Концепция за външната политика на Киргизстан

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Концепцията за външната политика на Киргизстан е политически документ, който определя главните цели и стратегията на републиката в областта на външната политика, както и механизмите за нейното осъществяване. Външната политика на Киргизстан се базира на норми от Конституцията, Декларацията за независимост на страната, разпоредби от международното право, съобразени с целите и принципите на ООН и ОССЕ. Външната политика на Киргизстан отразява интересите на мултиетническия и поликонфесионалния народ и е предназначена да гарантира националния суверенитет и да формира подходящи външни условия за осъществяване на икономически и политически реформи на демократична основа.

Киргизстан в световната общност[редактиране | редактиране на кода]

Киргизстан е страна в Централна Азия с важно геополитическо и геоикономическо значение. Тя играе ролята на мост както между Запада и Изтока, така и между Севера и Юга.

В днешно време Киргизстан е в период между комунистическо минало и демократично бъдеще в областта на политиката и икономиката. Киргизстан е място, където съжителстват четири цивилизации: европейци, смесени с руснаци, араби – мюсюлмани, персийци и китайци. От една страна това създава благоприятни условия за развитие на двустранно и многостранно сътрудничество в различни области, а от друга – очертава необходимостта от гъвкава и балансирана външна политика.

Приоритети на външната политика на Киргизстан[редактиране | редактиране на кода]

В основата на външната политика стои насърчаването на националните интереси чрез политически и дипломатически средства. В съответствие с това са установени следните приоритети:

- поддържането и опазването на суверенитета и териториалната цялост

- създаване на благоприятни условия за провеждане на икономически и дипломатически реформи

- защита на правата, свободата и интересите на киргизстанските граждани

Реализацията на националните интереси на Киргизстан се постига чрез поддържане на приятелски отношения със съседните страни и участие в международни организации.

Цели на външната политика[редактиране | редактиране на кода]

Реализацията на външната политика, насочена към насърчаване на националните интереси, налага основните цели по време на изпълнението:

- укрепване стабилността и защитата на регионално ниво

- развитие на отношенията със съседните страни посредством интеграционни процеси в Централна Азия

- укрепване на връзките с развиващите се страни от Запада и Изтока

- развитие на взаимодействието с организациите от системата на ООН

- укрепване на отношенията с развиващите се страни и предимно с тези, които са в период на преминаване от комунизъм към пазарна икономика  

Средства на външната политика на Киргизстан[редактиране | редактиране на кода]

1. Двустранна дипломация

Двустранната дипломация е важен инструмент за осъществяване на външната политика. Затова решаваща необходимост са разнообразните подходи при избора на посока на перспективите, което се определя от културните, етно – историческите, геополитическите и геоикономическите характеристики на страната, които позволяват максимална ефективност при реализирането на републиканските интереси.

Киргизстан и Великите сили

Киргизстан е част от Евроазиатската цивилизация, формирана около Русия, която има геополитическо, икономическо и културно измерение. Общите интереси на Киргизстан и Русия предопределят високо ниво на политическо партньорство. Укрепването на военно - политическото взаимодействие с Руската федерация е важен елемент за киргизстанската сигурност. Важни икономически интереси свързват страната с Русия. Всичко това очертава необходимостта от изграждането на стратегическо партньорство с Русия.

Отношенията с Република Китай са важен аспект от външната политика на Киргизстан. Приоритетът, даден на Китай, е определен от нарастващото ѝ влияние в света и регионалните въпроси, нейната значителна икономика и демографски потенциал, както и географската близост с Киргизстан. Развитието на съседските отношения с Китай е същностен компонент от киргизстанската сигурност, важно условие за развитието на комуникациите между Севера и Изтока.

Съединените американски щати са едни от най-приоритетните връзки, очертани във външната политика на Киргизстан. Развитието на отношенията със САЩ са добра предпоставка за осъществяване на социалноикономически и демократични реформи в Киргизстан.

