Водород

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Водород
Водород – безцветен газ при нормални условия; поставен в силно електрическо поле, излъчва синьо-лилава светлина
Безцветен газ при нормални условия; поставен в силно електрическо поле, излъчва синьо-лилава светлина
Спектрални линии на водород
– ← ВодородХелий


H

Li
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Водород, H, 1
Група, период, блок 11s
Химическа серия неметал
Електронна конфигурация 1s1
e- на енергийно ниво 1
CAS номер 12385-13-6 (H)
1333-74-0 (Н2)
Свойства на атома
Атомна маса 1,00797 u
Атомен радиус (изч.) 25 (53) pm
Ковалентен радиус 37 pm
Радиус на ван дер Ваалс 120 pm
Степен на окисление -1, 1
Оксид H2O (амфотерен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,2
Йонизационна енергия I: 1312 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние газ
Кристална структура шестоъгълна
Плътност 0,0899 kg/m3
Температура на топене 14,01 K (-258,99 °C)
Температура на кипене 20,28 K (-252,72 °C)
Тройна точка 13,8033 K; 7,041×103 Pa
Критична точка 32,938 K; 1,2858×106 Pa
Специф. топлина на топене 0,117 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 0,904 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 15 20
Скорост на звука 1310 m/s
при 27 °C
Специф. топл. капацитет 14 304 J/(kg·K)
Топлопроводимост 0,1805 W/(m·K)
Магнетизъм диамагнитен[1]
История
Откритие Хенри Кавендиш[2][3] (1766 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
1H 99,98 % стабилен
2H 0,02 % стабилен
3H радио 12,32 г. β- 3

Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система. С атомна маса 1,00794 u той е най-лекият химичен елемент, а неговата едноатомна форма (H) е най-разпространеното химично вещество, формирайки около 75% от барионната маса на Вселената.[4][б 1] Некомпактните звезди са съставени главно от водород в плазмено състояние.

При стандартни температура и налягане водородът е безцветен, безвкусен, нетоксичен, неметален и леснозапалим двуатомен газ с молекулна формула H2. Основната част от водорода на Земята е свързан в молекули, като тези на водата и органичните съединения, тъй като той лесно образува ковалентни съединения с повечето неметални елементи.

Водородът играе особено важна роля в неутрализационните процеси, в които при множество реакции се разменят протони между разтворими молекули. В йонни съединения той може да формира както отрицателно заредени аниони (H), така и положително заредени катиони (H+). На пръв поглед водородните катиони приличат на самостоятелни протони, но в действителност те винаги представляват по-сложни структури.

Най-често срещаният изотоп на водорода е протият (1H), който съдържа един протон и никакви неутрони. Този най-прост водороден атом има голямо значение за теоретичната физика. Например, той е единственият неутрален атом с аналитично решение на уравнението на Шрьодингер и изследването на енергиите и връзките в него изиграват важна роля в развитието на квантовата механика. Другите изотопи на водорода са деутерий (2Н) и тритий (3Н).

Водороден газ е получен за пръв път по изкуствен път в началото на XVI век чрез смесването на метали и киселини. През 1766 – 1781 година англичанинът Хенри Кавендиш пръв го идентифицира като отделно вещество[5] и установява, че при изгарянето му се образува вода – оттам идва и името на елемента. Антиматериалното съответствие на водорода – антиводород – е получено за пръв път в лабораторни условия през 1996 година.

Промишленото производство на водород най-често се извършва в процеса на преработка на природен газ, по-рядко при по-енергоемки технологии, като електролиза на вода.[6] По-голямата част от водорода се използва в близост до мястото на производство, като двете му най-големи области на приложение са крекингът при преработка на изкопаеми горива и синтезът на амоняк, главно за производство на изкуствени торове. При излагане на водород много метали увеличават крехкостта си,[7] което е особен проблем при конструирането на тръбопроводи и резервоари.[8]

Свойства[редактиране | редактиране на кода]

Горене[редактиране | редактиране на кода]

