Алкин

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Алкините в химията са хомоложен ред от ненаситени въглеводороди с обща формула CnH2n-2. Съдържат една тройна връзка между два от въглеродните атоми в молекулата си.

Наименованията на видовете алкини завършват на -ин, например въглерод: C, етин : H-C≡C-H

Алкините още се наричат ацетилени.

За разлика от алканите и в по-малка степен от алкените, алкините са много реактивни и нестабилни съединения. Отличават се с висока киселинност и имат pKa стойности (25) между тези на амоняка (35) и етанола (16). Между алкани, алкени и алкини има генетична връзка. Имат висока температура на кипене и топене, малко разтворими във вода, но по-добре от останалите.

Химични свойства[редактиране | редактиране на кода]

Алкините участват в присъединителни реакции, като присъединяват водород, вода, халогени, халогеноводороди. Взаимодействат с водород като първо се разкъсва едната пи връзка,после и другата, и се получава алкан със същия брой въглеродни атоми.Горят като се получава СО2 и Н2О.

                ХОМОЛОЖНИЯТ РЕД НА АЛКИНИТЕ Е:
Брой въглеродни атоми Имена Формула
2 Етин C2H2
3 Пропин C3H4
4 Бутин C4H6
5 Пентин C5H8
6 Хексин C6H10
7 Хептин C7H12
8 Октин C8H14
9 Нонин C9H16
10 Декин C10H18
Общо име Алкини

Присъединителни реакции[редактиране | редактиране на кода]

Присъединителните реакции протичат в два етапа, като последователно се разкъсват двете π-връзки. В първия етап се получават алкени, а през втория-алкани или съответните производни.

Хидрогениране[редактиране | редактиране на кода]

Това е процес на присъединяване на водород. За да се присъедини водород са нужни висока температура, високо налягане и катализатор никел (Ni), паладий (Pd) или платина (Pt).

HC≡СН + H2 → H2C=CH2
H2C=CH2 + H2 → H3C-CH3

Продуктът на първата реакция е етен, а на втората - етан.

Халогениране[редактиране | редактиране на кода]

Представлява процес на присъединяване на халогени. При алкините халогенирането протича по електрофилен механизъм.

HC≡CH + Cl2 → Cl-CH=CH-Cl
Cl-CH=CH-Cl + Cl2 → Cl-CH(Cl)-CH(Cl)-Cl

Продуктът на първата реакцията е 1,1-дихлороетен, а на втората - 1,1,2,2-тетрахлороетан.

Хидрохалогениране[редактиране | редактиране на кода]

При алкини протича по електрофилен механизъм и по правилото на Марковников.

HC≡C-CH3 + HBr → H2C=CBr-CH3
H2C=CBr-CH3 + HBr → H3C-CBr2-CH3

Продуктът на първата реакция е 2-бромопропен, а на втората - 2,2-дибромопропан

Хидрация[редактиране | редактиране на кода]

Процес на присъединяване на вода. Когато се присъединява вода към алкини се получават кетони (единствено от етин се получава етанал). Реакцията протича при наличието на катализатори живачни соли (Hg2+) в кисела среда и по правилото на Марковников. Процесът протича на два етапа:

1) НС≡С-СН3 + H-OH → H2C=C(-OH)-CH3

Продуктът на тази реакция е 2-пропенол. Енолите са нестабилни съединения и изомеризират (тавтомеризират) до съответните алдехиди и кетони, както е изразено във втория етап от реакцията:

2) H2C=C(-OH)-CH3 → Н3C-C(=O)-CH3

Продуктът на този етап е пропанон (ацетон). Той е стабилно съединение и затова реакцията спира до тук.

Заместителни реакции[редактиране | редактиране на кода]

Терминалните алкини (алкини с тройна връзка в края на веригата) проявяват слаби киселинни свойства и могат да реагират с метали. Получават се солите алкиниди, които имат йонен строеж:

2HC≡CH + 2Na → 2HC≡C-Na+ + H2

Солта, която се получава, е натриев етинид. Когато заместването е в двата края, се получават соли, наречени карбиди.

Ca + HC≡CH → CaC2 + H2

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Свойства


Първите членове на хомоложкия ред на алкините при обикновени условия са газове, средните - течности, а висшите - твърди вещества. С увеличаването на молекулната им маса, температурата на топене и кипене се повишава. Те, също както алканите и алкените, горят, но реакцията при тях протича с отделяне на пушлив пламък заради голямото количество въглерод.