Ботевградски говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

С названието ботевградски говор или орханийски говор се схваща диалекта говорен в Ботевградското и Етрополското поле. Той се намира непосредно до ятовата граница и е много близък до съседния пирдопски говор.

Фонетични особености[редактиране | редактиране на кода]

  • Гласната a вместо стб. ѫ, ъ, ь без оглед на ударението: пат, маш, плèтем, плетàт, чèтем, четàт; даш (дъжд), бàчва, кàсно, дàнак, пèсак; тàнак (тънък), пан (пън), сàмна се, огàн. В предлозите и представките във и въз вместо ъ обаче има о: вов водàта, воз вирà, восèдна, возглàве. A в турски думи се среща ерова гласна: артъ̀к, бакъ̀р, калъ̀ч.
  • Сонантни (сричкообразуващи) р и л: вр̥х, гр̥п, гр̥̀ло; пл̥х, пл̥н, бл̥̀а (бълха).
  • Преглас на гласна a след мека съгласна в е: оздравèвам, отговàрем, остàвем, намалèвам, глобèвам, скàчем (скачам).
  • Липса на йотация, т.е. на съгласна й между две гласни: пèем (пея), копàем, пѝем, вѝем, пèат (пеят).

Морфологични особености[редактиране | редактиране на кода]

  • Членна форма за мъжки род: крако, гр̥бо, носо, човèко; кòно, пàк’о, злѝо.
  • Глаголно окончание за 1 л. ед. ч. сег. време: чèтем, смèем се, òдим.
  • Частица за бъдеще време че за 1 лице и че останалите лица (че вѝдим, че чèтем; че вѝдим, че четем, че ти кажем), която може да се свързва и със съюза да: че да видиме, че да видат, вàзе че да e мàчно.
  • Лично местоимение за 3 лице он, она, оно, они, като гломеративната падежна форма за мн. число е них, a не тех: и он е като нѝх, они нѝх са питàли. От формата них е образувано местоименно притежателно прилагателно: нѝен, нѝйна, нѝйно, нѝйни.

Прилики и разлики със съседните говори[редактиране | редактиране на кода]

Ботевградският говор е много близък, почти напълно еднакъв с разположения на изток от него пирдопски говор, от който се различава по западния си прегласен ятов изговор.

     Портал „Българска диалектология“         Портал „Българска диалектология          Портал „Ботевград“         Портал „Ботевград          Портал „България“         Портал „България