Направо към съдържанието

Защитени територии в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Защитени територии в България е обобщено понятие, обхващащо всички паркове, резервати, забележителности, защитени местности и защитени зони, които имат отношение към опазването на природната среда.

Два закона регламентират статута на защитените територии в България:

 • Закон за защитените територии[1]
 • Закон за биологичното разнообразие[2]

Текущият закон за защитените територии в България е приет през 1998 г. с последна промяна от 23 декември 2022 г.[1].

Териториите попадащи под закрилата на този закон представляват около 5% от цялата територия на Република България. В защитените територии влизат над 7% от територията на горските площи.

Законът за биологичното разнообразие е сравнително по-нов, приет е през 2002 г, с последна промяна през 2017 г.

Политиката по поддържане и управление на защитените територии се осъществява от Министерството на околната среда и водите, както и на неговите органи в съответните райони. Управлението и защитата на защитени територии, които не са държавна собственост, е задача на Министерството на земеделието и горите.

История[редактиране | редактиране на кода]

Първата защитена територия в България е местността Храстево (Растьово). Тя е била обявена с Постановление №12976 от 12.09.1931 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) и отменена през 1944 година с Постановление № 490 от 13 януари 1944 г. на МЗДИ. Тази информация е нова и променя представите ни за историята на природозащитата в България, защото във всички литературни източници като първа защитена територия в страната се посочва резервата „Горна Еленица-Силкосия“, известен от 1936 година само като „Силкосия“, който е обявен на 29.06.1933 год.

През 1934 г. е обявен първият природен парк не само в България, но и на Балканския полуостров – Витоша.

Защитени територии в България съгласно Закона за защитените територии[редактиране | редактиране на кода]

Съгласно закона[1] категориите защитени територии в България са:

 1. резерват;
 2. национален парк;
 3. природна забележителност;
 4. поддържан резерват;
 5. природен парк;
 6. защитена местност.

Резервати[редактиране | редактиране на кода]

За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.

В България съществуват 55 резервата с обща площ 77 124,05 хектара.

Обявяването на дадена територия за резерват или национален парк може да стане само след приета от Народното събрание промяна на закона.

Национални паркове[редактиране | редактиране на кода]

Природни забележителности[редактиране | редактиране на кода]

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката

и културата.

В България има обявени 352 природни забележителности (към август 2023 год.).

Пълен списък можете да намерите в основната статия по тази тема, както и в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България на страницата на ИАОС.

Подържани резервати[редактиране | редактиране на кода]

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. Към днешна дата (2023 год.) поддържаните резервати в България са 35 броя.

Природни паркове[редактиране | редактиране на кода]

За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. В България има 11 бр. природни парка.

Защитени местности[редактиране | редактиране на кода]

За защитени местности се обявяват:

 1. територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата;
 2. местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.

Към 2023 год. защитените местности в България са 587. Някои от по-известните са:

Защитени територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие[редактиране | редактиране на кода]

В този закон се използва термина "Защитени зони". Познати са и като Защитени зони от Натура 2000. Първоначалният списъкът е приет от Министерски Съвет с Решение № 122 от 2.03.2007 г.[3]

Тези зони се разделят най-общо на два вида:

 • За опазване на типовете природни местообитания по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ЗЗ по директивата за местообитанията); В България има 220 зони по тази директива.
 • За опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици (ЗЗ по директивата за птиците). По тази директива в България са отбелязани 107 зони.

Има още 13 зони в България, които попадат под юрисдикцията и на двете директиви. Пълен списък, както и описание на всяка една зона, можете да намерите на сайта на ИАОС.

Биосферни резервати в България по програма на ЮНЕСКО[редактиране | редактиране на кода]

България се присъединява към програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ [4] през 1977 г., като обявява 17 от вече съществуващите резервати за биосферни резервати. След това по различни причини повечето от тях са загубили този статут, като на по-голямата част членството е прекратено в периода 2017 – 2020 год.

Към 2023 год. в България съществуват 4 биосферни резервата (парка) включени в тази програма [5]. Територията на биосферните паркове обхваща както съществуващи резервати, така и преходни зони - прилежаща земя или акватория, които не се квалифицират като защитени територии съгласно българските закони. Така например територията на цялата община Силистра е включена в Биосферен резерват "Сребърна" като преходна зона (англ. transitional zone).

Биосферен резерват Година на обявяване за биосферен резерват

(с добавена година на изключване от списъка или на подновяване на членството)

Година на периодичен преглед
Али ботуш 1977. Изключен през 2020 2016
Бистришко бранище 1977. Изключен през 2021 2016
Дупката 1977. Изключен през 2017
Баюви дупки – Джинджирица 1977. Изключен през 2020 2016
Камчия 1977. Изключен през 2017
Купена 1977. Изключен през 2017
Мантарица 1977. Изключен през 2020 2016
Маричини езера 1977. Изключен през 2002
Узунбаджак 1977 (Подновено членство през 2017) 2017
Парангалица 1977. Изключен през 2020 2016
Сребърна 1977 (Подновено членство през 2017) 2017
Червената стена 1977 (Подновено членство през 2017) 2017
Чупрене 1977. Изключен през 2021 2016
Централен Балкан 2017 (Включва резерватите: Стенето, Царичина, Джендема и Боатин)

Защитени територии по смисъла на Рамсарската конвенция за влажните зони (Рамсарски места)[редактиране | редактиране на кода]

В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912,43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната.[6] Тези зони препокриват защитени територии по един или и по двата закона – Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. На практика те не представляват допълнителни защитени територии от вече утвърдените със закон.

Влажни зони с международно значение (Рамсарски места): „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]