Общини в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Всичките 28 области в България са разделени на общо 265 общини. Последната промяна, която все още не е влязла в сила, е от 2021 година, когато е образувана община Обзор, отделена от община Несебър.

Общините са основната административно-териториална единица с местно самоуправление в съвременното административно-териториално деление на България.

Всяка община има определени територия, граници, население, наименование и административен център. Общината включва едно или повече съседни селища, като нейна територия е съвкупност от територията на включените в нея населени места. Общината обикновено носи името на населеното място, което е неин административен център.

Карта на 265-те общини в България (без новата Обзор)

История[редактиране | редактиране на кода]

Общината възниква като орган на местно самоуправление, изграден на децентралистичния принцип. Води началото си от племенната и семейната общност, изградена върху кръвнородствени връзки.

Първа и втора българска държава[редактиране | редактиране на кода]

По време на Първата българска държава (681 – 1018) общината се обособява като отделна административна единица. Начело на общината стои старей (представител на селото пред властта), кнез или кмет. Със засилването на централистичното начало в българската феодална държава общината попада под контрола на органите на централната власт, на военните, административните и финансовите служители на областите (комитатите, хорите) и жупите (по-малки административни единици от областта).

С развитието на феодализма (XIII – XIV век) автономността на общината силно се ограничава от властта на царя, на местните феодали и на манастирите, които имат административен, финансов и съдебен имунитет.

Османско владичество[редактиране | редактиране на кода]

През османското владичество общината се запазва, въпреки че загубва функциите си на самостоятелна публичноправна единица. Верският принцип, залегнал в основата на българската община и санкциониран от османската власт, ѝ придава характер на църковно самоуправляващо се тяло. Развитието на социално-икономическите отношения налага издаване на нови политически актове – Гюлхански хатишериф (1839), Хатихумаюн (1856), и вилаетската реформа (Закон за вилаетите от 1864 г.; Закон за администрация на вилаетите от 1870 г.), чрез които българската община се въздига в административна единица. Очертават се функциите и компетенциите на мухтарския (кметския) институт и на ихтиар меджлиса (съвета на старейшините). Общината извършва дейност от религиозен и просветен характер – построяване на църкви, откриване на училища и читалища, но превес получава стопанската ѝ дейност по разхвърляне и събиране на данъците, по разпределяне на повинностите (задълженията, тежестите, ангарията) на българското подвластно население и други. Като орган на местното самоуправление общиската управа разполага с правораздавателна компетентност – съгласно нормите на българското обичайно право урежда въпросите относно брака и бракоразвода на православното население, някои въпроси на гражданското, наследственото и семейното право, по-дребни правонарушения и други, доколкото това не вреди на интересите на Османската империя.

Независимо от централизаторската тенденция, прокарана с вилаетската реформа, стопанската, културно-просветната и правораздавателната дейност на българската община допринася много за съхраняване на българския народностен бит, самосъзнание, култура и традиции.

Трета българска държава[редактиране | редактиране на кода]

След Освобождението (1878) Временното руско управление чрез нормативни актове създава административно-териториалното устройство на новата българска държава – Проект за главните основания на гражданското управление в санджаците (губерниите) и окръзите (казите) в българския край (1877), Инструкция за учредяване на първоначално военно-полицейско управление в завзетия от войските край (1877) и други, с които се възстановява дейността на съществуващите общини и се създават нови общини на основата на изборния принцип.

В съответствие с чл. 3 на Търновската конституция (1879) територията на Княжество България административно се дели на окръжия, околии и общини. Предвижда се особен закон за устройство на общините върху началата на самоуправлението. Този конституционен принцип се променя със следващи актове (Привременни правила за общинското, градско и селско управление от 1879 г.; Закон за общините и за градското управление, 1882 от г.), чрез които се въвежда институтът на назначавания от централната власт кмет и се премахва принципът на прякото избиране от населението на общинската управа. Със Закона за градските общини (1886) и Закона за селските общини (1886) се възстановява изборността на кметовете, въвежда се колективният принцип в управлението на общините и се разширяват функциите на общинските съвети. С цел да се запазят богатите традиции и известна приемственост в областта на общинското правораздаване наред с функциите на общините от стопанско, финансово, просветно, благоустройствено и санитарно естество се очертават структурата и компетенциите на общинския съд със закони от 1882, 1888, 1934 г.

С Наредбата-закон за селските общини (1934) и Наредбата-закон за градските общини (1934) се слага начало на ново общинско законодателство, с което се регламентира повсеместният контрол на централната власт върху общините – въвежда се институтът на назначавания от централната власт кмет, броят на избираните от населението членове на общинския съвет се намалява за сметка на включените по право, стесняват се компетенциите на общинския съвет и се засилва бюрократичното начало. Създавани са и общински комуни.

Народна република България[редактиране | редактиране на кода]

След 1944 г. се създават нови социално правни актове – Наредба-закон за назначаване, уволняване и класиране на служителите по ведомството на Министерството на вътрешните работи и за временната общинска управа (1944) и Закон за изменение и допълнение на наредбата-закон (1946). Учредената временна общинска управа функционира в състав: кмет, помощник-кметове, кметски наместници и представители на местните комитети на Отечествения фронт, които за Столичната община са 9 души, за градска община с население над 30 000 жители – 7, за останалите – 5, за всички селски общини – 2 души. С Конституцията на Народна република България (1947) като органи на държавната власт и народното самоуправление по места се създават народни съвети. Със Закона за народните съвети (1951) се усъвършенствуват структурата и компетентността на народните съвети. С Конституцията на Народна република България (1971) те се утвърждават като местни органи на държавната власт и народното самоуправление и като представителни органи за осъществяване на държавната власт. С изменението и допълнението на Закона за народните съвети (1978) се създава кметството като орган на общинските народни съвети и на народното самоуправление.