Водородният газ (диводород)[9] е силно запалим и гори при контакт с въздуха при обемни концентрации между 4 и 75%.[10] Енталпията на горенето на водорода е −286 kJ/mol:[11]

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) + 572 kJ

Водородният газ образува взривна смес с въздух при концентрации 4 – 74% и с хлор при концентрации 5 – 95%. Тези смеси детонират спонтанно от искра, нагряване или досег със слънчева светлина. Температурата на самовъзпламеняване, при която водородът започва да гори спонтанно във въздух, е 500 °C.[12] Чисто водородно-кислородното горене има ултравиолетово излъчване и при висока концентрация на кислорода е почти незабележимо с невъоръжено око, което прави установяването на изтичане на водород във въздуха трудно и опасно. При други условия водородните пламъци са сини, подобни на тези при горенето на природен газ.[13] Известен пример за самозапалване на водород е катастрофата с дирижабълаХинденбург“ – оранжевите пламъци при този пожар се дължат на горенето освен на водород, и на въглеродни съединения от корпуса на дирижабъла.

Молекулният водород реагира с всички оксидиращи елементи. При стайна температура протичат спонтанни и мощни реакции с хлор и флуор, при което се образуват съответните водородни халиди – хлороводород и флуороводород – които са и потенциално опасни киселини.[14]

Енергийни нива на електроните[редактиране | редактиране на кода]

Основното енергетично ниво на електрона във водородния атом е −13,6 eV, еквивалентно на ултравиолетов фотон с дължина на вълната 92 nm.[15]

Енергийните нива на водорода могат да бъдат изчислени сравнително точно, като се използва моделът на Бор, при който електронът се разглежда като обикалящ около протона, подобно на въртенето на Земята около Слънцето. От друга страна електронът и протонът се привличат един към друг от електромагнитната сила, а астрономичните тела – от гравитацията. Поради дискретността на момента на импулса, постулиран в ранната квантова механика на Нилс Бор, електроните в неговия модел могат да заемат само определени разстояния от протона и съответно могат да имат само определени възможни енергии.[16]

По-точно описание на атома на водорода се получава от чисто квантовомеханична гледна точка, чрез използването на уравнението на Шрьодингер или формулировката на Ричард Файнман с интеграли по траекторията за изчисляване на вероятността на положението на електрона спрямо това на протона.[17] Най-усложнените модели дават възможност за отчитане и на малките ефекти на специалната теория на относителността и на поляризацията на вакуума. От гледна точка на квантовата механика електронът в основното състояние на водородния атом изобщо няма момент на импулса.

Изомери[редактиране | редактиране на кода]

Водородът съществува в две форми (модификации) – ортоводород и параводород. В молекулата на ортоводорода o-H2 (т. топене −259,10 °C, т. кипене −252,56 °C) ядрените спинове са еднопосочни, докато при параводорода p-H2 (т. топене −259,32 °C, т. кипене −252,89 °C) са противопосочни. Равновесната смес o-H2 и p-H2 при дадена температура се нарича равновесен водород e-H2. При много ниски температури равновесието между ортоводорода и параводорода почти изцяло е изместено към страната на последния. При 80 К съотношението на двете форми е приблизително 1:1. При нагряване параводородът се превръща в ортоводород до образуване на равновесна смес при стайна температура (орто:пара = 75:25).

Двуатомните молекули на водорода могат да съществуват в две изомерни форми, които се отличават по относителния спин на ядрата на двата образуващи ги атома.[18] При ортоводородната форма спиновете на двата протона са с една и съща посока и молекулният спин е с квантово число 1 (½+½), докато при параводородната форма спиновете са срещуположни и молекулният спин е с квантово число 0 (½-½). При стандартна температура и налягане водородният газ съдържа около 25% параводородни и 75% ортоводородни молекули – съотношение, известно като „нормална форма“.[19]

