Дебърски говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Дебърският говор е български диалект[1] от крайната югозападна група югозападни говори.

Говори се в пограничните области на Република Северна Македония и Република Албания – в района около град Дебър. Тъй като местното население е познато като реканци или мияци, диалектът понякога се нарича и рекански или мияшки.

Македонската диалектология разделя дебърския говор на дебърски, рекански и галички, като ги класифицира като диалекти на т. нар. македонски език.

Характерни особености[редактиране | редактиране на кода]

 • Праславянското *tj застъпено като:
  • шчплèшчи (плещи), гòрешчо (горещо)
  • к’плèки (плещи), кèрка (щерка)
 • Праславянското *dj застъпено като:
  • жднỳжда, говеждò.
  • г’вèг’а (вежда), прèг’а (прежда)
 • Засилена употреба на гласната о като
  • застъпник на стб. ѫ: мош (мъж), пот (път), сòбота (събота)
  • застъпник на стб. ѧ: йòзик (език)
  • застъпник на стб. ъ и ь: лòжеш (лъжеш), бòчва (бъчва), òсом (осем), сèдом (седем), звòнец (звънец)
  • заместник на ударено а след назални съгласни: снòа (снаха), мòшчеа (мащеха)
 • Преглас хф: греф (грях), вр̥ф (връх), рèкоф (рекох).
 • Звучен изговор на сричкотворните л и р: сл̥̀нце (слънце), жл̥̀чка (жлъчка), тр̥н (трън), цр̥н (черен).
 • Наличие на тройно членуване.
 • Множествено число с окончание -ови/-еви: дòбови (дъбове), лèбови (хлебове), сòневи (сънища)
 • Глаголно окончание за 1 л. ед. ч. сег. време при всички спрежения: стрѝжа (стрижа), сèйа (сея), рàг’а (раждам)
 • Глаголно окончание за 3 л. ед. ч. сег. време при всички спрежения: пѝшит (пише), вѝйет (вие), мèтет (мете)
 • Лични местоимения: той (той), тàйа (тя), мѝйе (ние), тèйе (те).

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]