Република България[редактиране | редактиране на кода]

В края на февруари 2021 г. по инициатива на Обзор е проведен местен референдум за отделяне от община Несебър на град Обзор и още 6 села в самостоятелна община Обзор. За отделянето гласуват 73 % общо от седемте селища. Мнозинството се формира от гласовете на Обзор и селата Приселци и Раковсково. Обаче повечето от гласовете от селата Баня, Емона, Паницово и Козница са против отделянето.[1] Тези четири села не приемат общия вот, част от тях се събират на протест на площада в село Баня и организират подписка да не се отделят.[2][3] Въпреки това Министерският съвет взима решение № 253 от 24.03.2021 г. за отделянето на Обзор и шестте села в нова община.[4] Тогава в изложение до президента Румен Радев жителите на четирите села искат да не се издава указ за създаването на нова община. Кметът на община Несебър Николай Димитров подава жалба срещу решение № 253 на Министерския съвет за отделянето до Върховния административен съд, който я оставя без разглеждане с Определение № 7914 от 01.07.2021 г.[5] В началото на юли 2021 г. четирите села провеждат контрареферендум с резултат оставане в община Несебър. Въпреки това Министерството на регионалното развитие и благоустройството им отговаря, че няма основания за преразглеждане на решението на бившия Министерски съвет за отделяне на Oбзор и още 6 села в самостоятелна община. В изложение до президента обаче жителите на четирите села в района около град Oбзор настояват държавният глава да не издава указ за отделянето им в нова община. Те искат да останат към Несебър. Затова въпреки решението на Министерския съвет, не последва президентски указ за създаване на община Обзор и нейния състав.[6] След това жители на Обзор пишат протестни писма до президента да не се бави указът за отделянето на Обзор и 6-те села в самостоятелна община, въпреки нежеланието на 4 от селата. Община Несебър съобщава, че при провеждането на референдума за отделянето има много правни нарушения, едно от които е, че бланката, на която са събрани подписите за провеждането на референдума е била без въпросите, за които ще се гласува. Затова на 11 януари 2022 г. община Несебър депозира искане в Министерския съвет за отмяна на правителственото решение от 24 март 2021 г., но не получава отговор. По тази причина община Несебър отправя апел към президента „да не финализира един процес със съмнителна законност“. Прессекретариатът на президента съобщава, че някои от формално-юридическите условия за създаване на община Обзор остават неизяснени и държавният глава ще обяви своето решение след като бъде изяснено изпълнението на законовите изисквания и обстоятелствата в конкретния случай. [7]

Устройство[редактиране | редактиране на кода]

Създаването на общините и извършването на промени в тях са уредени чрез Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУ), а управлението им – чрез Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Всяка община съгласно трябва да отговаря на следните условия:

 1. наличие на население над 6000 души общо в населените места, които са включени в нея;
 2. наличие на населено място, което е традиционен обединяващ център с изградена социална и техническа инфраструктура[8] за обслужване на населението;
 3. да включва всички съседни населени места, за които не съществуват условия за създаване на отделна община или които не могат да се присъединят към друга съседна община;
 4. максималната отдалеченост на населените места от центъра на общината да не е повече от 40 km;
 5. възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не по-малко от половината от средното им равнище за страната по данни от последния годишен отчет за изпълнението на бюджетите на общините.

Към 15.09.2022 г. според данни на ГРАО на първото условие не отговарят 68 общини, които имат налично население по настоящ адрес под 6000 души. От тях 20 са под половината от този минимум: Бойница, Грамада, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупренe (област Видин); Бобошево, Невестино, Рила, Трекляно (област Кюстендил); Априлци (област Ловеч); Георги Дамяново (област Монтана); Ковачевци, Трън (област Перник); Лъки (област Пловдив), Алфатар (област Силистра); Антон, Мирково, Чавдар, Челопеч (Софийска област); Маджарово (област Хасково). Към тях може да се отнесе и несъздадената община Обзор с 2820 души в седемте селища (2452 без четирите села, нежелаещи да са в нея). [9]

Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

За управлението на всяка община нейните жители (с право на глас) избират (активно избирателно право на жителите) пряко общински съвет и кмет на общината. Общинският съвет е съставен от съветници, които са от 11 до 61 на брой в зависимост от големината на общината.[10] Кметът назначава секретар на общината, който организира общинската администрация.

В Република България официално има 265 общини. Столичната община, поради нейната големина, е административно-териториална единица, която има статут и на област.

Общините могат да включват относително самостоятелни части: селища (управлявани чрез кметства) и градски райони. Кметство се създава с решение на общинския съвет след допитване до жителите на обхващаните селища, които общо трябва да са повече от 250 души. На градски райони са разделени Столичната община и общините на градовете Пловдив и Варна.

В страната общо 10 населени места (7 града и 3 села) са единствени селища в своите едноименни общини:

