Направо към съдържанието

Вевчанско-радожденски говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Вевчанско-радожденският говор е български диалект[1] диалект от крайната югозападна група югозападни говори.

Говори се в рамките на Република Северна Македония – в стружките села Вевчани, Радожда и Мали Влай, както и в Република Албания – село Лин.

Македонската диалектология разглежда вевчанско-радожденския говор като диалект на т. нар. македонски език.

Характерни особености[редактиране | редактиране на кода]

Вевчанско-радожденският говор показва редица сходства с близкостоящите градски охридски и стружки говор.[2]

 • Сливане на две съседни гласни в една дълга гласна: глàа > глā (глава), змѝи > змӣ (змии).
 • Преход вй, когато е пред гласна: йъ̀же (въже)
 • Съчетание чер-: чèрен, чèреша.
 • Употреба на агломеративна форма при лични и роднински имена от м. р.: Го вѝде Стойàна (Видя Стоян).
 • Окончание -ови, -ои за мн. ч. при едносрични съществителни от м. р.: лèбови, лèбои (хлябове)
 • Глаголно окончание за 3 л. ед. ч. сег. време: ѝмат (има), нòсит (носи).
 • Суфикс -в- при глаголи от типа: кỳпвит (купува), кàжвит (казва).
 • Времеви конструкции на ѝма и сум с минало страдателно причастие: ѝмам пѝсано (написал съм), сум дòйден (дошъл съм)
 • Употреба на тройно показателно местоимение: той, овой, оной, както и на тройно членуване (-от, -ов, -он).
 • Ударение върху третата сричка.

А се отличава от тях по следните характеристики:

 • Праславянското *tj застъпено като шт – плèшти (плещи), лèшта (леща)
 • Праславянското *dj застъпено като жд – сàжди (сажда), вѐжди (вежди).
 • Гласна ê (широко е) като застъпник на
  • стб. ѫ: дềга (дъга), кềтник (кътник)
  • заместник на гласната в съчетанията ръ и лъ:' гềрне (гърне), тêрн (трън), гềлтат (гълтат)
 • Гласна (полуредуцирано а) след лабиална съгласна като застъпник на
  • стб. ѫ: пạт (път), мạш (мъж)
  • заместник на гласната в съчетанията ръ и лъ: вạрба (върба), пạрво (първо)
 • Липса на членно окончание за 1 л. ед. ч. при всички склонения: вѝка (викам), ѝма (имам).
 • Частица к’а при бъдеще време (сравни с книжовното ще).
 • Употреба на деепричастия – носèешти (носейки), игрèешти (играейки)

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Видоески, Божидар. Родожда (Общеславянский лингвистический атлас 96). Fonološki opisi srpsko hrvatskih, slovenačkih i makedonskih govora ubuhvačenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Knjiga I. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, стр. 667 – 677.
 • Милетич, Л. Важна фонетична особеност на един западномакедонски говор. – СпБАН, 16, 1918, № 9, 35 – 42;
 • Hendriks, P. The Radožda-Vevčani Dialect of Macedonian. Cisse, 1976, 303 p.

Източници[редактиране | редактиране на кода]