Медицински университет - Варна

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене


Медицински университет – Варна е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиция. Класическите модели на преподаване тук умело се съчетават с най-модерните технологии - 3D обучение по анатомия и система за допълващо електронно обучение с богато съдържание на електронни помагала. 

Варненският Медицински университет предлага безкомпромисно качество в обучението - той е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави. Предпочитаният университет за студенти от 34 държави по света, МУ-Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50 000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света. 

Университетът предлага на своите студенти модерна среда с неограничени възможности да развиват себе си - високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази-данни, модерна спортна база и професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, зала за репетиции на университетската рок-група, театралната трупа и трупата по народни танци…

Създаден е с името Висш медицински институт през 1960 година, но се чества датата на първия учебен ден 1 октомври 1961 г. Наименуван е на Проф. Параскев Стоянов. Включен е в структурата на обединената Медицинска академия през 1972 г. и отново е самостоятелен от 1990 г. С решение на Народното събрание Висшият медицински институт се преименува на Медицински университет.

Факултети, филиали, колежи и департаменти[редактиране | редактиране на кода]

Прием[редактиране | редактиране на кода]

За обучение в Медицински университет – Варна по реда на настоящия правилник могат да кандидатстват лицата по чл. 1, ал. 1, които отговарят на следните изисквания (условия):

 1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 2. Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование: 
  - за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" – оценки по биология и химия; 
  - за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Реха­билитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен менидж­мънт", „Медицински оптик" и „Медицински козметик" – оценки по български език и литература и по биология; 
  - за специалност „Рехабилитатор" имат оценка или „издържал" по физическо възпитание и спорт. 

  3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от сво­бода". 

  Право да кандидатстват за обучение на места, субси- дирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността„Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност, с успех от дипломата не по-нисък от „добър" и при спазване на чл. 2, ал. 2 от настоящия Правилник. 

  Право да кандидатстват за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване" и „Фармацевтичен мениджмънт" – платено обучение, имат лица, придобили ОКС „магистър" или „бакалавър" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър". 

  Право да кандидатстват за обучение на място, субсидирано от държавата за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:
 1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;
 2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";
 3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

Кандидатите за специалността „Управление на здравните грижи" ОКС „Магистър" могат да кандидатстват и за обучение срещу заплащане.  

Важно!!! 

Завършилите ОКС „професионален бакалавър по ..." нямат право да кандидатстват за специалностите от професионално на­правление 7.4. Обществено здраве, ОКС „магистър". 

Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат завършилите ОКС „професионален бакалавър по ..." или по-висока ОКС в облас­тта на рехабилитацията и кинезитерапията.

Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве" имат:

- професионалисти от направление „Здравни грижи" с ОКС "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" според Закона за висше образование, както и имащите такива права съгласно  параграф 32 на преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование (обн. - ДВ, бр. 41 от 2007г.); - професионалисти от   направление „Здравни грижи" с ОКС "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б"  според Закона за висше образование; - професионалисти от направления „Обществено здравеопазване" и „Медицина" с ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър";   

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

История

Медицинският университет - Варна, е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ - Варна се счита 1 октомври 1961 г. -  първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на страната.

През първите 10 години се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради като за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очната болница, Терапевтичната болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна).

Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ – Варна, в гр. Добрич (Толбухин) за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт – Варна, израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура.

През 1995 г., Висшият медицински институт -  Варна е преименуван в Медицински университет – Варна. През 2002 г. Университетът приема  за свое име името на "Проф. д-р Параскев Стоянов"​. Все повече МУ - Варна се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката, придобиваща все повече европейски вид. От 2006 г. лекарите–абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им в страните - членки на ЕС.

През 1993/1994 г. се въвежда обучението по специалността "Мениджмънт в здравеопазването и социалната сфера", чрез което се подготвят изпреварващо кадри за провеждането на реформата в българското здравеопазване.

През 2001 г. с постановление на Министерски съвет е разкрит Факултет по обществено здравеопазване. Четири години по-късно той става член на Асоциацята на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER).

През 2002 г. МУ - Варна получава "Международна златна и сребърна награда за качество 2002" в Мексико сити.

През 2004 г. в Маастрихт (Холандия), Медицинският университет във Варна е одобрен за пълноправен член на една от най-престижните международни асоциации Асоциацията на Европейските университети.

През 2006 г. към Университета отваря врати най-новият и най-модерният Факултет по дентална медицина на Балканите.

През 2007 г. по проект, финансиран от МОМН, в МУ - Варна е създадена Лаборатория по нутригеномика, оборудвана със съвременна апаратура за молекулярно-биологични изследвания.

През 2008 г. е създаден новият Факултет по фармация. С разкриването на двата нови факултета – Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация, Медицинският университет – Варна придобива пълната структура на традиционно висше училище по тези регулирани професии.

През 2008 г., за първи път в Югоизточна Европа, във Факултета по медицина започва обучението по нова избираема дисциплина - "морска медицина", която се изучава предимно в развитите морски държави.