Общини в България по област с население от 1934 до 2021 г. и видове населени места
(към 07.09.2021 г.) [11]
Област
Община
Площ
km2
Население Брой
общ.
Гр. Села Общо
31.12.
1934
31.12.
1946
1.12.
1956
1.12.
1965
2.12.
1975
4.12.
1985
4.12.
1992
1.3.
2001
1.2.
2011
07.09.2021
БЪЛГАРИЯ 111 122,147 6 396 711 7 029 349 7 613 709 8 227 866 8 727 771 8 948 649 8 487 317 7 928 901 7 364 570 6519789 266 255 5 000 5 255
Област Благоевград 6 449,571 205 511 250 985 279 219 301 157 321 854 344 195 351 637 341 173 323 552 292227 14 13 261 274
Община Банско 475,881 10 963 12 197 13 107 14 178 16 212 15 442 14 600 13 980 13 125 12722 2 6 8
Община Белица 227,477 9069 9744 7834 9105 9698 9757 10 117 9 620 9 927 9206 1 11 12
Община Благоевград 620,118 28 531 34 060 39 248 45 569 58 812 72 681 78 810 78 133 77 441 69078 1 25 26
Община Гоце Делчев 330,210 17 569 21 740 24 268 26 491 28 915 32 110 33 074 32 571 31 236 29383 1 11 12
Община Гърмен 388,479 11 417 13 007 13 383 13 678 13 269 14 636 15 014 14 934 14 981 14861 16 16
Община Кресна 344,549 5 597 6 771 7 675 8 366 7 623 7 108 6 947 6 255 5 441 4546 1 6 7
Община Петрич 650,132 30 723 41 394 48 073 53 055 55 190 57 483 57 829 57 689 54 006 47939 1 54 55
Община Разлог 506,470 14 272 16 306 17 628 20 317 24 211 24 211 23 501 22 081 20 598 18910 1 7 8
Община Сандански 998,416 24 456 34 702 39 989 42 260 42 090 45 143 45 097 43 109 40 470 35885 2 52 54
Община Сатовча 332,591 9 195 10 747 11 761 13 527 15 234 16 851 18 350 17 889 15 444 13422 14 14
Община Симитли 553,004 14 666 17 323 19 313 18 080 16 667 16 722 16 840 16 049 14 283 13200 1 17 18
Община Струмяни 355,190 10 456 12 797 13 773 13 067 10 609 8 719 7 957 6 829 5 778 4634 21 21
Община Хаджидимово 327,778 12 025 14 906 14 133 13 252 12 041 12 219 12 147 10 926 10 091 8860 1 14 15
Община Якоруда 339,276 4572 5291 9034 10 212 11 283 11 113 11 354 11 108 10 731 9581 1 7 8
Област Бургас 7 748,070 284 931 318 947 355 079 388 877 421 452 449 521 441 085 423 552 415 817 380286 13 18 232 250
Община Айтос 402,866 20 875 21 736 24 171 28 955 31 982 33 807 32 210 30 549 28 687 25481 1 16 17
Община Бургас 559,151 53 778 65 677 95 535 135 201 180 715 210 670 212 410 209 417 212 902 196582 2 10 12
Община Камено 354,946 14 766 16 595 16 714 16 901 16 834 14 103 13 289 12 453 10 393 9545 1 12 13
Община Карнобат 835,468 37 613 40 994 41 516 41 080 37 909 34 817 32 731 29 871 25 477 20840 1 30 31
Община Малко Търново 783,672 10 399 10 859 11 485 10 742 7 782 7 036 6 373 4 551 3 793 2628 1 12 13
Община Несебър 420,433 11 838 13 526 13 803 14 276 16 542 18 186 18 871 19 113 22 348 23760 3 11 14
Община Поморие 413,189 17 994 19 744 20 800 23 157 25 612 27 416 27 746 27 370 27 658 25406 2 15 17
Община Приморско 350,084 3 637 4 873 4 832 3 980 4 003 4 666 4 143 4 079 6 064 5618 2 4 6
Община Руен 689,937 26 312 28 010 29 667 30 762 30 892 33 753 30 881 28 833 29 101 26385 41 41
Община Созопол 480,067 16 645 18 447 20 413 17 813 15 886 15 765 14 971 14 277 12 610 11984 1 11 12
Община Средец 1 149,878 35 717 39 203 38 935 29 804 22 603 21 303 19 868 17 396 14 934 13145 1 32 33
Община Сунгурларе 794,967 27 101 29 381 26 218 25 572 21 082 18 273 16 958 15 409 12 559 10583 1 27 28
Община Царево 513,402 8256 9902 10 990 10 634 9610 9726 10 634 10 229 9 291 8329 2 11 13
Област Варна 3 827,428 256 425 266 617 314 163 366 855 431 024 464 945 462 970 462 013 475 074 432198 12 11 148 159
Община Аврен 353,776 16 976 17 686 15 842 12 934 11 269 9 109 8 817 8 714 8 574 8297 17 17
Община Аксаково 460,536 19 752 18 662 16 741 14 743 17 182 16 534 17 994 19 118 20 426 19499 2 21 23
Община Белослав 60,079 3 823 4 189 7 055 10 084 12 143 11 448 11 079 11 131 11 023 9870 1 3 4
Община Бяла 161,842 5 455 5 260 5 461 4 976 4 346 4 019 3 787 3 413 3 242 3006 1 5 6
Община Варна 238,495 76 664 83 845 127 160 188 047 258 613 309 875 315 336 320 464 343 704 319613 1 5 6
Община Ветрино 292,333 15 944 15 854 14 620 13 206 11 379 9 180 7 990 7 023 5 415 4508 10 10
Община Вълчи дол 472,518 28 950 27 448 26 665 24 101 20 014 16 484 14 792 12 973 10 052 7608 1 21 22
Община Девня 121,052 6 000 6 405 9 661 12 231 13 923 10 735 9 390 9 683 8 730 7230 1 2 3
Община Долни чифлик 489,093 17 324 19 293 21 607 20 791 20 535 20 782 20 944 20 217 19 360 15666 1 16 17
Община Дългопол 440,945 20 687 21 589 22 217 20 882 18 797 18 105 16 514 15 901 14 389 12208 1 16 17
Община Провадия 520,882 33 363 34 746 36 366 34 691 33 413 30 434 28 414 25 718 22 934 18202 1 24 25
Община Суворово 215,877 11 497 11 640 10 768 10 169 9 410 8 240 7 913 7 658 7 225 6491 1 8 9
Област Велико Търново 4 661,572 334 622 352 697 344 902 339 248 349 018 339 992 318 251 293 172 258 494 207371 10 14 322 336
Община Велико Търново 885,345 68 166 68 761 69 456 76 021 91 162 97 981 93 796 90 432 88 670 76718 3 86 89
Община Горна Оряховица 317,807 38 881 42 167 45 133 51 833 58 413 62 634 58 304 53 131 46 685 38456 2 12 14
Община Елена 671,389 27 209 26 676 24 870 19 213 16 546 14 722 13 581 11 339 9434 7737 1 123 124
Община Златарица 232,676 12 463 14 328 10 994 9 176 7 491 6 316 5 855 4 948 3 991 3363 1 23 24
Община Лясковец 177,373 18 686 18 623 18 120 19 462 19 454 18 401 17 479 15 570 13 397 11468 1 5 6
Община Павликени 622,690 46 611 49 679 49 118 47 606 43 191 38 601 35 238 31 312 23 869 18737 2 18 20
Община Полски Тръмбеш 463,652 34 557 37 001 35 803 30 344 27 277 23 610 21 150 18 678 14 451 11169 1 14 15
Община Свищов 625,321 43 870 48 637 51 693 52 098 56 264 52 779 50 177 47 629 42 734 27595 1 15 16
Община Стражица 508,297 35 056 36 468 31 839 26 995 23 750 20 699 18 759 16 504 12 721 10128 1 21 22
Община Сухиндол 157,022 9126 10 357 7 876 6 500 5 470 4 249 3 912 3 629 2 542 2000 1 5 6
Област Видин 3 054,405 191 787 194 007 188 525 176 617 174 037 162 084 151 636 130 074 101 018 75408 11 7 133 140
Община Белоградчик 410,665 14 632 14 513 13 650 12 862 12 255 11 072 9 921 8 217 6 602 5049 1 17 18
