Регулярен израз

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

В информатиката регулярен израз (на английски: regular expression), или още стандартен израз (редовен/рутинен израз), е низ от знаци/символи, който описва множества или подмножества с помощта на определени синтактични правила.

Регулярни изрази в теоретичната информатика[редактиране | редактиране на кода]

Основи[редактиране | редактиране на кода]

regex

В програмирането регулярните изрази (известни още с абревиатурите си regex или regexp) са последователности от символи, които формират модел за търсене, главно за употреба на „шаблонни съвпадения“ (pattern matching) в низове, примерно операции, подобни на „намери и замести“ (find and replace). Концепцията е възникнала през петдесете години на 20 век, когато американският математик Стефан Клийни (Stephen Kleene) формулира описанието на един регулярен език, който влиза като инструмент за обща употреба за текстообработка в Unix, ed като редактор и grep (global regular expression print) като филтър.

Всеки символ в един регулярен израз трябва да се тълкува като метасимвол със специално значение, или като регулярен символ с буквално значение. Заедно те могат да бъдат използвани за идентифициране на текстов материал от даден шаблон или обработват n броя инстации (срещания) от тях, като могат да варират от абсолютна точност на съвпаденията до по-общи сходства в шаблона. Шаблонът сам по себе си е израз, който е проектиран специално за лесна и гъвкава автоматична обработка на текстови файлове, текстови форми или случайни низове. За пример можем да вземем следния израз: (?<=\.) {2,}(?=[A-Z]) — открива съвпаденията, маркирани в жълто на картинката, или ^[ \t]+ — открива празните места в текста в началото на реда. По-голямата част от компютърните езици поддържат регулярни изрази: Perl, Ruby, AWK, .NET, Java, Python и C++ (от C++11). В много други поддръжката е включена чрез допълнителна библиотека.

История[редактиране | редактиране на кода]

Регулярните изрази се зараждат в теорията на автоматите и теорията на формалните езици и двете бидейки част от теоретичните компютръни науки. Регулярните изрази описват част от формалните езици и така принадлежат към теоретичната информатика. Те образуват най-долното стъпало от Йерархията на Чомски (тип 3). Използването на регулярни изрази в структурно информационните стандарти за документи и бази данни стартира през 60-те години на 20 век и се разширява през 80-те когато идустриалните стандарти като ISO SGML (описан от ANSI "GCA 101-1983") се обединяват.

Базови концепции[редактиране | редактиране на кода]

Регулярният израз, често наричан "pattern", е предназначен за откриване на точни или подобни съвпадения. Макар и да не отговаря на стандартите за регулярни изрази, най-честият израз, който всеки е използвал е *.* (означава всичко.всичко) или *.??? (всеки файл с какво да е разширение, но точно 3 символа). Друг пример е със следните 3 низа: "Handel", "Händel", and "Haendel", можем да ги хванем със следния pattern H(ä|ae?)ndel; казваме, че изразът "хваща" или "мачва" всеки от трите низа. Повече възможности дават следните операции за конструиране на регулярни изрази:

Boolean "or" (логическо/булево или)

права черта | . Пример: color|colour може да хване "color" или "colour".

Групиране

() col(o|ou)r е еквивалентно на color|colour

? * +

 •  ? Въпросителният знак указва да търси нула или един елемент в низа. Примерно, colou?r хваща и "color" и "colour".
 • * Звездичката указва да търси нула или повече елемента в низа. Примерно, ab*c хваща "ac", "abc", "abbc", "abbbc".
 • + Плюс - указва да търси един или повече елемента в низа. Примерно, ab+c хваща "abc", "abbc", "abbbc", но не и "ac".
 • [ ] хваща единичен символ който е в скобите. Примерно [АВС] хваща "А", "В" или "С" позволява се и серийна обработка(от-до) [a-z], [a-kq-z] или [1-5].
 • [^ ] Хваща елемент който не е сред изброените(обратно на горното).
 • $ Хваща края на низ или край на реда.
 • ^ Начало на ред или низ.
 • {m,n} Хваща дадено множество от n до m пъти. Примерно а{3,5} хваща ааа, аааа, ааааа.
 • { }{ } Конкатенация на низове. Примерно {а,bb}{g, ff} == ag, aff, bbg, bbff
 • \ Показва на интерпретатора да приема следващия символ буквално \\ \[ \. третира ".", "\" и "[" като символи от низа
 • \w word - хваща дума. [A-Za-z0-9_]
 • \W Хваща различно от дума.
 • \s Хваща т.н. бели полета (whitespace, т.е. интервали/шпации — знак за единично празно пространство), както и знаци за табулации и знаци за нов ред.
 • \S Хваща всичко останало освен "бели полета" (интервали, шпации).
 • \d Digits хваща цифри [0-9].
 • \D Изключва цифри също като [^0-9].

Разбира се всички тези правила могат да се групират в по-сложни. Примерно израз за хващане валидността на е-mail ^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$ .