Равновесното съотношение между ортоводород и параводород зависи от температурата, но тъй като ортоводородната форма представлява възбудено състояние и има по-висока енергия от параводородната форма, тя е неустойчива и не може да се получи в чист вид. При много ниски температури равновесната смес се състои почти изцяло от параводород. Топлинните свойства на течната и газова фаза на чистия параводород се отличават значително от тези на нормалната форма, поради различия в ротационните топлоемкости (вижте Спинови изомери на водорода).[20]

Разграничението между орто- и параводород е налице и в други водородни молекули и функционални групи, като тези на водата или метилена, но оказва слабо влияние върху техните свойства.[21]

Некатализираното взаимно преобразуване между параводород и ортоводород се усилва при нарастване на температурата, поради което рязко кондензираният молекулен водород съдържа големи количества високоенергиен ортоводород, който се превръща в параводород много бавно.[22] Съотношението между двете форми в кондензирания водород е важно съображение при неговата подготовка и съхранение – преобразуването на ортоводорода в параводород е екзотермично и създава достатъчно топлина за изпаряването на част от водородната течност, което води до загуба на втечнен материал. По тази причина при охлаждането на водорода се използват катализатори – железен оксид, активен въглен, платиниран азбест, редкоземни метали, хромов оксид, някои съединения на урана и никела.[23]

Ковалентни и органични съединения[редактиране | редактиране на кода]

Въпреки че двуатомният водород не е много активен при стандартни условия, той образува съединения с повечето елементи. Той може да се свързва с елементи, които са с по-голяма електроотрицателност, като халогените (флуор, хлор, бром, йод) или кислорода. В тези съединения той получава частичен положителен заряд.[24] В съединенията с флуор, кислород или азот водородът участва, образувайки водородна връзка – вид умерено силна нековалентна връзка, която има съществено значение за устойчивостта на много биологични молекули.[25][26] Водородът образува съединения и с елементи с по-малка от неговата електроотрицателност, като металите и металоидите, като в тях получава частичен отрицателен заряд. Тези съединения обикновено се наричат хидриди.[27]

Водородът образува многобройни съединения с въглерода, наричани въглеводороди, и множество съединения с хетероатоми, които са важни съставки на живата материя и поради това се наричат органични съединения.[28] Изследването на техните свойства е предмет на органичната химия,[29] а тяхното влияние върху жизнените процеси се изучава в биохимията.[30] Известни са милиони въглеводороди, като повечето от тях се образуват по сложни синтетични пътища, които рядко включват реакции с чист водород.

Повечето органични съединения съдържат водород и въглерод, като на връзката между атомите на тези два елемента се дължат много от основните свойства на тези съединения. Според много класификации именно наличието на водородно-въглеродни връзки е определящата характеристика на органичните съединения.[29]

Хидриди[редактиране | редактиране на кода]

Хидридите са съединения на водорода, в които водородните атоми получават отрицателен заряд (H) – това става при свързване с елементи, които имат по-малка електроотрицателност. Съществуването на хидриден анион, предположено от Гилбърт Люис през 1916 година за солите на водорода с алкални и алкалоземни метали, е доказано през 1920 година чрез електролиза на разтопен литиев хидрид (LiH), която генерира стехиометрично количество водород на анода.[31] Изключение между алкалоземните хидриди е берилиевият хидрид BeH2, който е полимерен. При литиево-алуминиевия хидрид анионът AlH4- е образуван от хидридни центрове, добре свързани с Al(III).

Макар хидриди да се образуват с почти всички елементи от основната група, броят и съчетанието на възможни съединения е много разнообразно. Например, известни са над 100 двуелементни хидрида на бора, а само един на алуминия.[32] Все още не е получен двуелементен хидрид на индия, макар че съществуват по-сложни хидриди с участие на индий.[33]

В неорганичната химия хидридите служат и като мостови лиганди, свързващи два метални центъра в комплексни съединения. Тази функция е особено честа при елементите от група 13, най-вече при комплексните съединения на борния хидрид и алуминия, както и при клъстерираните карборани.[34]

Протони и киселини[редактиране | редактиране на кода]

Окисляването на водорода отнема електрона от неговите атоми и ги превръща във водородни катиони (H+), които не съдържат електрони, а само атомно ядро, съставено обикновено от един протон. По тази причина H+ често се нарича и протон. Тези частици играят централна роля в изследването на киселините, като в теорията на Брьонстед и Лаури киселините се дефинират като донори на протони, а основите – като приемници на протони.

