Направо към съдържанието

Криводол (община)

(пренасочване от Община Криводол)
Вижте пояснителната страница за други значения на Криводол.

Криводол (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Враца
Площ326.857 km²
Население10 054 души
Адм. центърКриводол
Брой селища15
Управление
КметХристо Доков
(ГЕРБ; 2019)
Общ. съвет13 съветници
  • ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ (4)
  • БСП (3)
  • НАРОДЕН СЪЮЗ (2)
  • ГЕРБ (2)
  • РБ (2)
Криводол (община) в Общомедия

Община Криводол се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Враца.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината е разположена в западната част на Област Враца. С площта си от 325,857 km2 заема 5-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 9% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, климат, почви, полезни изкопаеми, флора и фауна[редактиране | редактиране на кода]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист, нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – Западна Стара планина, Западния Предбалкан и Западната Дунавска равнина.

Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят най-северозападните части на Врачанска планина, заемащи най-южната част общината – част от землищата на селата Главаци и Ботуня. Тук се намира и най-високата точка на общината – 1073 m, разположена югоизточно от Мътнишкия манастир „Св. Николай“.

Средната част от територията на община Враца попада в пределите на Западния Предбалкан, като тук преобладаващият релеф е хълмистия. Тук са обособени два ниски рида, които попадат частично в пределите на общината. Между долините на реките Ботуня и Рибине (десни притоци на Огоста), в посока от северозапад на югоизток се простира централната и югоизточна част на Владимировския рид с връх Бауренска могила (281 m), разположен северозападно от село Баурене. На югоизток от него, в пределите на общината попадат най-северозападните разклонения на възвишението Милин камък с максимална височина от 276 m източно от град Криводол. По североизточните склонове на двата рида преминава условната граница между Западния Предбалкан и Западната Дунавска равнина. Между Владимировския рид и възвишението Милин камък на североизток и Врачанска планина на юг в посока от югоизток на северозапад се простира североизточната, най-ниска част на обширното и равно Врачанско поле, като неговата надморска височина тук е около 250 m.

Най-северната част на общината, северно от двете възвишения е заета от южните части на Западната Дунавска равнина, като тук релефът е равнинен. Северозападно от село Фурен, в долината на река Рибине (десен приток на Огоста) се намира най-ниската точка на общината – 75 m н.в.

Води[редактиране | редактиране на кода]

Водните ресурси в общината са ограничени. Територията ѝ изцяло попада във водосборния басейн на река Огоста. От юг на север, през западната част на Врачанското поле протича река Ботуня (десен приток на Огоста) със своето средно и част от долно течение. В град Криводол в нея отдясно се влива река Въртешница (Лява). Двете реки са с непостоянен режим на оттока, но водите им са относително чисти. Те имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня. С най-голямо значение са подпочвените води в широките им речни тераси. Северната и североизточна част на общината се отводнява от друг десен приток на Огоста – река Рибине и нейните предимно леви притоци. Основно в северната част на общината, където са разположени обработваемите земи са изградени 14 микроязовира, по-големи от които са: „Лозята“, „Галатин“, „Гайтан“, „Лесура“, „Фурен“, „Градешница 1“ и „Градешница 2“, водите на които се използват основно за напояване. От значение са и карстовите води в южната част на общината – извор Мътница, които са част от природен резерват „Врачански карст“.

Климат[редактиране | редактиране на кода]

Климатът на общината е умереноконтинентален. Доста чести са случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5 °C до -3 °C), но при случаите на големи застудявания те падат до -15 °C, -20 °C и по-ниско. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8 °C. Годишният валеж е 600 мм/кв.м – под средния за страната. Доминиращият въздушен пренос е от запад и северозапад.

Почви[редактиране | редактиране на кода]

В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията ѝ. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките Ботуня и Въртешница (Лява) и притоците им. Малка част (землищата на Фурен и Лесура) са заети от карбонатни черноземи.

Полезни изкопаеми[редактиране | редактиране на кода]

Полезните изкопаеми са крайно ограничени, което е съществена пречка за развитие на основни структуроопределящи отрасли. За промишлени могат да се считат находищата на мергелни глини в землището на Криводол и селата Галатин и Уровене, които са добре проучени и анализирани. Те създават отлични предпоставки за развитие на керамичната промишленост. В поречията на реките Ботуня и Въртешница (Лява) има значителни находища на инертни материали – главно чакъли и пясъци, които позволяват разширено строително възпроизводство. От значение са и каменните кариери в южната част на общината (землището на село Ботуня), в които може да се добива строителен камък.

Флора и фауна[редактиране | редактиране на кода]

Общината попада в зоната на дъбовите гори, но тъй като природо-географските дадености благоприятстват развитието на селското стопанство голяма част от горските насаждения са превърнати в обработваема земя. Флората е представена най-вече от храстовидна растителност: габър, глог, леска и др. В зоните с по-големи наклони има издънкови дъбови гори, от които се получава малко количество дървена маса. На територията на община Криводол има изкуствено създадени иглолистни формации, главно от борови гори, но те са насаждения чужди на тази природна зона.

Животинският свят е типичен за средноевропейската фаунистична зона и е представляван от лисица, язовец, дива свиня, сърни, зайци, белки спорадично се срещат и чакали. Има и различни видове влечуги: змии, гущери.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Етнически състав (2011)[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 9390 100,00
Българи 7184 76,51
Турци 10 0,11
Цигани 1221 13,00
Други 12 0,13
Не се самоопределят 37 0,39
Не отговорили 926 9,87

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 15 населени места с общо население 7638 жители според преброяването от 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Криводол, население и площ на землищата им
Населено място Население (2021 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население (2021 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Баурене 261 17,784 Криводол 2673 36,625
Ботуня 181 18,182 Дупляк Лесура 667 34,395
Галатин 524 33,892 Осен 177 19,628
Главаци 274 10,403 Пудрия 518 19,702
Големо Бабино 191 10,809 Ракево 649 24,423 Ракьово село
Градешница 325 31,118 Уровене 120 9,830
Добруша 100 15,252 Фурен 154 18,227
Краводер 824 25,597 ОБЩО 7638 325,857 няма населени места без землища

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Криводолска махала и го присъединява като квартал на с. Криводол;
  • през 1956 г. – с. Ракьово село е преименувано на с. Ракево без административен акт;
  • Указ № 704/обн. 01.11.1963 г. – преименува с. Дупляк на с. Ботуня;
  • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – признава с. Криводол за гр. Криводол.

Политика[редактиране | редактиране на кода]

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През общината от югоизток на северозапад преминава участък от 11,6 km от трасето на жп линията МездраБойчиновциБрусарциВидин.

През общината преминават частично или изцяло 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 81,2 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]