Община Бойница 187,361 10 037 9 949 8 805 7 297 5 466 4 121 3 330 2 270 1 341 763 8 8
Община Брегово 179,223 16 313 15 767 14 603 13 184 12 144 10 269 9 181 7 515 5 514 3926 1 9 10
Община Видин 512,932 55 071 56 078 60 298 67 213 82 484 87 202 85 974 77 480 63 257 47847 2 32 34
Община Грамада 184,213 10 814 11 096 10 502 8 199 6 100 4 818 4 126 3 196 2 007 1345 1 7 8
Община Димово 402,493 23 011 23 402 21 962 18 500 14 925 12 136 10 644 8 783 6 514 4810 1 22 23
Община Кула 279,370 17 833 18 176 17 776 14 732 12 266 10 116 8 676 6 792 4 717 3292 1 8 9
Община Макреш 228,790 10 534 10 664 9 414 7 531 5 876 4 356 3 624 2 550 1 630 1067 7 7
Община Ново село 109,487 10 406 10 289 9 018 8 396 7 187 5 784 5 227 4 206 2 979 2375 5 5
Община Ружинци 232,555 13 649 14 623 14 131 11 785 9 722 7 755 7 138 6 061 4 374 3299 10 10
Община Чупрене 327,316 9 487 9 450 8 366 6 918 5 612 4 455 3 795 3 004 2 083 1635 8 8
Област Враца 3 618,769 269 291 289 811 292 555 294 090 297 459 286 929 270 679 243 036 186 848 152813 10 8 114 122
Община Борован 210,729 11 817 16 312 15 068 13 443 11 311 9 179 8 086 7 150 5 714 4839 5 5
Община Бяла Слатина 545,510 44 073 46 578 47 889 46 313 43 538 38 992 36 340 31 292 24 606 19876 1 14 15
Община Враца 706,236 49 074 54 422 59 061 69 406 86 049 95 533 94 186 85 215 73 894 61742 1 21 22
Община Козлодуй 284,874 19 370 19 637 20 241 20 216 18 689 23 506 23 939 24 367 21 180 18015 1 4 5
Община Криводол 325,857 22 396 24 758 24 643 23 147 19 173 15 595 14 110 12 274 9390 7638 1 14 15
Община Мездра 519,112 30 377 31 133 32 554 33 547 33 608 31 023 28 987 25 879 21 748 17669 1 27 28
Община Мизия 209,309 15 775 16 668 15 591 15 912 18 850 13 340 11 487 9 605 7 570 5692 1 5 6
Община Оряхово 326,549 22 594 24 508 24 757 23 670 21 607 19 530 17 340 15 042 11 522 8566 1 6 7
Община Роман 301,524 16 735 16 711 15 322 12 654 11 260 10 788 9 147 8 148 6 223 4875 1 12 13
Община Хайредин 189,069 14 746 15 254 14 417 13 513 11 343 9 247 8 417 6 985 5 001 3901 6 6
Област Габрово 2 026,005 144 305 152 234 154 179 168 958 175 933 174 714 161 987 144 125 122 702 98387 4 5 344 349
Община Габрово 555,579 50 983 57 833 61 481 77 846 85 932 89 951 84 333 74 930 65 268 51881 1 133 134
Община Дряново 274,162 16 071 16 308 15 595 16 054 16 066 14 837 13 557 11 705 9 685 7650 1 62 63
Община Севлиево 941,355 60 871 60 679 59 406 56 567 55 059 51 959 47 647 43 099 35 995 29676 1 45 46
Община Трявна 254,909 16 380 17 414 17 697 18 491 18 876 17 967 16 450 14 391 11 754 9180 2 104 106
Област Добрич 4 719,713 179 084 201 252 226 738 236 777 251 072 257 783 232 780 215 217 189 677 150146 8 6 209 215
Община Балчик 524,153 15 475 17 805 22 092 23 538 24 254 23 990 22 367 22 354 20 317 15958 1 21 22
Община Генерал Тошево 982,238 26 311 29 330 36 089 37 081 31 264 26 384 22 931 19 422 15 097 11114 1 41 42
Община Добрич 109,018 30 381 32 671 43 951 56 626 88 233 109 142 104 494 100 000 91 030 16764 1 1
Община Добрич-селска 1 296,163 47 559 51 426 49 538 46 147 39 068 33 370 28 710 25 721 22 081 73895 68 68
Община Каварна 481,367 13 419 15 571 18 554 19 375 19 709 19 109 18 044 16 688 15 358 13308 1 20 21
Община Крушари 417,458 16 107 17 896 15 184 13 465 10 657 8 613 7 243 5 924 4 547 3146 19 19
Община Тервел 579,677 21 205 26 140 30 214 29 895 28 626 28 711 21 483 18 728 16 178 11951 1 25 26
Община Шабла 329,639 8627 10 413 11 116 10 650 9 261 8 464 7 508 6 380 5 069 4010 1 15 16
Област Кърджали 3 210,552 164 913 195 844 225 294 267 657 273 507 289 376 203 251 164 019 152 808 141177 7 5 463 468
Община Ардино 338,848 27 533 30 609 29 407 33 185 29 507 27 698 18 174 13 649 11 572 11318 1 51 52
Община Джебел 229,079 13 769 16 122 17 493 22 798 21 622 22 851 10 994 8 661 8 167 8375 1 46 47
Община Кирково 537,871 21 460 25 975 29 899 36 421 38 917 42 201 33 112 24 220 21 916 20442 72 72
Община Крумовград 843,319 27 472 33 550 39 161 43 090 44 544 44 146 31 268 19 907 17 823 16909 1 79 80
Община Кърджали 574,742 41 625 48 737 63 364 82 846 92 778 105 993 76 155 69 830 67 460 62005 1 117 118
Община Момчилград 358,124 18 482 23 064 26 911 31 319 29 790 31 227 20 836 17 185 16 263 14353 1 48 49
Община Черноочене 328,569 14 572 17 787 19 059 17 998 16 349 15 260 12 712 10 567 9 607 7775 50 50
Област Кюстендил 3 072,007 190 996 203 381 197 286 200 974 198 876 191 463 181 347 162 534 136 686 111736 9 7 175 182
Община Бобов дол 206,188 14 971 16 584 17 772 18 119 15 942 14 453 13 655 11 755 9 067 6862 1 17 18
Община Бобошево 135,142 10 697 11 691 10 199 8 297 6 556 5 326 4 620 3 695 2 870 2348 1 11 12
Община Дупница 329,059 34 960 39 989 44 569 53 141 58 185 57 310 55 737 51 471 44 988 37795 1 16 17
Община Кочериново 182,306 13 977 15 159 14 397 13 033 10 206 8 617 7 500 6 607 5 214 4260 1 10 11
Община Кюстендил 979,915 65 575 66 951 64 880 71 336 79 756 81 525 78 328 70 573 60 681 49080 1 71 72
Община Невестино 439,686 21 650 22 877 18 336 13 904 9 489 7 266 5 894 4 466 2 821 1824 23 23
Община Рила 360,960 5 987 7 144 7 498 6 650 5 818 4 918 4 410 3 844 2 888 2442 1 4 5
Община Сапарева баня 180,921 11 507 12 769 12 331 11 876 9 923 9 841 9 544 8 981 7 528 6691 1 4 5
Община Трекляно 257,830 11 672 10 217 7 304 4 618 3 001 2 207 1 659 1 142 629 434 19 19
Област Ловеч 4 128,764 208 444 215 925 213 319 217 217 216 844 204 268 190 262 169 951 141 422 116394 8 8 102 110
Община Априлци 238,256 9 544 9 901 8 861 6 806 6 203 5 363 4 720 4 137 3 338 2786 1 3 4
Община Летница 177,719 10 753 10 892 9 494 8 630 8 043 7 202 6 752 5 607 3 776 3632 1 3 4
Община Ловеч 946,284 62 163 64 662 63 337 70 477 75 236 73 017 69 423 62 165 49 738 38699 1 34 35
Община Луковит 453,408 33 354 34 082 32 597 30 923 28 877 25 878 23 783 21 466 18 125 15761 1 11 12
Община Тетевен 697,161 18 421 20 751 24 888 26 315 26 661 26 863 25 952 23 768 21 307 17970 1 12 13
Община Троян 888,839 38 647 39 701 41 752 45 962 47 231 45 338 41 284 37 345 32 399 26884 1 21 22