Самостоятелният протон H+ не може да съществува в разтвор или в йонни кристали поради неограниченото си привличане към други атоми или молекули, съдържащи електрони. С изключение на високи температури, типични за плазмата, такива протони не могат да бъдат отделени от електронните облаци на атоми или молекули и остават свързани с тях. Въпреки това, терминът „протон“ се използва понякога в широк смисъл за водородните катиони, без в това да се влага смисъл на обособеност на тези частици.

За да се избегне двусмислеността на термина, предполагащ наличието на разтворени протони, понякога за водните разтвори на киселини се казва, че съдържат друга фиктивна структура – „хидроксониев йон“ (H3O+). Но в този случай е по-правдоподобно предположението, че разтворените водородни катиони се групират в йони H9O4+.[35]

Един от най-разпространените йони във Вселената (но не и на Земята) е H3+ – протонизираният молекулен водород.[36]

Изотопи[редактиране | редактиране на кода]

Протият е най-разпространеният изотоп на водорода и има един протон и един електрон. Уникален е с това, че е единственият изотоп, който няма нито един неутрон в ядрото.

Водородът има три естествени изотопа – протий (1Н), деутерий (2Н) и тритий (3Н). Други четири силно нестабилни изотопа (4H, 5H, 6H, 7H) са синтезирани в лабораторни условия, но не се срещат в природата.

 • Протият (1H) е най-разпространеният изотоп на водорода: 99,98% от всичкия водород е протий. Ядрото на този изотоп съдържа само един протон и нито един неутрон.
 • Деутерият (2H или D) е другият стабилен изотоп на водорода. Ядрото му се състои се от един протон и един неутрон. Деутерият не е радиоактивен, но все пак е отровен. Вода, чиито молекули съдържат деутерий вместо протий, се нарича тежка вода (D2O). Тежката вода намира полезно приложение в ядрените реактори, но е отровна за живите организми.
 • Тритият (3H или T) съдържа един протон и два неутрона в ядрото си. Той е радиоактивен и се разпада на хелий-3 чрез бета-разпад с период на полуразпад 12,32 години. Малки количества тритий се срещат в естествено състояние, породени от взаимодействието на космическите лъчи с атмосферните газове. Тритий се отделя и при ядрени опити. Вода, чиито молекули имат формулата T2O, се нарича свръхтежка вода. Използва се при термоядрените реакции, като индикатор в геохимията и при самозахранващи се светещи устройства.

Водородът е единственият елемент, който има различни имена за изотопите си, употребявани и днес (в ранните години от откриването на радиоактивността и началото на нейното изучаване различни тежки изотопи са получавали имена, но тези имена вече не се използват). Символите D и T (вместо 2H и 3H) понякога се използват за деутерий и тритий, но съответния символ P се използва за означаване на елемента фосфор и затова не може да бъде използван за протий. Според Международния съюз за чиста и приложна химия могат да бъдат използвани означенията D и T, както и 2H и 3H, въпреки че 2H и 3H са предпочитани.

История на изследванията[редактиране | редактиране на кода]

Наличие в природата[редактиране | редактиране на кода]

Производство[редактиране | редактиране на кода]

Промишленото получаване на водорода става главно по следните начини:

 • Пропускане на водни пари над разкален кокс при температура около 1000 °C:

Приложение[редактиране | редактиране на кода]

Водородът има различни приложения, някои от които са посочени по-долу:

