Висша атестационна комисия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от ВАК)

Висшата атестационна комисия (ВАК) е държавна институция в България, съществувала в подчинението на Министерски съвет до 2010 г. Нейната основна функция е да присъжда научните степени и звания, използвани от преподавателите в университетите, научния персонал на Българска академия на науките и други. Създадена е на 14 март 1949 година по съветски модел с цел да бъде засилен държавният контрол в образователната и научната сфера. Подобни органи съществуват и в някои държави от разпадналия се Съветски съюз. Комисията е закрита със закона за развитие на академичния състав, приет през май 2010 г.[1]

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Президиум[редактиране | редактиране на кода]

Съставът на президиума на ВАК към 21 юли 2009 е следният:

 • Председател: проф. Александър Викторов Федотов
 • Заместник-председател: проф. Дамян Николов Дамянов
 • Секретар: проф. Стефан Петров Радев
 • Членове:
  • акад. Александър Хараланов Александров
  • акад. Матей Драгомиров Матеев
  • акад. Дечко Дечков Павлов
  • проф. Веселин Желязков Маргаритов
  • акад. Тодор Георгиев Николов
  • акад. Васил Стоянов Сгурев
  • проф. Васил Костадинов Проданов
  • акад. Константин Димитров Косев
  • проф. Иван Русев Маразов
  • проф. Веселина Русева Троева
  • проф. Венелин Стоянов Живков
  • проф. Иванка Николова Лечева
  • проф. Атанас Димитров Ковачев
  • проф. Георги Георгиев Марков
  • проф. Светла Маринова Бъчварова – Пиралкова
  • акад. Петя Иванова Василева
  • проф. Цветан Атанасов Семерджиев
  • проф. Боян Кирилов Медникаров
  • проф. Евгения Коцева Димитрова – Владимирова
  • проф. Михаил Динев Петров
  • проф. Симеон Янакиев Янев
  • акад. Кирил Любенов Боянов
  • акад. Иван Николов Юхновски
  • проф. Доан Джевдет Зия
  • проф. Огнян Стефанов Герджиков
  • проф. Георги Костов Георгиев

Научните комисии на ВАК и съответните специализирани научни съвети[редактиране | редактиране на кода]

Научна комисия по математически науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по информатика и математическо моделиране
СНС по математика
СНС по приложна математика и механика

Научна комисия по химически науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по инженерна химия
СНС по неорганична и аналитична химия
СНС по неорганични технологии и металургия
СНС по органична химия и органична технология
СНС по полимери
СНС по теоретична и изчислителна химия
СНС по фармация
СНС по физикохимия

Научна комисия по биологични и медико-биологични науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по ботаника и микология
СНС по генетика
СНС по зоология и екология
СНС по микробиология, вирусология и имунология
СНС по молекулярна биология, биофизика и биохимия
СНС по морфология
СНС по физиология и биохимия на растенията
СНС по физиология, патофизиология и фармакология

Научна комисия по геологически и географски науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по геологически науки
СНС по географски науки

Научна комисия по електротехнически науки, електроника И автоматика[редактиране | редактиране на кода]

СНС по автоматика и системи за управление
СНС по електронна и компютърна техника
СНС по електротехника
СНС по радиоелектронна и комуникационна техника

Научна комисия по физика и астрономия[редактиране | редактиране на кода]

СНС по радиофизика, физична и квантова електроника
СНС по физика на кондензираната материя
СНС по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия
СНС по геофизика

Научна комисия по архитектура, строителство и минни науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по минни науки
СНС по механика на строителните конструкции
СНС по строителни материали и изолации
СНС по архитектура
СНС по високо и ниско строителство
СНС по водно строителство
СНС по геодезия

Научна комисия по исторически науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по стара и средновековна история, археология и етнография
СНС по нова и най-нова история

Научна комисия по медицински науки – терапевтични специалности[редактиране | редактиране на кода]

СНС по гастроентерология, ендокринология, хематология, клинична лаборатория и хранене
СНС по дерматология, венерология, инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и хелминтология
СНС по кардиология, белодробни болести, нефрология, физиотерапия и спортна медицина
СНС по хигиена, професионални заболявания и социална медицина
СНС по педиатрия и неонатология
СНС по неврология и психиатрия
СНС по рентгенология, нуклеарна медицина, лъчелечение, радиобиология и радиационна хигиена
СНС по военна медицина
СНС по офталмология и оториноларингология

Научна комисия по медицински науки – хирургични специалности[редактиране | редактиране на кода]

СНС по онкология
СНС по офталмология и оториноларингология
СНС по стоматология и ЛЧХ
СНС по хирургия
СНС по акушерство и гинекология

Научна комисия по агрономия и лесовъдство[редактиране | редактиране на кода]

СНС по растителна защита и агроекология
СНС по хранително-вкусови технологии
СНС по горска промишленост
СНС по лесовъдство и екология
СНС по лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство
СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие
СНС по растениевъдство

Научна комисия по животновъдство и ветеринарна медицина[редактиране | редактиране на кода]

СНС по развъждане и селекция на селскостопанските животни
СНС по системи на отглеждане и производство на животинска продукция
СНС по мляко и млечни продукти
СНС по заразни и паразитни болести по животните и безопасност на храни от тях
СНС по морфология, физиология и незаразна патология на животните

Научна комисия по обществени науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по политология
СНС по психология
СНС по социална антропология и науки за културата
СНС по социология
СНС по философия
СНС по теология

Научна комисия по филология[редактиране | редактиране на кода]

СНС по литературознание
СНС по общо езикознание, класически и нови езици
СНС по славянско езикознание

Научна комисия по машинни науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по транспортна техника и логистика
СНС по материалознание, технологии и материалообработващи машини
СНС по енергийни технологии и машини
СНС по корабостроене и корабоплаване, морски науки и технологии
СНС по механика, машинознание и мехатроника
СНС по земеделска техника
СНС по механика, металознание, машиностроене и машинознание
СНС по технология на машиностроенето, металорежещи машини

Научна комисия по военни и военно-инженерни науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по военните науки
СНС по военноинженерни науки
СНС по автоматизирани системи за управление и информатика във военната област

Научна комисия по икономически науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по икономическа информация и стопанско управление
СНС по икономически теории и международни икономически отношения
СНС по национално стопанство
СНС по отраслова и фирмена икономика
СНС по финанси, счетоводство и контрол

Научна комисия по изкуствознание и изкуства[редактиране | редактиране на кода]

СНС по изкуствознание и изобразителни изкуства
СНС по музикознание и музикално изкуство
СНС по театрознание, театрално изкуство, кинознание и киноизкуство

Научна комисия по педагогика[редактиране | редактиране на кода]

СНС по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика
СНС по педагогика
СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

Научна комисия по правни науки[редактиране | редактиране на кода]

СНС по правни науки[2]

Аналогични Висши атестационни комисии в други страни[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Закон за развитие на академичния състав, архив на оригинала от 21 ноември 2010, https://web.archive.org/web/20101121214451/http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_acad_satav.pdf, посетен на 21 ноември 2010 
 2. Информацията е извлечена от въпросната страница на 28 януари 2015 г., но тази информация е налице и в копие от 19 декември 2008 г. на страница със същия адрес, намиращо се на сайта Internet Archive (в по-ранните копия не са дадени изрично наименованията на комисиите, а списъкът на специализираните научни съвети не е същият).

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]