Община Угърчин 523,103 24 703 25 113 22 285 18 080 15 182 12 128 10 816 8 561 6 505 5035 1 10 11
Община Ябланица 203,994 10 859 10 823 10 105 10 024 9411 8479 7532 6902 6234 5627 1 8 9
Област Монтана 3 634,237 227 561 241 651 243 057 242 588 236 903 222 756 208 198 182 258 148 098 119950 11 8 122 130
Община Берковица 463,705 25 324 27 020 27 684 26 754 28 639 26 536 24 999 22 664 18 803 14501 1 19 20
Община Бойчиновци 308,334 20 643 22 208 23 489 22 658 19 838 15 692 14 247 12 258 9272 7712 1 12 13
Община Брусарци 194,434 13 390 14 465 13 885 13 067 10 818 9 083 8 069 6 826 5 078 4096 1 9 10
Община Вълчедръм 431,514 27 471 28 723 27 261 25 190 21 951 18 293 15 858 13 146 9 900 7698 1 10 11
Община Вършец 240,112 11 728 12 692 12 743 11 654 12 119 11 481 11 066 9 870 8 203 6927 1 9 10
Община Георги Дамяново 297,594 13 132 12 799 11 669 10 690 8 739 6 545 5 558 4 461 2 771 2018 13 13
Община Лом 323,882 36 605 38 368 39 985 43 062 43 672 42 879 40 260 35 077 28 139 21248 1 9 10
Община Медковец 191,089 12 110 12 746 12 548 11 229 9 463 7 687 6 855 5 661 4 029 3085 5 5
Община Монтана 675,715 41 858 45 913 48 252 53 952 61 964 68 827 67 365 61 422 53 856 46271 1 23 24
Община Чипровци 286,881 11 424 11 779 11 482 11 762 9 148 7 678 6 817 4 988 3 715 2859 1 9 10
Община Якимово 220,977 13 876 14 938 14 059 12 570 10 552 8 055 7 104 5 885 4 332 3535 4 4
Област Пазарджик 4 479,907 211 451 244 385 277 198 296 641 314 006 326 188 326 123 310 723 275 548 229814 12 13 104 117
Община Батак 677,310 8159 8779 13 758 10 542 9 445 8 585 7 639 7 189 6 144 4869 1 2 3
Община Белово 346,356 12 416 13 405 14 184 15 021 14 724 14 191 12 428 11 069 8 891 7324 1 7 8
Община Брацигово 229,425 13 041 14 790 15 643 15 441 14 618 13 411 12 514 11 596 9 648 7355 1 6 7
Община Велинград 604,471 16 938 20 299 27 534 30 640 35 380 37 564 38 281 37 728 35 757 32951 1 20 21
Община Лесичово 209,430 12 766 13 576 12 239 10 701 9 444 8 030 7 289 6 633 5 408 4695 7 7
Община Пазарджик 636,722 65 067 78 671 88 904 106 559 118 160 128 974 133 685 127 900 114 817 91368 1 31 32
Община Панагюрище 598,913 24 781 27 350 28 503 31 791 33 146 33 825 32 599 29 818 25 263 22084 1 9 10
Община Пещера 158,418 10 970 12 955 18 314 17 940 20 558 22 029 22 233 22 037 18 899 14742 1 2 3
Община Ракитово 246,438 8865 9861 12 095 12 825 13 925 15 031 15 764 15 868 15 064 13490 2 1 3
Община Септември 349,372 27 886 31 818 33 356 32 725 33 092 33 107 32 263 29 872 25 794 21795 2 13 15
Община Стрелча 224,460 9589 10 563 9 657 8 240 7 527 6 902 6 650 6 019 4 913 4409 1 4 5
Община Сърница 198,592 981 2 318 3 011 4 216 3 987 4 539 4 778 4 994 4 950 4732 1 2 3
Област Перник 3 394,221 155 573 169 042 179 319 180 199 173 828 179 923 163 307 149 832 133 530 114162 6 6 165 171
Община Брезник 404,038 20 535 20 377 17 475 14 599 12 582 10 994 10 250 8 532 6 945 5800 1 34 35
Община Земен 247,077 14 100 13 873 11 470 8 601 6 935 5 652 5 134 4 139 2 762 2013 1 17 18
Община Ковачевци 144,945 10 410 9 640 6 906 4 636 3 429 2 668 2 583 2 155 1 600 1262 10 10
Община Перник 484,213 42 617 59 593 91 081 109 724 113 890 117 615 111 244 104 625 97 181 84347 2 22 24
Община Радомир 540,488 39 131 39 130 33 785 29 739 27 217 28 072 27 206 24 754 20 896 17238 1 31 32
Община Трън 573,460 28 780 26 429 18 602 12 900 9 775 7 922 6 890 5 627 4 146 3502 1 51 52
Област Плевен 4 653,324 314 304 345 507 356 993 366 347 372 703 362 398 346 614 311 985 269 752 226120 11 14 109 123
Община Белене 285,046 14 342 15 785 18 829 15 897 14 683 13 241 13 857 12 581 10 318 7803 1 5 6
Община Гулянци 459,201 29 481 32 359 31 443 29 877 25 588 22 299 20 135 16 752 12 336 9540 1 11 12
Община Долна Митрополия 674,897 42 771 46 877 45 222 42 424 38 409 32 196 29 087 25 311 20 064 16816 2 14 16
Община Долни Дъбник 307,569 22 726 24 413 24 000 24 555 21 653 18 634 17 377 15 701 11 670 9956 1 6 7
Община Искър 243,899 16 323 17 972 17 644 15 893 13 683 11 507 10 228 9 107 6 884 5686 1 3 4
Община Кнежа 317,812 22 334 23 830 23 012 22 269 22 031 20 196 18 640 17 079 13 803 12937 1 3 4
Община Левски 414,692 31 463 34 303 34 434 36 387 34 410 31 128 29 127 25 995 19 938 15426 1 12 12
Община Никопол 416,582 24 328 26 301 23 939 22 732 20 812 17 785 15 840 13 656 9 305 6958 1 13 14
Община Плевен 809,712 75 875 86 245 100 779 118 841 145 380 162 076 160 480 149 142 131 152 113131 2 23 25
Община Пордим 238,132 16 380 17 485 16 672 15 392 13 041 10 553 9 607 8 179 6 426 4892 1 7 8
Община Червен бряг 485,782 40 615 43 767 44 031 44 349 45 044 42 979 40 876 35 561 27 856 22975 2 12 14
Област Пловдив 5 993,524 452 099 520 567 571 012 656 985 727 010 761 626 739 694 715 816 683 027 634497 18 18 194 212
Община Асеновград 665,391 48 094 54 127 55 590 64 564 68 962 72 451 69 109 67 235 64 034 57601 1 28 29
Община Брезово 465,405 23 981 23 973 20 815 16 886 14 049 11 503 10 396 8 837 7 298 6170 1 15 16
Община Калояново 347,452 23 526 25 114 24 588 21 786 19 032 16 671 15 144 13 649 11 879 10598 15 15
Община Карлово 1 059,182 45 876 50 312 54 910 64 177 68 754 68 341 64 595 59 292 42 480 46784 4 23 27
Община Кричим 54,895 4 515 6 026 6 992 9 600 8 687 9 441 8 761 8 535 8 409 7245 1 1
Община Куклен 148,375 8 143 8 554 7 147 7 499 7 794 7 281 6 408 6 556 6 431 6276 1 5 6
Община Лъки 292,511 4 640 5 169 6 193 7 912 6 333 6 067 5 199 4 044 2 902 2220 1 10 11
Община Марица 342,657 23 642 27 283 30 197 30 762 32 392 32 498 32 130 32 332 32 438 32154 19 19
Община Перущица 48,719 5 536 6 284 5 975 6 138 5 875 5 720 5 586 5 387 5 058 4298 1 1
Община Пловдив 101,981 101 265 128 589 164 853 229 043 299 638 342 050 341 058 338 224 338 153 319612 1 1
Община Първомай 521,590 41 210 43 976 43 635 41 025 39 263 36 785 34 650 31 160 25 883 21807 1 16 17
Община Раковски 263,963 21 916 25 823 27 508 28 463 27 873 29 784 28 522 28 383 26 381 25893 1 6 7