Хранително-вкусова промишленост
 • Регистриран е като хранителна добавка E949 (консервиращ газ, клас „Разни“).
 • Използва се за хидрогениране на течни масла (като масла от соеви семена, риба, памучни семена и зърнени култури), което ги превръща в полутвърди, използвани като мазнини за сладкиши, маргарин, в някои видове фъстъчено масло.
Химическа промишленост
 • при производство на амоняк и метанол
 • за хидрогениране на масла за нехранителни цели (за сапуни, изолация, пластмаси, кремове и други химикали).
 • като газ-носител в газовата хроматография.
Производство на метали
 • като защитна газова среда при високотемпературни операции, като производство на неръждаема стомана.
Обработка на метали
 • смесен с аргон при заваряване на аустенитна неръждаема стомана
 • при плазмено заваряване и рязане
Енергетика
 • като топлоносител за охлаждане на високоскоростни турбогенератори
 • за реакция с кислород в системите за водно охлаждане в ядрените реактори с кипяща вода за потискане на междукристалното корозионно напукване под напрежение в охладителната система
Други приложения
 • във фармацевтичната промишленост – за получаване на сорбитол (използван в козметиката), за производство на лепила и витамини А и С
 • в електрониката – за създаване на специално контролирани газови среди в производството на полупроводникови схеми
 • в нефтохимическата промишленост – за подобряване на характеристиките на петролните продукти чрез отстраняване на органичната сяра от суровия петрол, както и за преобразуване на тежките суровини в по-леки, по-лесни за рафиниране и по-продаваеми продукти.

Биологични ефекти[редактиране | редактиране на кода]