Примери[редактиране | редактиране на кода]

PHP[редактиране | редактиране на кода]

<?php
// Returns true if "abc" is found anywhere in $string.
ereg("abc", $string);

// Returns true if "abc" is found at the beginning of $string.
ereg("^abc", $string);

// Returns true if "abc" is found at the end of $string.
ereg("abc$", $string);

// Returns true if client browser is Netscape 2, 3 or MSIE 3.
eregi("(ozilla.[23]|MSIE.3)", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);

// Places three space separated words into $regs[1], $regs[2] and $regs[3].
ereg("([[:alnum:]]+) ([[:alnum:]]+) ([[:alnum:]]+)", $string, $regs);

// Put a <br /> tag at the beginning of $string.
$string = ereg_replace("^", "<br />", $string);

// Put a <br /> tag at the end of $string.
$string = ereg_replace("$", "<br />", $string);

// Get rid of any newline characters in $string.
$string = ereg_replace("\n", "", $string);
?>

JAVA[редактиране | редактиране на кода]

package de.vogella.regex.string;

public class StringMatcher {
 // Returns true if the string matches exactly "true"
 public boolean isTrue(String s){
  return s.matches("true");
 }

 // Returns true if the string matches exactly "true" or "True"
 public boolean isTrueVersion2(String s){
  return s.matches("[tT]rue");
 }

 // Returns true if the string matches exactly "true" or "True"
 // or "yes" or "Yes"
 public boolean isTrueOrYes(String s){
  return s.matches("[tT]rue|[yY]es");
 }

 // Returns true if the string contains exactly "true"
 public boolean containsTrue(String s){
  return s.matches(".*true.*");
 }

 // Returns true if the string contains of three letters
 public boolean isThreeLetters(String s){
  return s.matches("[a-zA-Z]{3}");
  // Simpler from for<br />

// return s.matches("[a-Z][a-Z][a-Z]");
 }

 // Returns true if the string does not have a number at the beginning
 public boolean isNoNumberAtBeginning(String s){
  return s.matches("^[^\\d].*");
 }

 // Returns true if the string contains a arbitrary number of characters except b
 public boolean isIntersection(String s){
  return s.matches("([\\w&&[^b]])*");
 }

 // Returns true if the string contains a number less than 300
 public boolean isLessThanThreeHundred(String s){
  return s.matches("[^0-9]*[12]?[0-9]{1,2}[^0-9]*");
 }

JavaScript[редактиране | редактиране на кода]

<code>// The name string contains multiple spaces and tabs,
// and may have multiple spaces between first and last names.
var names = "Harry Trump ;Fred Barney; Helen Rigby ; Bill Abel ; Chris Hand ";

var output = ["---------- Original String\n", names + "\n"];

// Prepare two regular expression patterns and array storage.
// Split the string into array elements.

// pattern: possible white space then semicolon then possible white space
var pattern = /\s*;\s*/;

// Break the string into pieces separated by the pattern above and
// store the pieces in an array called nameList
var nameList = names.split(pattern);

// new pattern: one or more characters then spaces then characters.
// Use parentheses to "memorize" portions of the pattern.
// The memorized portions are referred to later.
pattern = /(\w+)\s+(\w+)/;

// New array for holding names being processed.
var bySurnameList = [];

// Display the name array and populate the new array
// with comma-separated names, last first.
//
// The replace method removes anything matching the pattern
// and replaces it with the memorized string—second memorized portion
// followed by comma space followed by first memorized portion.
//
// The variables $1 and $2 refer to the portions
// memorized while matching the pattern.

output.push("---------- After Split by Regular Expression");

var i, len;
for (i = 0, len = nameList.length; i < len; i++){
 output.push(nameList[i]);
 bySurnameList[i] = nameList[i].replace(pattern, "$2, $1");
}

// Display the new array.
output.push("---------- Names Reversed");
for (i = 0, len = bySurnameList.length; i < len; i++){
 output.push(bySurnameList[i]);
}

// Sort by last name, then display the sorted array.
bySurnameList.sort();
output.push("---------- Sorted");
for (i = 0, len = bySurnameList.length; i < len; i++){
 output.push(bySurnameList[i]);
}

output.push("---------- End");

console.log(output.join("\n"));

C#[редактиране | редактиране на кода]

static string MDYToDMY(string input)
{
  try {
   return Regex.Replace(input,
      "\\b(?<month>\\d{1,2})/(?<day>\\d{1,2})/(?<year>\\d{2,4})\\b",
      "${day}-${month}-${year}", RegexOptions.None,
      TimeSpan.FromMilliseconds(150));
  }
  catch (RegexMatchTimeoutException) {
   return input;
  }
}

Дефиниция[редактиране | редактиране на кода]

 1. (празното множество) е регулярен израз.
 2. (празната дума) е регулярен израз.
 3. е (всеки символ от съответана азбука) регулярен израз.
 4. Ако и са регулярни изрази, то (Обединение), (Конкатенация) и (оператор-звезда) също са такива.
 5. Нищо друго не е регулярен израз.