Държавна компания

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Държавно предприятие)
Направо към: навигация, търсене

Държавна компания [1][2] е еднолично търговско дружество (ЕТД) с държавно имущество. По време на социализма производствата, които са притежание на държавата (тоест всички производства) са наричани държавни предприятия.

Еднолично търговско дружество (ЕТД) с държавно участие може да бъде само еднолично акционерно дружество (ЕАД) и еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Командитно дружество, командитно дружество с акции и събирателно дружество не могат да бъдат еднолични.На основание специален закон могат да се създадат държавни предприятия,които са юридически лица, но не са търговци.Типичното за тях е че те не могат да се обявяват в несъстоятелност.Типичен пример за такова дружество е БДЖ. ЕТД с държавно имущество се образува по два начина.

-чрез създаването на един нов стопански субект

-чрез преобразуването на държавно предприятие(в тесен смисъл-то не нито юридическо лице нито търговец) в ЕТД на основание административен акт.Това е основния подход при приватизацията.По този начин се открива възможността акции/дялове да се придобият от субекти на частното право и ЕАД и ЕООД да се превърнат в обикновени АД и ООД,като държавата става един от акционерите съответно-съдружниците. ЕТД с държавно имущество се създава по разпоредително-нормативната система т.е по силата на административен акт -разпореждане ако се създава от Министерски съвет и заповед-от министър Административния акт има гражданско правни последици защото като той е насочен към създаването на юридическо лице-субект на гражданското право,а не на публичното.Следващата стъпка е неговата регистрация в Търговски регистър .

ЕАД или ЕООД с държавно имущество нямат общо събрание.Правомощията на общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала-Министерски съвет или министър .Особеното е,че правомощията на едноличния титуляр на капитала са по-широки от тези на обикновеното общо събрание.Те са разширени за сметка на правомощията на управителните органи-съвет на директорите,управителен съвет (за ЕАД) или управител(за ЕООД).При упражняването на правата на едноличен собственик на капитала се издават се издават същите актове като при неговото учредяване-разпореждания ( за Министерски съвет) или заповеди (за министър).Но макар и да се наричат "административни актове" те са такива само по наименование,не и по смисъл,защото те пораждат само гражданскоправни последици-т.е те са сделки. При ЕАД с държавно имущество с учредителния акт,който в случая се явява разпореждането или заповедта,се приема устав,определя се системата на управление(едно- или двустепенна) и назначава първия надзорен съвет или съвет на директорите като се посочва техния мандат .При едностепенната система на управление между едноличния собственик на капитала и членовете на съвета на директорите се сключва договор за управление.При двустепенната договор за управление се сключва между титуляра накапитала и надзорния съвет,а последния от своя страна назначава членовете на управителния съвет и сключва с тях договор за управление.Не всички лица могат да бъдат членове на управителните органи на ЕООД и ЕАД - като например кметове,областни управители и др.

При ЕООД оперативното управление се осъществява от управители и контрольори.Особеното тук е,че те могат да бъдат не само физически, но и юридически лица.При обикновеното ООД това е недопустимо.И тук има забрана за определени лица бъдат управители и контрольори-кметове,областни управители,лица развиващи дейност сходна с тази на ЕООД-то и др.)Между титуляра на капитала и управителите съответно контрольорите се сключва договор за управление и договор за контрол,като те съвместяват в себе си елементи на договорите за изработка и поръчка,както и на трудов договор-дейността им по управление и контрол се счита за стаж,плащат им се осигуровки и обезщетения при уволнение и др.)Тези договори не могат да се сключват за срок по-дълъг от 3 години.Съдържанието им се определя от бизнесзадачата поставена пред предприятието-поддържане на брой работни места,разработването на нови пазари,обем а производство и др.

Икономически сектори[редактиране | редактиране на кода]

Държавните предприятия често оперират в сектори, в които има естествени монополи или правителствата имат стратегически интереси. Държавната собственост върху индустриални корпорациите се среща често.

Национализацията също насилствено преобразува дадена частна корпорация в държавно предприятие.

В повечето държави-членки на ОПЕК, правителствата притежават петролните компании, опериращи върху техните земи. По-значими примери в това отношение са Националната петролна компания и Saudi Aramco на Саудитска Арабия, последната от които саудитското правителство купува през 1988 и променя нейното име от Arabian American Oil Company на Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco).

Европа[редактиране | редактиране на кода]

Австрия[редактиране | редактиране на кода]

Белгия[редактиране | редактиране на кода]

България[редактиране | редактиране на кода]

Към Министерство на земеделието и храните през 2011 г. са създадени:

Чехия[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]