Община Родопи 523,729 30 157 34 248 33 069 35 903 37 515 36 110 34 983 34 259 26 171 32689 21 21
Община Садово 192,859 17 683 19 716 19 804 20 043 19 384 17 922 17 007 16 786 15 604 14766 1 11 12
Община Сопот 56,003 3312 4602 6098 8266 10 535 12 152 11 774 10 986 9827 8375 1 1 2
Община Стамболийски 61,270 6591 10 095 16 024 21 967 22 585 23 153 23 064 22 303 20 771 18107 1 4 5
Община Съединение 297,992 17 427 19 905 20 273 18 689 16 517 14 358 13 348 12 182 10 450 9310 1 9 10
Община Хисаря 549,550 24 585 26 771 27 341 24 262 21 819 19 339 17 960 15 666 12 600 10592 1 11 12
Област Разград 2 430,661 182 437 182 166 185 838 197 192 201 894 194 868 167 410 152 417 125 190 103223 7 6 97 103
Община Завет 273,872 17 261 17 961 17 977 18 624 17 649 16 184 13 637 12 333 10 586 8046 1 6 7
Община Исперих 402,244 27 580 29 029 32 499 34 607 34 967 34 045 27 936 25 287 22 692 19138 1 23 24
Община Кубрат 439,934 28 154 29 532 32 541 34 783 34 044 32 428 27 697 24 124 18 355 14228 1 16 17
Община Лозница 240,613 28 245 26 642 24 483 22 927 21 651 19 281 16 704 15 067 9265 7699 1 15 16
Община Разград 655,428 48 546 46 130 47 242 55 198 64 930 68 529 61 847 58 874 51 095 43658 1 21 22
Община Самуил 250,288 16 233 15 765 15 668 15 873 14 865 12 527 9 585 8 164 7 005 5885 14 14
Община Цар Калоян 168,282 16 418 17 107 15 428 15 180 13 788 11 874 10 004 8 568 6 192 4569 1 2 3
Област Русе 2 895,954 217 105 226 567 246 552 283 992 303 127 315 373 288 702 266 157 235 252 193483 8 9 74 83
Община Борово 252,227 13 440 14 708 13 761 13 199 11 827 9748 8889 7905 6101 4068 1 6 7
Община Бяла 352,032 21 427 22 227 23 059 22 688 21 655 20 268 19 348 17 004 13 467 10536 1 10 11
Община Ветово 353,002 28 941 27 793 25 894 26 313 24 738 22 758 21 017 17 774 12 450 9952 3 3 6
Община Две могили 342,295 21 097 22 262 20 890 19 404 16 876 15 124 14 027 12 116 9442 7018 1 11 12
Община Иваново 490,748 23 361 23 946 20 212 19 489 17 314 14 656 13 089 11 092 9 429 7651 13 13
Община Русе 570,624 74 873 79 294 107 653 148 988 179 917 205 639 188 473 178 379 167 585 141356 2 12 14
Община Сливо поле 276,822 17 940 18 160 18 693 18 819 17 943 16 301 14 387 12 912 10 855 8552 1 10 11
Община Ценово 258,204 16 056 18 177 16 390 15 092 12 857 10 879 9 472 7 975 5 923 4350 9 9
Област Силистра 2 846,315 138 340 151 514 162 664 170 442 175 754 174 107 161 063 142 000 119 474 97770 7 5 113 118
Община Алфатар 248,566 9 061 9 440 9 131 7 804 6 373 5 481 4 630 3 990 3 036 2278 1 6 7
Община Главиница 481,230 14 953 18 807 20 477 21 191 18 980 16 907 15 579 13 848 10 930 8864 1 22 23
Община Дулово 566,356 23 481 27 090 31 813 35 937 37 364 36 770 33 509 30 591 28 282 24201 1 26 27
Община Кайнарджа 314,961 13 372 14 332 13 167 11 227 8 487 6 707 6 128 5 467 5 070 3950 15 15
Община Силистра 515,891 42 108 43 523 46 227 55 452 69 023 75 802 71 889 61 942 51 386 41766 1 18 19
Община Ситово 270,966 12 932 14 974 15 111 13 090 10 829 8 987 7 554 6 856 5 396 4533 12 12
Община Тутракан 448,345 22 433 23 348 26 738 25 741 24 698 23 453 21 774 19 306 15 374 12178 1 14 15
Област Сливен 3 544,066 154 324 169 230 188 373 217 170 230 827 237 764 234 785 218 474 197 493 172690 4 6 104 110
Община Котел 858,082 21 473 23 482 24 937 26 996 27 469 26 379 23 944 21 645 19 391 15919 1 21 22
Община Нова Загора 876,858 47 720 50 891 52 706 55 793 53 007 51 684 49 566 45 754 39 010 30569 1 32 33
Община Сливен 1 366,630 73 074 80 913 94 296 114 763 132 285 142 483 144 060 136 148 125 268 112890 2 43 45
Община Твърдица 442,496 12 057 13 944 16 434 19 618 18 066 17 218 17 215 14 927 13 804 13312 2 8 10
Област Смолян 3 192,846 90 634 103 484 135 949 149 537 155 719 156 990 154 553 140 066 121 752 96284 10 8 232 240
Община Баните 301,165 10 562 12 300 13 550 12 196 10 064 9 127 8 200 7 765 4 923 3302 20 20
Община Борино 173,204 2 286 2 784 3 253 4 192 3 899 4 325 4 329 4 109 3 641 2493 5 5
Община Девин 573,684 9 404 12 029 14 696 15 986 16 364 17 067 16 575 15 010 13 013 9765 1 15 16
Община Доспат 282,697 4 140 5 372 6 370 8 696 8 845 9 754 10 489 10 276 9 116 7510 1 7 8
Община Златоград 171,537 6344 8164 13 015 15 636 14 824 15 737 15 592 14 042 12 321 9768 1 8 9
Община Мадан 174,951 6011 7409 21 508 22 956 20 634 18 871 16 834 13 812 12 276 10062 1 43 44
Община Неделино 102,252 2 438 3 137 3 941 5 083 8 592 9 489 9 273 8 715 7 221 5079 1 15 16
Община Рудозем 182,919 4 501 5 404 12 300 13 354 12 135 12 320 12 001 10 875 10 069 8674 1 22 23
Община Смолян 864,997 33 505 34 959 35 531 40 331 48 561 49 227 50 705 47 230 41 452 33688 1 85 86
Община Чепеларе 365,440 11 443 11 926 11 785 11 107 11 801 11 073 10 555 9 232 7 720 5943 1 12 13
Софийска област 7 081,366 295 878 311 986 313 467 306 920 312 997 290 583 289 962 273 240 247 489 231989 22 18 266 284
Община Антон 76,098 1 648 2 261 2 087 2 176 2 176 2 008 1 873 1 806 1 599 1464 1 1
Община Божурище 142,884 7 903 9 049 7 717 8 209 8 851 8 758 7 453 7 985 8 473 9463 1 9 10
Община Ботевград 518,951 27 877 28 883 28 101 30 240 36 113 39 343 38 316 35 939 33 175 31238 1 12 13
Община Годеч 374,680 14 832 14 861 13 189 10 310 9 021 8 143 7 545 6 604 5 375 4927 1 19 20
Община Горна Малина 295,378 13 623 13 469 12 864 11 043 9 809 8 429 7 552 7 062 6 209 6175 14 14
Община Долна баня 66,854 3 560 3 858 4 314 4 292 4 891 5 047 5 158 4 787 4 522 4248 1 1 2
Община Драгоман 323,862 17 187 16 830 15 600 12 834 10 058 8 661 7 504 6 632 5 362 4613 1 33 34
Община Елин Пелин 452,088 22 625 22 610 25 428 26 954 27 991 26 945 24 791 24 072 22 841 23104 1 18 19
Община Етрополе 371,716 9417 10 509 11 768 13 757 14 262 15 180 15 178 13 733 12 047 10888 1 9 10
Община Златица 163,306 5 427 5 914 6 474 7 146 7 730 837 6 706 6 689 5 837 4966 1 3 4
Община Ихтиман 541,775 22 315 23 344 24 819 21 063 20 738 20 218 19 074 19 303 17 720 17397 1 27 28
Община Копривщица 139,165 2 326 2 475 3 154 3 211 3 316 3 255 3 132 2 669 2 410 1957 1 1