Техника на безопасност[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. В същото време основната част от масата на Вселената не е във вид на бариони или химични елементи – вижте тъмна материя и тъмна енергия.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Цитирани източници
 • Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds. // CRC Handbook of Chemistry and Physics. 86th. Boca Raton (FL), CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-0486-5. (на английски)
 • Hydrogen. // Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry. Wylie-Interscience, 2005. ISBN 0-471-61525-0. p. 797 – 799. (на английски)
 • Emsley, John. Nature's Building Blocks. Oxford, Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-850341-5. p. 183 – 191. (на английски)
 • Discovering the Elements. // bbc.co.uk. BBC, 2010. Посетен на 11 ноември 2013. (на английски)
 • Carcassi, M.N et al. Deflagrations of H2–air and CH4–air lean mixtures in a vented multi-compartment environment. // Energy 30 (8). 2005. DOI:10.1016/j.energy.2004.02.012. p. 1439 – 1451. (на английски)
 • Carrington, Alan et al. The infrared predissociation spectrum of triatomic hydrogen cation (H3+). // Accounts of Chemical Research 22 (6). 1989. DOI:10.1021/ar00162a004. p. 218 – 222. (на английски)
 • CASFHPU. The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs. National Academies Press, 2004. ISBN 0309091632. (на английски)
 • Christensen, C.H et al. Making society independent of fossil fuels – Danish researchers reveal new technology. // Technical University of Denmark, 9 юли 2005. Посетен на 28 март 2008. (на английски)
 • Clark, Jim. The Acidity of the Hydrogen Halides. // Chemguide. 2002. Посетен на 9 март 2008. (на английски)
 • Clayton, D.D. Handbook of Isotopes in the Cosmos: Hydrogen to Gallium. Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-82381-1. (на английски)
 • Downs, Anthony J. et al. The hydrides of aluminium, gallium, indium, and thallium: a re-evaluation. // Chemical Society Reviews 23 (3). 1994. DOI:10.1039/CS9942300175. p. 175 – 184. (на английски)
 • Hydrogen Basics – Production. // Florida Solar Energy Center, 2007. Посетен на 5 февруари 2008. (на английски)
 • Hibbs, David E. et al. A remarkably stable indium trihydride complex: synthesis and characterisation of [InH3P(C6H11)3]. // Chemical Communications (2). 1999. DOI:10.1039/a809279f. p. 185 – 186. (на английски)
 • Hritz, James. CH. 6 – Hydrogen (PDF). // NASA Glenn Research Center Glenn Safety Manual, Document GRC-MQSA.001. NASA, March 2006. Посетен на 5 февруари 2008. (на английски)
 • Kimball, John W. Hydrogen. // Kimball's Biology Pages. 7 август 2003. Посетен на 4 март 2008. (на английски)
 • Organic Chemistry. // Dictionary.com. Lexico Publishing Group, 2008a. Посетен на 23 март 2008. (на английски)
 • Biochemistry. // Dictionary.com. Lexico Publishing Group, 2008b. Посетен на 23 март 2008. (на английски)
 • McNaught, A. D. et al. hydrogen bond. // Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the „Gold Book“). IUPAC, 2012. Посетен на 13 ноември 2013. (на английски)
 • Miessler, Gary L. et al. Inorganic Chemistry. 3rd. Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-035471-6. (на английски)
 • Milenko, Yu. Ya et al. Natural ortho-para conversion rate in liquid and gaseous hydrogen. // Journal of Low Temperature Physics 107 (1 – 2). 1997. DOI:10.1007/BF02396837. p. 77 – 92. (на английски)
 • Millar, Tom. Lecture 7, Emission Lines – Examples. // PH-3009 (P507/P706/M324) Interstellar Physics. University of Manchester, 10 декември 2003. Посетен на 5 февруари 2008. (на английски)
 • Moers, Kurt. Investigations on the Salt Character of Lithium Hydride. // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 113 (191). 1920. DOI:10.1002/zaac.19201130116. p. 179 – 228. (на английски)
 • Okumura, Anthony M. et al. Infrared spectra of the solvated hydronium ion: vibrational predissociation spectroscopy of mass-selected H3O+•(H2O)n•(H2)m. // Journal of Physical Chemistry 94 (9). 1990. DOI:10.1021/j100372a014. p. 3416 – 3427. (на английски)
 • Patnaik, P. A comprehensive guide to the hazardous properties of chemical substances. Wiley-Interscience, 2007. ISBN 0471714585. (на английски)
 • Palmer, D. Hydrogen in the Universe. // NASA, 13 септември 1997. Посетен на 5 февруари 2008. (на английски)
 • Structure and Nomenclature of Hydrocarbons. // Purdue University, 2008. Посетен на 23 март 2008. (на английски)
 • Rogers, H.C. Hydrogen Embrittlement of Metals. // Science 159 (3819). 1999. DOI:10.1126/science.159.3819.1057. p. 1057 – 1064. (на английски)
 • Sandrock, Gary. Metal-Hydrogen Systems. // Sandia National Laboratories, 2 май 2002. Посетен на 23 март 2008. (на английски)
 • Schefe, R. W. et al. Visible emission of hydrogen flames. // Combustion and Flame 156 (6). June 2009. DOI:10.1016/j.combustflame.2009.01.011. p. 1234 – 1241. (на английски)
 • Shinitzky, Meir et al. Ortho-para spin isomers of the protons in the methylene group. // Chirality 18 (9). 2006. DOI:10.1002/chir.20319. p. 754 – 756. (на английски)
 • Stern, David P. The Atomic Nucleus and Bohr's Early Model of the Atom. // NASA Goddard Space Flight Center (mirror), 16 май 2005. Посетен на 20 декември 2007. (на английски)
 • Stern, David P. Wave Mechanics. // NASA Goddard Space Flight Center, 13 февруари 2005. Посетен на 16 април 2008. (на английски)
 • Svadlenak, R. Eldo et al. The Conversion of Ortho- to Parahydrogen on Iron Oxide-Zinc Oxide Catalysts. // Journal of the American Chemical Society 79 (20). 1957. DOI:10.1021/ja01577a013. p. 5385 – 5388. (на английски)
 • Tikhonov, Vladimir I. et al. Separation of Water into Its Ortho and Para Isomers. // Science 296 (5577). 2002. DOI:10.1126/science.1069513. p. 2363. (на английски)
 • Hydrogen (H2) Properties, Uses, Applications: Hydrogen Gas and Liquid Hydrogen. // Universal Industrial Gases, Inc., 2003. Посетен на 5 февруари 2008. (на английски)
 • Dihydrogen. // O=CHem Directory. University of Southern Maine. Посетен на 6 април 2009. (на английски)
Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „ Hydrogen“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода и списъка на съавторите.