Киргизстан и съседните страни

Статусът на отношенията със съседните страни е непосредствен фактор, осигуряващ сигурност в региона и нормално действие на киргизстанската икономика и възможността за осъществяване на реформи. Също те са съществени за киргизстанския достъп до света и континенталната инфраструктура на комуникациите. Това определя необходимостта от поддържането на приятелски отношения, базирани на взаимно разбиране, взаимоизгодно взаимодействие и внимателна оценка на баланса на интереси със страните в региона. В тази връзка стратегическите цели са насочени към засилване икономическото регионално развитие, базирано на балансирана вътрешна взаимозависимост, и формиране на взаимоизгодни отношения като се използват природните ресурси на страните от региона. Двустранните регионални механизми, както и многостранните структури на регионално и глобално ниво (ООН, ОССЕ), трябва да се използват за решаване на такъв тип въпроси. Поддържането на приятелски отношения с Иран и Пакистан, основани на взаиморазбирателство и респект към общия метод на развитие, е интересът, който осигурява поддържането на стабилността и сигурността.

Развитието на отношенията между Киргизстан и Европейските държави ще отвори вратите към интегрирането на страната в общността на развитите, демократични страни. Реализирането на тази цел може да се постигне посредством двустранна и многостранна дипломация. Участието в процеса All – European е важно, особено в ОССЕ, за стабилизирането на икономиката. Засилването на взаимодействието с Германия, Франция, Швейцария, Англия и Турция има особено значение в двустранните отношения на европейската политика на Киргизстан. Също е необходимо да се активират отношенията със страните от Източна Европа.

Азиатско – Тихоокеански регион

Засилването на взаимоизгодните връзки с Китай, както и установяването на силни и трайни взаимоотношения с други страни от региона (Япония, Южна Корея, Малайзия и Индонезия) би осигурило реализиране на икономически реформи в Киргизстан. Киргизстан е страна, в която преобладават мюсюлманите, които държат да запазят приятелски отношения със страните от мюсюлманския свят, базирани на взаимно уважение към избрания начин за развитие.

2. Многостранна дипломация

Дейността вътре в международните и регионални организации е един от приоритетите на външната политика на Киргизстан. Тези многостранни механизми дават на републиката възможността да отстоява националните си интереси на равна основа с различни страни и вземе активно участие в процеса на вземане на решения. Тези дейности служат като гарант за националната сигурност на Киргизстан. Международните организации осигуряват финансова, техническа и друга чужда подкрепа, което позволява на Киргизстан да насочи вътрешните си усилия към себе си. Участието на страната в дейността на CIS и ОССЕ ѝ позволява да запази позицията си измежду развитите страни.

3. Икономическа дипломация

Помощта при формирането на силна икономика, посредством международни инвестиции, и осигуряването на Киргизстан на икономическа сигурност са едни от най-важните цели на икономическата външна политика.

Като част от практически план за развитие на външните икономически отношения, необходимо е да се наблегне на следните цели:

- укрепване икономическия потенциал на страната, развивайки оптимална икономическа инфраструктура;

- модернизиране на националната икономика посредством формиране на по-рационални производствени структури с високо ниво на преработване на природни ресурси;

- обновяване индустрията с модерна технология, развивайки потенциала на износа на храни и др.;

- интегриране на Киргизстан в международната и регионална инфраструктура на транспорта и комуникациите;

- развитие на международния туризъм посредством подобряване туристическите съоръжения и нивото на обслужване;

- осигуряване на анй – благоприятни условия за търговия;

- защита на интересите на местния бизнес в международните икономически отношения

Механизъм за формиране и осъществяване на външната политика[редактиране | редактиране на кода]

Основните цели на външната политика се определят от президента на Република Киргизстан въз основа на Конституцията и киргизското законодателство. Министерството на външните работи е свързващото звено в областта на развитие и осъществяване стратегията на външната политика.

Източници[редактиране | редактиране на кода]