Направо към съдържанието

Печенежки език

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Печенежки език
becěnek til
СтранаЮжна Русия, Унгария
РегионЕвропа
Мъртъв езикда
Говорещи0
Писменостлатиница
Ранглистаизчезнал към XIII век
Систематизация по Ethnologue
-Алтайски
.-Тюркски
..-Огузки
...→Печенежки
Кодове
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3xpc

Печене́жкият език е мъртъв тюркски език, говорен от печенегите през Средновековието. Изчезва към XIII век.

От печенежкия език са запазени само отделни думи – лични имена, названия на племена и родове, топоними, титулатура. Няма запазени текстове на печенежки език, освен тези, които условно се определят като печенежки. Това създава допълнителна трудност в лингвистичната характеристика на печенежкия език. Запазените предимно във византийски извори следи дават основание печенежкият език да бъде причисляван към огузката група на тюркските езици. [1].

Последните години много руски и чувашки учени доказват, че този език е „р“-езичен и може да бъде причислен към oгурската езикова група.

Според Махмуд от Кашгар, който в своя речник описва тюркските езици от XI-XII век, печенежкият език е сроден на езика на българите и суварите. Ана Комнина твърди че печенегите (наричани от нея „скити“) говорят същия език като куманите.

Ето какво е запазено от печенежкия език до днес[2]:

 • лични имена: Bajǯа, Küäl, Kurkut, Ipa, Kajdum, Qosta(n), Jazi, Bata(n), Turax, Kiltär (biltär?), Kuin, Kägän, Sulju, Sältä, Karaman; Katalim, Bal(t)čar, Čälgü, Kürä, Tämir, Küčüg, Mätigäj, Tat(u), Boɣa, Karaja, Pitik, Sača, Näapči, Tatran, Tivan.
 • названия на населени места: Aspron, Tunkataj, Kraknakataj, Salmakataj, Sakakatajk Jajukataj, Banamuni, Täjgua.
 • названия на реки: Xarakül, Bal, Burlїq, Xadir, Almataj.
 • етноними: Jabdiärtim, Küärčičur, Xabuxšїnjula, Surukälpäj, Харабој, Borotalmat, Jazїxopon, Bulačopon.

В резултат на сравнителен анализ на печенежкия езиков материал могат да бъдат възстановени следните печенежки думи и словосъчетания:

 • ärtim – доблест, благородство
 • bajǯа – форма за непълнота на признака от *baj „богат“
 • bal – мед
 • bal(t)čar – бойна брадва (?)
 • boɣа – бик
 • boro – сив
 • bula – шарен
 • burlїq – находище на варовик
 • jabdї (~ jawdї) – светъл
 • jazї – степ, равнина
 • jaju – враг
 • jula – вид титла
 • qarаǯа – елен (букв. черен)
 • qaraman – тъмен, смугъл
 • qataj – укрепление (?)
 • qulїn – жребче
 • kägän – гневен, страшен
 • kiltär – донеси! (или biltär съобщи!)
 • küäl – син
 • küärči – син
 • külpäj (~ külbäj) – вид титла
 • kürä – ковашка пещ
 • küčüg – по-млад, малък
 • orman – гора
 • pitik – писмо
 • saqa – планински склон
 • salma – изоставен, подхвърлен
 • suru – сив
 • talmat (< *tїlmač) – преводач, откъдето и слав. *tъlmačь.
 • tat – див, езически (~ немюсюлмански)
 • tämir – желязо
 • tiwän – сокол, ястреб
 • хabuхšїn – покрит със струпеи, грапав
 • xara-boj – черен бай (?)
 • xara-köl – черно езеро
 • xopon – глиган
 • čälgü – удар от сабя
 • čopon – чобанин, пастир
 • čur – вид титла

Фонетични особености

[редактиране | редактиране на кода]

Хипотетично възстановената фонетична система[3] на печенежкия език показва смесица от огузки и къпчакски черти:

 • гласни – /а/, /ä/, /о/, /ö/, /u/, /ü/, /ї/, /i/
 • съгласни – /b-p/, /t-d/, /q-ɣ/, /k-g/, /x/, /s-z/, /č-ǯ/, /l/, /m/, /n/, /r/, /j/.
 • От беззвучните съгласни в началото на думата се срещат /p, t, q, k, х, s, č/, от звучните /b/, от сонорните /j/.

Към особеностите на печенежката фонетика се отнасят:

 • преход /ɣ/, /g/ > /j/ > /Ø/: bäj < beg „бег“, küäl < küjäl < *kögäl „син“, jaju < *jaɣu „враг“
 • преход /ɣ/ > /w/ (/b/): jawdї (~jaбдї) < *jaɣдї „светъл“.
 • спирантизация /q/ > /х/: xara < *qara „черен“, xabuxšїn < *qаbuqšїn „грапав“ (?), xopon < qopon < *qapan (~*qaban) „глиган“.
 • непълно озвучаване на устнените съгласни в началото и средата на думите: pitik „писмо, грамота“, čopon, xopon, külpäj.
 • силно лабиализиращо въздействие на устените съгласни (b, p) върху нелабиализираните гласни (а > о, или а > å): boj < baj „богат“, xopon < qaban (~ qaban), čopon < čapan (~ čaban).
 1. Баскаков, Н. А. Тюркские языки, Москва 1960, с. 126-131.
 2. Németh J. Die petschenegischen Stammesnamen. Ungarische Jahrbücher 1930.
 3. Щербак А. М. Печенежский язык. Языки мира: Тюркские языки. Москва 1997: стр. 107-110