Община Костенец 302,073 14 758 15 968 16 608 16 447 17 254 17 112 16 532 15 142 12 793 11062 2 7 9
Община Костинброд 254,412 14 210 15 442 15 635 18 649 19 715 19 321 17 951 18 015 17 846 17824 1 13 14
Община Мирково 207,876 6 916 6 977 6 199 5 453 4 857 4 106 3 534 3 179 2 540 2337 11 11
Община Пирдоп 152,435 4 579 4 936 6 776 9 559 10 801 1 102 9 579 9 352 8 293 7281 1 1 2
Община Правец 316,715 15 467 14 623 12 196 9835 8916 9492 10 472 8 995 7 569 7131 1 10 11
Община Самоков 1 209,859 43 146 48 344 49 869 47 805 49 405 47 753 45 951 42 313 38 089 34864 1 27 28
Община Своге 868,619 33 045 35 963 35 528 33 089 31 459 29 044 26 987 25 409 22 363 19427 1 37 38
Община Сливница 187,433 11 088 11 893 11 506 11 006 11 871 11 959 11 326 10 422 9 681 8987 1 12 13
Община Чавдар 70,797 2 138 2 132 1 852 1 888 1 858 1 654 1 569 1 422 1 272 1180 1 1
Община Челопеч 44,390 1 791 1 705 1 783 1 954 2 205 2 216 1 779 1 710 1 473 1456 1 1
Област София 1 348,902 400 705 525 710 724 603 905 287 1 076 741 1 201 719 1 190 126 1 170 842 1 291 591 1274290 1 4 34 38
Столична община 1 348,902 400 705 525 710 724 603 905 287 1 076 741 1 201 719 1 190 126 1 170 842 1 291 591 1274290 1 4 34 38
Област Стара Загора 5 156,885 289 411 308 405 324 362 362 018 396 766 411 990 397 339 370 615 333 265 296507 11 11 195 206
Община Братя Даскалови 487,956 29 583 30 245 25 498 20 893 16 723 13 359 12 393 11 065 9 677 7266 23 23
Община Гурково 292,261 6 234 6 501 7 428 7 337 6 694 6 452 6 160 5 676 5 127 4420 1 10 11
Община Гълъбово 348,895 18 815 19 626 19 350 23 038 21 287 20 313 17 740 16 182 13 394 10967 1 10 11
Община Казанлък 634,781 39 848 44 503 53 865 67 818 83 579 91 279 88 761 81 533 72 581 65721 3 17 20
Община Мъглиж 388,884 15 949 15 958 16 082 16 186 15 618 14 078 13 777 12 973 10 180 9992 1 14 15
Община Николаево 96,524 5 435 5 462 5 483 6 282 6 385 5 608 5 302 4 948 4 346 4194 1 3 4
Община Опан 257,476 12 870 13 795 13 059 10 069 7 092 5 754 4 859 4 142 2 950 2418 13 13
Община Павел баня 518,675 20 011 19 827 19 547 19 762 20 498 19 464 16 950 15 891 14 186 12594 1 12 13
Община Раднево 545,145 26 612 28 247 27 671 31 597 30 949 27 335 26 244 24 280 20 079 16585 1 23 24
Община Стара Загора 1 063,418 77 480 84 926 97 710 123 936 153 664 176 861 175 451 167 661 160 108 144213 1 51 52
Община Чирпан 522,870 36 574 39 315 38 219 35 100 34 277 31 487 29 702 26 264 21 637 18137 1 19 20
Област Търговище 2 710,286 171 586 174 956 163 956 170 210 172 288 165 943 151 339 137 689 120 818 98144 5 5 189 194
Община Антоново 478,775 25 369 25 984 19 211 14 715 12 107 10 038 8 697 7 593 6 262 4606 1 58 59
Община Омуртаг 400,831 27 238 30 527 30 430 33 051 32 772 30 446 27 000 25 212 21 853 16144 1 41 42
Община Опака 157,352 12 119 12 966 11 942 11 359 10 101 9 526 8 986 7 786 6 664 5487 1 5 6
Община Попово 832,899 56 371 57 028 54 229 52 278 49 155 44 899 40 968 36 208 28 775 22834 1 34 35
Община Търговище 840,429 50 489 48 451 48 144 58 807 68 153 71 034 265 688 60 890 57 264 49073 1 51 52
Област Хасково 5 533,292 263 853 283 619 321 284 331 744 330 132 335 081 306 058 277 478 246 238 211565 11 10 251 261
Община Димитровград 567,603 41 065 45 555 71 660 76 168 75 494 78 841 72 818 64 852 53 557 44632 2 25 27
Община Ивайловград 814,137 16 388 18 538 18 396 15 728 13 193 12 271 10 555 8107 6426 5161 1 50 51
Община Любимец 344,271 14 553 16 033 17 351 16 145 14 237 13 471 12 604 11 536 10 214 8940 1 9 10
Община Маджарово 247,224 6 053 6 415 6 817 8 045 5 666 5 116 4 078 2 157 1 665 1484 1 18 19
Община Минерални бани 214,666 9509 10 226 9 732 8 289 8 350 7 984 7 583 6 838 5 899 5520 12 12
Община Свиленград 700,315 29 311 32 169 32 397 30 557 26 996 27 159 26 704 25 375 23 004 20764 1 23 24
Община Симеоновград 222,941 13 277 14 593 13 949 14 476 13 921 12 868 11 949 10 638 8755 7700 1 8 9
Община Стамболово 276,837 11 893 11 616 11 630 11 739 12 513 11 957 7 662 5 833 5 934 5458 26 26
Община Тополовград 710,877 28 825 31 380 32 238 28 020 23 910 21 145 19 075 15 414 11 681 8941 1 20 21
Община Харманли 694,625 32 177 34 322 35 587 34 288 33 991 33 046 31 029 27 547 24 947 21623 1 24 25
Община Хасково 739,796 60 802 62 772 71 527 88 289 101 861 111 223 102 001 99 181 94 156 81342 1 36 37
Област Шумен 3 390,338 208 552 219 915 222 837 243 416 253 437 254 835 220 320 204 378 180 528 151465 10 8 143 151
Община Велики Преслав 277,626 17 253 17 026 17 989 21 092 21 565 20 028 17 682 16 276 13 382 10424 1 11 12
Община Венец 209,911 14 231 15 546 14 355 15 161 14 329 13 212 9 438 8 042 7 137 6103 13 13
Община Върбица 456,803 15 561 17 161 15 026 14 744 14 116 13 594 11 841 11 249 10 391 7724 1 15 16
Община Каолиново 293,535 19 648 20 652 20 917 22 364 20 916 19 424 13 556 12 544 12 093 10519 1 15 16
Община Каспичан 275,056 14 024 13 554 13 119 13 355 12 612 11 490 10 483 9 808 7 976 6408 2 7 9
Община Никола Козлево 264,335 15 322 13 536 12 529 12 465 11 151 9 967 8 427 7 157 6 100 5262 11 11
Община Нови пазар 317,646 20 609 20 759 22 527 24 293 25 685 24 843 20 985 19 559 16 879 14702 1 15 16
Община Смядово 353,767 16 085 17 424 15 709 13 889 11 753 10 469 9 519 8 242 6 698 5502 1 9 10
Община Хитрино 289,369 17 246 18 741 17 442 16 440 14 889 12 523 8 219 7 045 6 223 5654 21 21
Община Шумен 652,290 58 573 65 516 73 224 89 613 106 421 119 285 110 170 104 456 93 649 79167 1 26 27
Област Ямбол 3 316,475 157 660 177 627 187 278 187 381 182 038 182 034 175 839 156 070 131 447 109693 5 4 105 109
Община Болярово 667,881 19 789 21 667 18 887 14 909 10 096 8 546 7 454 5 638 4 160 3118 1 19 20
Община Елхово 701,703 30 432 33 933 35 884 32 544 27 537 25 528 23 995 20 552 16 219 13272 1 21 22
Община Стралджа 676,285 29 630 32 445 31 347 27 391 22 514 18 822 18 074 15 828 12 781 10370 1 21 22
Община Тунджа 1 179,882 52 889 59 006 58 827 54 072 46 125 39 145 34 819 31 403 24 155 21167 44 44
Община Ямбол 90,724 24 920 30 576 42 333 58 465 75 766 89 993 91 497 82 649 71 132 61766 1 1

