ.Press, 1989,Sofia,191 – 193.\In coll.with V.Mladenova.
 • Геоморфоложко картиране и палеогеографски реконструкции при археологически обекти. – Минно дело и геология, 1999, кн.6 – 7 (В съавт.с Р.Кендерова и Е.Фитова).
 • Основни черти на палеогеографската адаптация при скулптурната морфогенеза на съвременния геоморфологичен комплекс в България. – Год. СУ, ГГФ, т.97, кн.2, геогр., 2001, 118 – 130.
 • Петодика на палеогеографските изследвания при археологическите проучвания. В: География и туризъм. Доклади на научна конференция“Китен – 2000“С., Унив.изд.“Св. Климент Охридски“, 2002,37 – 44. (В сътр.с Р.Кендерова и А.Сарафов).
 • Composing a geomorphological map of the Pistiros Region for archeological purposes. In: Pistiros,Vol.II. Praha, King Charles Univ.Press, 2002, 303 – 306[In coll.with R.Kenderova and E.Fitova].
 • Субрецентна и съвременна аквално-гравитационна морфогенеза в Горна Арда (Средните Родопи). В: Проблеми и перспективи за развитие на Източните Родопи. Научна конференция, Ардино, септември 2001 г. С. Унив.изд.“Св. Климент Охридски“, 2002,17 – 20.
 • Рудиментарен, ембрионален и навеян тип ледници в източната част на Балканския полуостров. Проблеми на географията, 2002, кн.1 – 2,81 – 87.
 • Геоморфоложки и почвени изследвания при проучване на археологически обекти. В:Докл. Научн.конфер. в памет на Д.Яранов, т.2. Развитие и състояние на природната среда. с. Геогр.инст. БАН, 2002,86 – 93(В съавт. Р. Кендерова, Б.Бориславов, А.Сарафов).
 • Глациална морфолитогенеза във високопланинския пояс на България от купулен тип ледници. – Проблеми на географията, 2003, кн.1 – 2.
 • Плейстоценска и холоценска еволюция на бреговата зона на източните части на Балканския полуостров. – Год. СУ, ГГФ, т.96, кн.2, геогр., 2003.
 • Basic features of the Latecenozoic evolution of the Mesta valley system on Bulgarian territory. In: Geographica Rhodopica,Vol.1. Sofia, Kliment Ohridski Unib.Press, 1989,14 – 17.\In coll.with I.Choleev|.
 • Lateglacial palaeoenvironment and some geomorphic phenomena in the southern parts of Rila Mountain\Rhodope Massif,Soudeasthern Bulgaria|- In:Geographica Rhodopica,Vol.2, Thessaloniki,Aristotle Univ.Press, 1990,13 – 24.\ n coll.with E.Cherkezova|.
 • Бележки фърху скулптурната еволюция на южната периферия на Софийската котловина. – Год. СУ, ГГФ, т.81, кн.2, геогр., 1992,72 – 77.
 • Palaeoenvironmental hystory of the middle part of North Bulgaria during the Late Pleistocene and Holocene. In: Spatial Publication of the Geological Sociaty of Greece, 1995,No4, 1038 – 1040. (In coll.with Simeon Kostyanev|.
 • Следи от късноплейстоценско заледяване в Западна Стара планина. – Гос. СУ, ГГФ, т.87, геогр., 1995,67 – 82(В съавт.с Мимоза Контева).
 • За развитието на карста в Старопланинския Искърски пролом. – Спис.?лг.геол.д-во, т.56, кн.3, 1995, 111 – 124(В съавт.с Д.Ангелова, А.Бендерев, И.Илиев, Т.Ненов).
 • Latecenozoic evolution of the Mesta\Nestos\ Valley System. ГодСУ, ГГФ, т.90, кн.2, геогр., 1996.(In Coll.with I. Choleev, A. Psilovikos, E. Vavliakis).
 • Geomorphological and palaeogeographical environmental conditions of the town of Pistiros (3 – 2 nd century B.C.) – In: Pistiros I.Excavations Studies. Prague, Carles University Press, 1996, 181 – 186. (n coll.with R.Kenderova and E.Fitova).
 • Морфогенезис на Раклишкото склоново стъпало.-Проблеми на географията, 1998, кн.3 – 4, 92 – 97(В съавт.с Г.Алексиев и Р.Маринова).
 • Проф. Димитър Яранов (1909 – 1962). – Проблеми на географията, 1999, кн.3 – 4, 166 – 175(В съавт.с Д.Стефанова).
 • Геоморфологична и неотектонска еволюция на Несебърската депресия. – Год. СУ, ГГФ, т.92, кн.2, геогр., 1999,53 – 74 (Вт.92, кн.2, геогр., 1999,53 – 74 (В съавт.с Ив. Чолеев).
 • Димитър Яранов – един забележителен учен с необикновена съдба. – Македонски преглед, т.25, кн.3, 2002,5 – 30(В съавт.с Д.Стефанова).
 • Основни черти на палеогеографската адаптация при скулптурната морфогенеза на съвременния геоморфологичин комплекс. – Год. СУ, ГГФ, т.93, кн.2, геогр., 2001, у118-130.
 • Рудиментарен, ембрионален и навеян тип плейстоценски ледници в източната част на Балканския полуостров. – Проблеми на географията, 2002, кн.1 – 2.
 • Относно палеогеографските изследвания на Средиземноморието и Балканския полуостров в творчеството на Димитър Яранов. – В: Докл. Научна конф.в памет на Д.Яранов, Варна-2002, т.1. Релеф, земна кора и минерални ресурси, С, Геогр.инст. БАН, 2002,40 – 46.
 • Плейстоценска и холоценска еволюция на бреговата зона на източните части на Балканския полуостров. – Год. СУ, ГГФ, т.96, кн.2, геогр., 2003.
 • Глациална морфолитогенеза във високопланинския пояс на България от купулен тип ледници. – Проблеми на географията, 2003, кн. 1 – 2.
 • Субрецентна и съвременна ьквално-гравитационна морфогенеза в поречието на Горна Арда (Средните Родопи). – В: Проблеми и перспективи за развитието на Източните Родопи. Научна конференция, Ардино, септември 2001. С., Унив.изд.“Св. Климент Охридски“, 2002, 17 – 21.
 • Composing a geomorphological map of the Pistiros Area for archeological purposes. – Pistiros, Vol.II. Praha, King Charles University Pressq2003, 303 – 306\In coll.with R.Kenderova and E.Fitova\.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в г д е Желев, Димитър. In memoriam: Напусна ни проф. дгн Георги Балтаков. // geograf.bg, 6 февруари 2019 г. Посетен на 15 февруари 2019 г.
 2. а б в г ПРОФ. ДГН ГЕОРГИ КИРИЛОВ БАЛТАКОВ. //
 3. а б в Велчев, Ангел. [geoproblems.eu › wp-content › uploads › 2016/01 › 19_velchev  Професор доктор на географските науки Георги Кирилов Балтаков на 70 години]. // Проблеми на географията 3-4. 2012. с. 180-182.
     Портал „Македония“         Портал „Македония