Златозар Боев

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Златозар Боев
български зоолог
Роден
Златозар Николаев Боев

Учил вСофийски университет
Научна дейност
Областорнитология, палеонтология
Работил вНационален природонаучен музей
Титлапрофесор
Семейство
БащаНиколай Боев

Златозар Николаев Боев е български зоолог (орнитолог) и палеонтолог, професор.

Полага основите на палеоорнитологията като научно направление в България. Изгражда най-богатите на Балканския полуостров и в Югоизточна Европа колекции от фосилни (неогенски и плейстоценски) и субфосилни птици, сравнителна остеологична колекция от рецентни птици и научна библиотека (над 15 000 публикации) по палеонтология и еволюция на птиците. Открива и описва 4 рода, 32 вида и 1 подвид изкопаеми птици от България и Гърция. Автор е на над 810 научни и научно-популярни статии, книги и учебници, отпечатани в 20 страни в Европа, Азия и Северна Америка.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 20 октомври 1955 г. в София. Началното, основното и средното си образование завършва в родния си град в 15-о училище с гимназия „Адам Мицкевич“. Висше образование, специалност „Биология“ завършва в Катедра „Зоология“ на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. при професор Цоло Пешев със защита на дипломна работа върху дребните бозайници от Огражден планина.[1]

В Национален природонаучен музей при БАН (НПМ) при Българска академия на науките постъпва през 1980 г. и до 1983 г. работи като извънщатен сътрудник в Секция „Зоология“ под ръководството на доц. д-р Петър Берон. Там инвентаризира, подрежда и реставрира музейни колекции от птици, бозайници, мекотели (черупчести охлюви и миди), корали и др. В периода 1984 – 1986 г. е редовен докторант на НПМ при БАН, а негов научен ръководител е орнитологът доц. Симеон Симеонов. През 1986 г. защитава дисертационния си труд върху сравнителната морфология на чаплите.[2] Дисертационния си труд по фосилните птици на България защитава през 1999 г.[3]

Научни приноси[редактиране | редактиране на кода]

Освен от територията на България е проучвал съвременни и фосилни птици от Азербайджан, Бразилия, Виетнам, Гърция, Казахстан, Нова Зеландия и Турция. За Гърция за първи път съобщава 15 вида, неизвестни във фосилната летопис на страната. Описването на първата в света изкопаема гъска казарка – тесалската казарка ''Branta thessaliensis'' от Гърция доказва, че родовата диференциация е с древен произход (миоцен). В Гърция установява най-западното в света разпространение на ергилорнисите (Ergilornithidae) и първата фосилна находка на черен франколин в Източна Европа.

Проучил е субфосилната гръбначната фауна в десетки археологически обекти (древни селища) в България – Арбанас, Бела вода, Бургас, Велики Преслав, Долнослав, Дядово, Дяково, Кабиле, Казанлък, Капитан-Димитриево, Крум, Левски, Мурсалево, Никополис ад Иструм, Плиска, Рациария, Сердика, Симеоновград, Слатина, Сливен, Созопол, Сърнево, Телиш, Трън, Хотница, Шипот, Ябълково и мн. др. С това за пръв път съобщава изобилни данни за значението на дивите и домашните животни в бита на населението в древните селища в България.

Участва в над 66 международни и национални научни форуми в 12 държави. Открива първите в Европа останки от фосилни (късен миоцен) птици носорози,[4] първите в България останки от изкопаеми щрауси, пауни, снежни бухали, тетреви, най-древните в Европа останки от лешояди, орли змияри, соколи, кюкавци, черешарки, кръсточовки, чучулиги, зеленоножки, пъструшки и десетки други родове и видове птици.

В тези научни направления е подготвил 8 докторанти, сред които са и орнитолозите Димитър Демерджиев, Димитър Плачийски, Волен Аркумарев териологът Недко Недялков и др. Канен е за рецензент на дисертационни трудове в областта на палеоорнитологията на учени от Гърция, Русия, Сърбия и Украйна. В България е участвал в 66 научни журита по процедури за академични научни длъжности и степени на учени в областта на зоологията, палеонтологията и екологията. Рецензирал е стотици научни публикации в над 30 международни, чуждестранни и национални специализирани издания. Популяризаторската му дейност е основно в областта на палеозоологията, зоологията, орнитологията и природозащитата. Автор е на 396 научно-популярни стaтии и десетки презентации. Превежда на български и редактира 137 научно-популярни книги и 282 филма. През 2016 г. е удостоен с Награда на Съюза на преводачите в България за цялостна дейност в областта на превода (специализиран превод и редакция на научна и научно-популярна литература от английски език).

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Боев, З. 1980. Еколого-фаунистични изследвания на насекомоядни бозайници и гризачи (Insectivora et Rodentia, Mammalia) от планината Огражден. Катедра „Зоология на гръбначните животни“, Биологически факултет, СУ „Климент Охридски“, 1 – 74, 30 фиг., 11 с. прил.
  2. Боев, З. 1986. Сравнително-морфологични проучвания на чаплите (сем. Ardeidae – Aves) от България. – Национален природонаучен музей, БАН, Дис. за пол. на н. ст. „кандидат на науките“, С., 193 с. + 288 с. прил.
  3. Боев, З. 1999. Неогенски и кватернерни птици (Aves) от България. – Национален природонаучен музей, БАН. С., Дис. за пол. на н. ст. „доктор на науките“. Т. I. Основна част. 1 – 243. Т. II. Приложение 1 – Фигури. 1 – 135. Т. II. Приложение 2 – Таблици. 1 – 108. прил.
  4. Boev, Z., D. Kovachev 2007. Euroceros bulgaricus gen. nov., sp. nov. from Hadzhidimovo (SW Bulgaria) (Late Miocene) – the first European record of Hornbills (Aves: Coraciiformes). – Geobios, 40: 39 – 49.