Подреждания[редактиране | редактиране на кода]

Най-големите 10 общини по площ

Най-големите 38 общини в България по площ
Номер Община Площ (km²)
1 Сливен 1366,630
2 Столична община 1348,902
3 Добрич-селска община 1296,163
4 Самоков 1209,859
5 Тунджа 1179,882
6 Средец 1149,878
7 Стара Загора 1063,418
8 Карлово 1059,182
9 Сандански 0998,416
10 Генерал Тошево 0982,238

Общините с най-много населени места[9]

Номер Община Населени места (бр.)
1 Габрово 134
2 Елена 124
3 Кърджали 118
4 Трявна 106
5 Велико Търново 089
6 Смолян 086
7 Крумовград 080
8 Кюстендил 072
9 Кирково 072
10 Добричка 068

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Бележки и източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Референдумът в Обзор: Възможно ли е обжалване на резултата, btv новините, 1.3.2021 г.
 2. Бунт след референдума: Три села от община Обзор не искат отделяне от Несебър, btv новините, 4.3.2021 г.
 3. Жители на села до Обзор поискаха да са част от община Несебър, btv новините, 25.3.2021 г.
 4. Обзор става отделна община, БНТ новини, 24.3.2021 г.
 5. Определение № 7914 от 01.07.2021 г., Върховен административен съд на Република България – Второ отделение.
 6. Ще стане ли Обзор 266-тата община в България?, Mediapool, 27.3.2021 г.
 7. Несебър иска правителството да отмени решението за нова община с център Обзор, в. „Труд“, 29 март 2022.
 8. Система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
 9. а б Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес, ГРАО
 10. ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация. //
 11. Преброяване на населението, 07.09.20121, НСИ, https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1962